OCMW Gent leert gezinnen bewuster omgaan met energie

19 maart 2007
Het OCMW van Gent neemt diverse initiatieven om de energiefactuur van zijn klanten fors te doen dalen. Vaak kampen deze gezinnen immers met hoge energierekeningen en een begeleiding rond energiebesparing is wenselijk.

1. Premie voor aanschaf van energiezuinige toestellen

Sinds eind 2006 neemt het OCMW Gent deel aan het energiebesparend project ?Klimaat op maat? van de Bond Beter Leefmilieu. Daarbij werden vijf personeelsleden van het OCMW opgeleid tot energiemeesters. De energiemeesters begeleiden op hun beurt de deelnemende gezinnen, waarbij er vooral gefocust wordt op een gedragswijziging. Uit onderzoek is immers gebleken dat enkele gedragsveranderingen inzake omgaan met energie een onmiddellijk effect hebben op het re?el energieverbruik van de consument. Het doel van het project is te komen tot een globale energiebesparing van 8% per deelnemer.

In totaal nemen tien gezinnen deel aan het project. Het gaat om gezinnen die energieschulden hebben en die bewuster moeten omgaan met energie. In eerste instantie voerden de energiemeesters audits uit van de woning en werd er gekeken naar het verbruik. Daaruit bleek dat de deelnemers zich niet bewust waren van hun invloed van hun gedrag op hun energieverbruik. Bovendien gebruiken veel deelnemers verouderde ? energieverspillende - huishoudtoestellen (ijskast, wasmachine) of verwarmingstoestellen die mee verantwoordelijk zijn voor de hoge energiefactuur.

De deelnemers gaan nu bewuster om met energie. Toch is er niet echt sprake van een spectaculaire bezuiniging rekening houdend met de zachte winter. De reden is dat de gezinnen niet investeren in energiezuinige toestellen. Het is voor hen immers financieel niet altijd haalbaar om nieuwe huishoudtoestellen of verwarmingstoestellen aan te kopen, wat nodig is om de energiefactuur fors te doen dalen. Om de gezinnen te stimuleren om de energiezuinige tips ook toe te passen na het project, geeft het OCMW aan de tien deelnemers een financi?le tussenkomst van 500 euro voor de aankoop van huishoudelijke toestellen. De premie kan enkel aangewend worden voor de aankoop van een energiezuinige huishoudtoestel uit de energieklasse A of A+ of het aanschaffen van een verwarmingstoestel met HR+ label.

De aankoop van de toestellen gebeurt via de Dienst Aankoop en Logistiek van het OCMW waardoor betere voorwaarden bedongen kunnen worden en de prijs kan gedrukt worden. De deelnemers hebben keuze uit verscheidene huishoudtoestellen gaande van een ijskast, diepvriezer tot een wasmachine. De toestellen worden aangekocht nadat het project is afgelopen, eind maart 2007.

2. OCMW Gent neemt deel aan Eco n?Homes

Het Europees Eco n?Home project of het ?hoe de energieconsumptie in huishoudens terug te dringen? kadert in het ?Save project? van het Intelligent Energy-Europe Programme. De bedoeling is om een blijvende gedragswijziging in de energieconsumptie te bekomen. Door een snelle en betrouwbare energieaudit uit te voeren bij de gezinnen, wil het project het energiegebruik bij de huishoudens met 20% terugdringen. In Belgi? worden er 100 audits uitgevoerd door E-ster.

Het OCMW Gent zal deelnemen aan dit project en laat bij zijn cli?nteel enkele audits uitvoeren. In het totaal gaat het om 25 audits die zullen uitgevoerd worden in 2007. Het Eco n?Home project is immers een goede aanvulling op het project ?Klimaat op maat?. Het OCMW wil niet alleen de energieschuld aanpakken door middel van tenlastenames of schuldbemiddeling, maar wil ook preventief optreden. Door de gezinnen meer te begeleiden en preventieve maatregelen te nemen, moeten de energieschulden dalen.

OCMW Gent betaalt hiervoor 5000 EUR, waarvan 10 % zal gespendeerd worden voor directe kleine ingrepen op maat tijdens de audit, zoals radiatorfolie, spaarlampen, spaardouchekop, standbykillers enz.

