Kinderopvang politie

25 januari 2010
Sinds in 1977 de eerste vrouwen toetraden tot het Gentse Politiekorps is hun aantal in de loop van de jaren sterk toegenomen en ook in de politiescholen dienen zich steeds meer vrouwen aan. We mogen dus verwachten dat de vervrouwelijking van onze politiezone zich ook in de toekomst zal verderzetten. Daarenboven telt het korps steeds meer jonge gezinnen.

Ik denk dat men hier in een moderne bedrijfscultuur, die men bij de politie toch wenst na te streven, toch zeker rekening moet mee houden. In de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene voorziet men bijvoorbeeld in opvang voor de kinderen van het politiepersoneel en is het zelfs de bedoeling 7 dagen op 7, 24 uur op 24 in opvang te gaan voorzien.

Graag had ik vernomen in welke mate men hier in Gent op inspeelt en welke maatregelen genomen worden om ook politiezone Gent, waar mogelijk, aantrekkerlijker te maken voor deze jonge gezinnen die toch vaak onregelmatige dienstprestaties leveren.

Is het stadsbestuur bereid om de mogelijkheid tot, bijvoorbeeld, het organiseren van kinderopvang binnen het korps te onderzoeken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

De Personeelsdienst van de lokale Politiezone Gent laat weten dat het eventueel organiseren van kinderopvang voor politiepersoneel geen evidente oefening is omwille van de gedecentraliseerde werking en het gedecentraliseerde karakter van de Politiezone Gent. Naast de sterke geografische spreiding van de wijkcommissariaten en diverse andere diensten is het dus zeer moeilijk tot een concept te komen dat aan alle desiderata voldoet, en uiteindelijk ten goede zou kunnen komen van al het personeel.

En kinderopvang door de politie zelf organiseren op de site van het Algemeen Politiecentrum Gent van Ekkergem heeft voor een buurtinspecteur bijvoorbeeld van Nieuw Gent, bijzonder weinig nut. Vanuit de overweging dat alle personeelsleden in gelijke mate van zulk een project moeten kunnen genieten, heeft de Personeelsdienst bedenkingen bij een inplanting op ??n enkele site.

Er wordt evenwel een moedervriendelijk beleid gevoerd bij de politie, waarbij tijdens de zwangerschap uitgekeken wordt naar een vrouwvriendelijke allocatie en inzet. Na de bevalling kan de moeder ook gebruik maken van bezoldigd borstvoedingsverlof. Bovendien is het een feit dat de kersverse moeder, eens het kindje er is, opteert voor een werkregime met grotere regelmaat en geen nachtwerk.

De mogelijkheid om in kinderopvang te voorzien is wel opgenomen in de studie die momenteel lopende is rond een nieuwbouw als centrale kazerne voor het politiekorps, die we op de Groendreef zouden willen plaatsen. De idee werd reeds geopperd, maar er moet daaromtrent met diverse partners: Stad Gent, Politiezone Gent, federale politie enzovoort, nog overleg gepleegd worden. Dit dossier zit daarom momenteel nog in een te vroeg stadium om daarover reeds iets concreets te kunnen vertellen. Ik heb overleg gepleegd met schepen Coddens, en hij is niet a priori tegen, integendeel zelfs, zoals in het geval voor het UZ Gent, waar hij initiatieven heeft genomen, en bij de VDAB kan de Dienst Kinderopvang hierin een co?rdinerende of een begeleidende rol opnemen.

Het strookt echter niet met het beleid van de schepen van Onderwijs om een cr?che op te richten exclusief voor kinderen van politiemensen. Een gemengde formule waarbij bijvoorbeeld een derde van de plaatsen zou kunnen openstaan voor andere kinderen is zeker bespreekbaar voor de schepen.

Dani?l Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info