Verkeerssituatie Nederkouter

28 september 2009
De verkeerssituatie in de Nederkouter kwam de afgelopen jaren reeds meermaals aan bod. De verkeersveiligheid belangt ons immers allen aan, maar in het bijzonder toch deze van onze kinderen.

Met de start van het nieuwe schooljaar zijn heel wat leerlingen opnieuw te voet, met de fiets of in de wagen op weg van en naar de scholen in de omgeving.

De specifieke verkeerssituatie in de Nederkouter, voornamelijk het tweerichtingsverkeer van trams en taxi?s en de mogelijkheid tot het stadinwaarts inhalen, brengt toch aanzienlijke risico?s met zich mee aan de oversteekplaats in de schoolomgeving in de Nederkouter. In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag dd. juni 2008 i.v.m. de verkeerssituatie in de Nederkouter gaf u aan nog eens onderzoeken te laten uitvoeren om een meer concrete evaluatie mogelijk te maken.

Ik heb dan ook volgende vragen:

  • Is dat onderzoek en de daaropvolgende evaluatie inmiddels uitgevoerd?
  • Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan, welke maatregelen zullen genomen worden en wat is de timing die hiervoor zal worden aangehouden?
  • Eerder werd aan de school die zich in de Nederkouter bevindt toezeggingen gedaan voor een opknapbeurt van de wegmarkeringen en het zebrapad. Wanneer zal deze uitgevoerd worden?
  • Al enkele schoolomgevingen in onze stad werden extra zichtbaar gemaakt voor de weggebruikers o.a. door middel van de ?octopuspalen?. Is er de mogelijkheid deze ook hier te voorzien?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Wat het onderzoek betreft, in eerste instantie werd zoals toen ook gemeld nagegaan of de taxi?s er te snel rijden. Want dat was ??n van de belangrijke vragen. Zoals vaak, bleek dit niet het geval te zijn. De gemiddelde snelheid lag duidelijk onder de toegelaten 50 km/u. Men heeft soms de indruk dat men sneller rijdt omdat men daar over de kasseien rijdt.

Maar er zijn natuurlijk altijd een aantal, er waren een aantal uitzonderingen. Laat ons ze maar cowboys noemen die wel te vlug rijden. Het probleem is dat je ze niet zomaar kan straffen. Uiteraard moet daar politie dit doen. En dat we natuurlijk niet ??n maatregel kunnen nemen naar alle taxichauffeurs als er maar ??n enkeling is die daar die overtreding behaalt. Maar we hebben onlangs ook samen met de burgemeester een gesprek gehad met de politie rond de taxi?s en daar zal ook nauwer op toegezien worden.

Dan wat de zebrapaden betreft. De zebrapaden ter hoogte van de school in de Nederkouter werden evenals de grondmarkeringen A23 (de A23 zijn de Suske en Wiske symbolen ? zo noemt men dat, Suske en Wiske, maar het is het feit dat het schoolgaande jeugd is, dat de school er is, een mannetje en een meisje) die werden op 2 juli 2009 herschilderd en op hetzelfde moment werd ook de biflash gereinigd. De biflash dat is dit symbooltje, ik weet niet of je het - dus het oversteken met knipperlicht. Dit werd gereinigd, evenals het A23 bord dat gekoppeld is aan die biflash. Dis A23 is Suske en Wiske. Ze zijn opnieuw geschilderd. Ze liggen er nog altijd prima bij. Ik heb nog eens laten controleren, maar dit lijkt mij evident na twee maanden.

De directeur van de school wil een inhaalverbod ter hoogte van het zebrapas en dit bestaat al de facto, aangezien inhalen op een straat met ??n rijvak per rijrichting verboden is ter hoogte van oversteekplaatsen. Dus dat is de wegcode en dit werd hem telefonisch ook nog eens uitgelegd. Onze politie, VTA, is dan niet geneigd dan nog bijkomende maatregelen te nemen omdat die gewoon inherent zijn aan de wegcode.

Zoals ook reeds gemeld werd aan de directeur, zullen er geen bijkomende octopuspalen worden geplaatst, want ook dat was ??n van zijn vragen. U zal zich herinneren dat we daar en proefproject rond gedaan hebben, rond die palen en dat is eigenlijk negatief ge?valueerd. Eerst en vooral kosten ze zeer veel geld. Het is 1.700 euro voor ??n, je met er altijd twee hebben, dus dat is 3.400 euro. Om te zeggen dat dit nu echt snelheidsremmend werkt, dit heeft men niet kunnen constateren. Vandaar dat wij, het blijkt dat die biflash dat die eigenlijk veel beter is omdat die knippert en ze het ook zelf kunnen aansturen, dat dit beter werkt dan deze octopuspalen.

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.