Noodoproep via sms-technologie

28 september 2009
In noodsituaties is het niet voor iedereen altijd even evident om de hulpdiensten te verwittigen. In afwachtiging van een nationaal initiatief, hebben een aantal lokale politiezones al het initiatief genomen om een GSM-nummer ter beschikking te stellen waar o.a. doven en slechthorenden per SMS een noodoproep kenbaar kunnen maken.

Bovendien zou dit systeem ook kunnen gebruikt worden door mensen die om een andere reden niet kunnen spreken, bijvoorbeeld vanwege een beroerte of zelfs wanneer iemand aanwezig zou zijn bij een overval.

Mijn concrete vraag is dan ook:

  • Zijn er in Gent al initiatieven genomen om hulp- en politiediensten ook via sms-technologie toegankelijk te maken?
  • Zo nee, is het stadsbestuur bereid deze mogelijkheid verder te onderzoeken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

In Belgi? worden de noodoproepen afgehandeld door de Federale Politie. Sinds 4 maart 2003 is dat ook zo voor de politiezone Gent. De 101 oproepen worden verwerkt door de zogenaamde CICOV. Dat is het Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaanderen. De omzendbrief van 3 juni 1999 van de minister van Pensioenen, Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu voorzag in de opstelling van het eenvormig oproepstelsel 100 voor doven, slechthorenden en spraakgestoorden door de ingebruikname van een systeem van noodfax 100.

De omzendbrief voorziet ook in de terbeschikkingstelling van typische faxberichten voor verzoeken tot noodhulp vanuit dezelfde doelgroep. Via specifiek ontworpen formulieren voorzien van duidelijke pictogrammen, kan men een beroep doen op zowel de ziekenwagen, de brandweer, de politie.

De verzoeken tot hulpverlening worden gecentraliseerd op het de 100 centrales en worden van daar ook gedistribueerd. Indien nodig dus ook naar de lokale politie. Wat Gent betreft worden de 101 oproepen zonder gesprek of slecht verstaanbare oproepen als hoogdringend behandeld. Aan een oproep zonder gesprek wordt de hoogste interventieprioriteit toegekend, wat dus in geen enkel geval kan leiden tot een mogelijk verhoogd risico voor de fysieke integriteit van de oproeper.

Momenteel loopt een onderzoek op het federaal niveau om de mogelijkheid te bekijken om met sms-noodberichten te werken. Bovendien zal dit punt opnieuw geagendeerd worden op de volgende zogenaamde Lined Connected Terminal vergadering. Dat is een overleg met de NV ASTRID over de technische aanpassing van het op afstand dispatchen.

Ik geef u nog mee dat ik in mijn beleidsnota communicatie, dat hebt u waarschijnlijk wel gelezen, opgenomen heb dat de Stad Gent meer gebruik moet maken van sms communicatie. Dat geldt dan ook voor rampen of crisissen waarbij we willen onderzoeken of we mensen binnen een afgebakende zone, de mensen die er wonen of zelfs iedereen die aanwezig is in die zone dan, dringend sms berichten kunnen sturen.

Ook uiteraard voor doven en slechthorenden willen we proberen zo?n informatieservice uit te werken. Een onderzoeksfase is nu opgestart door ons Departement Stafdiensten.

Dani?l Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.