Procedure

De energiecel selecteert 25 gezinnen die aan het project zullen deelnemen, op basis van een aantal criteria, o.a. de hoogte van de energiefactuur. E-ster bezorgt een vragenlijst voor elk deelnemend gezin. Deze vragenlijst zal door de maatschappelijk werker van de energiecel ingevuld worden in overleg met de cli?nt. Daarna gaat E-ster samen met de maatschappelijk werker van de energiecel langs om de energieaudit uit te voeren, waarbij eveneens enkele kleine ingrepen zullen worden uitgevoerd. Tijdens de audit worden er twee energiemeters ge?nstalleerd zodat het verbruik van een aantal toestellen kan worden gemeten. Deze meters worden na twee weken terug opgehaald door de maatschappelijk werker. Alle gegevens worden verwerkt tot een rapport. De maatschappelijk werker licht dit rapport toe aan de cli?nt. Gedurende twee jaar zal elk deelnemend gezin opgevolgd worden. Meterstanden zullen nauwgezet door de maatschappelijk werker worden ingegeven in een softwareprogramma zodat de evolutie van het energieverbruik kan worden weergegeven. Een dergelijk project vraagt een grondige voorbereiding en zal starten na de uitbreiding van de Energiecel. Bovendien wordt best met dit project gestart in een stookmaand. Dit betekent dat het project vanaf april 2007 met drie gezinnen zal aanvangen. Dit kan gezien worden als een test zodat een aantal zaken nog kunnen worden bijgestuurd vooraleer met de andere gezinnen van start te gaan. De algemene start is voorzien voor november 2007, het begin van het nieuwe stookseizoen.

3. OCMW neemt deel aan project REG-ambassadeurs van Green

Het Gentse OCMW zal eveneens deelnemen aan het project ?REG-ambassadeurs? (REG= rationeel energiegebruik), georganiseerd door Green (Global Rivers Environmental Education Network). Dit is een vormingsorganisatie, actief rond milieu en duurzame ontwikkeling. Via educatieve projecten over water, energie, afval en natuur werkt Green aan een groter maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling. De klemtoon van de campagnes en projecten ligt op het streven naar een positieve mentaliteits- en gedragsverandering.

In het nieuwe project ?REG-ambassadeurs? worden jongeren uit de technische en beroepsopleiding van het CDBSO Oostakker opgeleid tot energie-experts of ambassadeurs voor rationeel energieverbruik. Ze worden vervolgens ingezet om gezinnen te helpen die het moeilijk hebben om hun energierekening te betalen. De scholieren zullen vanaf volgende week bij de gezinnen thuis een beperkte energieaudit uitvoeren. Op basis daarvan werken ze concrete energiebesparende maatregelen uit en installeren indien nodig bepaalde energiebesparende materialen zoals spaarlampen.

De audits en de ingrepen in de woning gebeuren gratis. De gezinnen zelf staan in voor de aankoop van de materialen. Gezien deze kosten voor de OCMW-gezinnen een drempel kunnen zijn om deel te nemen aan het project, doet het OCMW hiervoor een beroep op Eandis. Deze elektriciteitsleverancier zal de deelnemende gezinnen een pakket leveren met een aantal energiebesparende materialen zoals radiatorfolie, spaarlampen en spaardouchekoppen.

Dit kleinschalig project, dat zal worden uitgevoerd bij enkele OCMW-gezinnen in Oostakker, biedt heel wat voordelen:

  • De toekomstige loodgieters en elektriciens krijgen een interessante vorming die een meerwaarde betekent voor hun diploma.
  • De woning van de deelnemende gezinnen wordt degelijk gescreend en aanpassingen worden kosteloos uitgevoerd. Dit zal leiden tot energiebesparing en dus ook lagere energierekeningen.
  • Het sociale karakter van het project: jonge studenten komen in een positieve, constructieve sfeer in contact met minder begoede gezinnen.

4. Verdubbeling Energiecel

De Energiecel werd in 2003 opgericht in het kader van de wet van 4 september 2002 met als opdracht het begeleiden en het verlenen van financi?le maatschappelijke steun aan de meest hulpbehoevenden wat betreft energielevering. In concreto betekent dit:

De noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding verstrekken aan personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas, water en elektriciteit. Financi?le maatschappelijke steun toekennen aan personen waarvan de schuldenlast van die aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen. Maar de Energiecel wil meer doen dan enkel begeleiden en ondersteunen. Door deelname aan allerlei energiebesparende projecten zoals Klimaat op Maat en Eco n?Home wil het OCMW Gent ook preventief optreden.

Meer begeleiding, ondersteuning en preventieve acties moeten de energieschulden doen dalen.

Om dit alles mogelijk te maken werd beslist om de Energiecel te verdubbelen qua personeel. De drie maatschappelijke werkers en een halftijds hoofdmaatschappelijk werker kregen er een administratief medewerkster bij. Nog eens drie maatschappelijk werksters en een full-time hoofdmaatschappelijk werker komen in april-mei in dienst.


Bevoegd:

Geert Versnick
Botermarkt 1
9000 Gent
Tel. 09 266 53 50
E-mail: schepen.versnick@gent.be

Informatie:

OCMW Gent
Onderbergen 86
Tel. 09 266 99 11
E-mail: ocmwgent@ocmwgent.be

Energiecel - OCMW Gent
Tel. 09 266 95 45
E-mail: martine.vermeulen@ocmwgent.be

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.