OCMW-Gent sensibiliseert tijdens anti-discriminatiedag

21 maart 2007
Voor het tweede jaar op rij greep het OCMW Gent de anti-discriminatiedag op 21 maart aan om te werken aan de sensibilisering van het eigen personeel en om cli?nten en bezoekers de boodschap mee te geven dat de organisatie oog heeft voor verschillen tussen mensen.

'OCMW Gent is een open huis voor iedereen. Een internationale dag met betekenis, zoals de anti-discriminatiedag, is voor ons dan ook het moment om aan de Gentenaars te tonen dat we er zijn voor iedere burger met respect en aandacht voor de culturele diversiteit tussen mensen' zegt Geert Versnick, voorzitter van OCMW Gent. '13% van de Gentenaars is allochtoon of vluchteling. Van de ruim 5.400 leefloners in OCMW Gent heeft 28% geen Belgische nationaliteit. Hiervan komt de grootste groep uit Turkije en uit de Maghreblanden Algerije, Marokko en Tunesi?. Verschillende werkgroepen en projecten zijn in onze organisatie bezig om meer ?diversiteit? in het personeel te brengen, door bijvoorbeeld meer allochtonen kansen te geven op een job, alsook om de burger een hulp- en dienstverlening aan te bieden die rekening houdt met culturele verschillen' zegt Geert Versnick.

Sinds 2005 werkt een team in een werkgroep ?Etnisch Culturele Minderheden? actief rond interculturalisering in OCMW Gent. Deze interculturalisering betekende onder andere dat er 5 interculturele bemiddelaars en interculturele medewerkers werden aangeworven en binnenkort wordt dit aantal opgetrokken naar 9. De interculturele medewerkers en bemiddelaars vormen een brugfiguur tussen de hulpverlener en de allochtone cli?nt. De interculturele bemiddelaars tolken, bevorderen de interculturele communicatie, bemiddelen bij conflicten en signaleren knelpunten in de hulpverlening.

Senioren

Ook naar de allochtone senioren onderneemt het OCMW Gent stappen. Om allochtonen en mensen van niet-Belgische afkomst te bereiken werken het Intercultureel Netwerk Gent vzw en Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven sinds eind 2004 hiervoor samen. Het doel van deze samenwerking was van bij het begin het LDC De Thuishaven toegankelijker maken voor de senioren in de buurt van een andere origine, waarbij de klemtoon lag op de senioren van Turkse origine. 'Uit een onderzoek bleek dat we in onze wijk bijna 300 55-plussers hadden die van allochtone origine waren. Het zijn diegene van de eerste generatie die evengoed met de moeilijkheden van senior worden geconfronteerd worden' zegt Jaak De Sloover, centrumleider van het Lokale Dienstencentrum De Thuishaven in het Neuseplein. 'Dit zette ons ertoe aan om initiatieven te nemen om deze mensen te bereiken'.

De allochtone senioren uit de omgeving van het Neuseplein werden door een medewerker van Intercultureel Netwerk Gent (ING) thuis bezocht om het aanbod van de lokale dienstencentra uit te leggen. Dit resulteerde in zo?n 60 ge?nteresseerden, voornamelijk vrouwen. Het bleek niet zo evident om hen in te schakelen in het bestaande aanbod aan activiteiten. De interesses van deze vrouwen waren andere dan die van de autochtone bezoekers. 'Lange wandeltochten maken is bijvoorbeeld iets dat in de smaak valt bij onze actieve senioren' zegt Jaak De Sloover. 'De vrouwen van allochtone origine hebben andere interesses'.

Dit leerproces maakte wel dat de aanzet naar interculturalisering was gezet. Vandaag staat er een vacature open voor een interculturele bemiddelaar in het Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven. Deze medewerker zal meer gerichte acties kunnen opzetten om de allochtonen te bereiken, maar ook om de autochtone senioren te sensibiliseren.

In De Thuishaven loopt momenteel een project dat mantelzorgers van verschillende nationaliteiten samenbrengt rond thema's zoals draagkracht, tiltechnieken, premies en tegemoetkomingen. Ook in het Lokaal Dienstencentrum De Horizon in de Ferdinand Lousbergkaai en in het LDC De Boei in de Vaartstraat loopt een dergelijk mantelzorgproject.

'Het leren kennen van elkaars cultuur zal bijdragen tot een beter begrip en respect voor elkaars verschillen' besluit Jaak De Sloover.

Eerste stappen naar een diversiteitmanagement

Een diversiteitbeleid voeren betekent dat OCMW Gent een personeelssamenstelling wil hebben die op termijn een afspiegeling vormt van de samenleving. Ook de Stad Gent heeft hier verschillende acties rond uitgewerkt.

OCMW Gent gaat er de komende jaren ook werk van maken om werkzoekenden, die behoren tot de zogenaamde kansengroepen, aan te werven. Deze kansengroepen zijn mensen met een verminderde kans op tewerkstelling, zoals bijvoorbeeld ervaren werknemers, mensen met een handicap, allochtonen of kort geschoolden.

In de loop van 2007 worden er verschillende projecten door het OCMW Gent uitgewerkt. Deze projecten omvatten onder andere het aantrekkelijk maken van vacatures, organisaties van kansengroepen betrekken bij opstaande vacatures en de sollicitatieproeven cultuurvriendelijk maken.

Vandaag werken er in OCMW Gent 255 personeelsleden van allochtone afkomst, waarvan 180 personeelsleden in een sociale tewerkstelling met een art.60?7 contract. In totaal werken er 1.700 mensen bij OCMW Gent.

'Deze anti-discriminatiedag is dan ook de gelegenheid om de stappen die OCMW Gent onderneemt in de richting van een diversiteitmanagement kenbaar te maken' zegt Geert Versnick.

Etnisch snoep met een boodschap

Tijdens de anti-discriminatiedag op 21 maart werden ludieke acties georganiseerd voor de burger en het OCMW- personeel in de Welzijnsbureaus, de Lokale Dienstencentra en de andere OCMW-gebouwen.

De wachtruimtes van de Welzijnsbureaus werden voorzien van wereldmuziek, affiches en etnisch snoepgoed zoals pindanoten, Turks fruit en zonnebloempitten. Bij dit snoepgoed zat ook een tekstje met een doordenkertje.

Op alle locaties hingen kleurrijke affiches waarop de slogan ?Voor verscheidenheid, tegen discriminatie? prijkte.

In het kader van de anti-discriminatiedag werd een wedstrijd uitgeschreven onder het OCMW-personeel, met als opdracht de best passende boodschap te bedenken die de idee van de anti-discriminatiedag het best weergeeft.

In totaal werden er 121 slogans ingestuurd door OCMW-personeelsleden.

Winnaar was Kevin Colle, stagiair bij de Dienst Vreemdelingen van het OCMW Gent, met de slogan: Tolerantie en verscheidenheid is het voedsel... Onze maatschappij is in hongersnood.

De tweede slogan die tot de winnaars werd genomineerd is 'Anders? - aardig, gelijkwaardig!' Deze slogan werd ingezonden door het team van de dienst Financi?n en Vermogensbeheer van OCMW Gent.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info