Sneeuw- en ijsvrijmaken van voetpaden

25 januari 2010
Tijdens de afgelopen winterprik zijn de Gentenaars via diverse kanalen meermaals attent gemaakt op artikel 4 van de politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de gemeente dat stelt dat iedere eigenaar of gebruiker van een onroerend goed ertoe verplicht is zijn/haar trottoir van sneeuw en ijs te ontdoen.

Voor sommige alleenstaanden en oudere mensen is dat verre van evident.

In welke mate is het stadsbestuur de afgelopen periode preventief, dan wel repressief, opgetreden tegen het niet sneeuw- en ijsvrijmaken van trottoirs?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

De Stad kan in haar verordeningen en politiereglementen dergelijke nalatigheden sanctioneren via de zogenaamde GAS, gemeentelijke administratieve sancties. Zo legt het politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente in het artikel 4 aan, dat elke gebruiker van een gebruikt onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend goed de verplichting heeft om het trottoir voor het onroerende goed dat paalt aan de openbare weg, van sneeuw en ijs te ontdoen.

Naast de stads- en gemeenschapswachten is uiteraard de politie bevoegd om inbreuken op de politieverordeningen te verbaliseren. Politiezone Gent benadert het verplicht sneeuwruimen in eerste instantie preventief, voorlichtend. Pas wanneer er echt sprake is van onwil of van gevolgen van enig incident, bijvoorbeeld een valpartij, dan pas treedt de politie repressief, verbaliserend op.

De controle op de naleving van de gemeentelijke reglementen en de verordeningen behoort tot de routineopdrachten van de politie. Jaarlijks herinnert de korpsleiding de wijkcommissariaten bij de aanvang van de winterperiode eraan de nodige aandacht te besteden aan de inhoud van het vernoemde artikel 4. Niettegenstaande het de taak is van ieder politiepersoneelslid om daarop te letten, behoort het in de eerste plaats tot de taken van de buurtinspecteurs om in hun zorggebied de bewoners te duiden op de verplichting het trottoir van een onroerend goed sneeuwvrij of ijzelvrij te houden.

De verantwoordelijke bewoners worden in eerste instantie aangesproken, en bij afwezigheid worden sensibiliseringsbrieven gebust. Het is evenwel niet altijd evident om de verantwoordelijke bewoners te bereiken. Bovendien wordt de verantwoordelijkheid vaak betwist. Bijvoorbeeld in flatgebouwen is dat het geval, bij studentenwoningen, enzovoort.

Concreet werden er voor de periode december 2009 tot januari 2010 door de politie vijf overtreders geverbaliseerd via een GAS-pv.

De stadswachten hebben van hun kant een tweeduizendtal interventies gedaan over het gehele Gentse grondgebied. Met interventies wordt bedoeld dat er tijdens de sneeuwperiodes patrouilles waren, elk gericht op het aanmanen tot het sneeuw- en ijsvrij maken van de trottoirs. Bewoners die niet thuis waren kregen een nota in de brievenbus.

Naar aanleiding van die nota?s kregen we diverse telefonische reacties van de mensen met de vraag of er nu effectief een boete ging volgen, want de mensen hadden die brief niet goed begrepen. Er was vooral een piek van telefoons nadat er in de nationale pers gestaan had dat Antwerpen met GAS-boetes in het nieuws was gekomen, dat men in Antwerpen veel mensen op de bon had gezet.

De stadswachten staken in een aantal gevallen zelf de hand uit de mouwen, bijvoorbeeld bij ouderen die het echt niet zelf konden, of bij mensen die mindervalide waren, want in de dienstwagens van de stadswachten lag materiaal en zout om op vraag van collega?s of burgers te kunnen ingrijpen. Daar waar de stadswachten op de openbare domeinen plaatsen zagen die ze zelf konden aanpakken, deden ze het zelf ook wel. Zo moesten ze de overbezette technische diensten niet altijd lastigvallen om daar naar toe te komen.

Volgens de getuigenis van onze stadswachten kwam de sociale armoede ook duidelijk in beeld bij deze problematiek. Diverse burgers verklaarden hen dat ze niet de middelen hadden om zout te kopen. Een veel gehoorde suggestie was, dat vanuit de Stad zakjes zout ter beschikking zouden moeten gesteld worden van mensen die het geld niet hebben om zelf zout te kopen. Een mogelijkheid die zeker het onderzoek waard is in het kader van onze strijd tegen de armoede.

Gedurende de piekperiodes werden enkel voor deze acties gemiddeld tien stadswachten per werkdag zowel in de voor- als in de namiddag ingezet. De interventies zijn gestart op dinsdag 22 december. Er werden door de stadswachten-vaststellers in verband met het niet sneeuwvrij maken van trottoirs geen GAS-sancties uitgeschreven.

Dani?l Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info