Petitie nultolerantie Nieuw-Gent

6 september 2010
Enkele handelaars van Nieuw-Gent en Steenakker hebben het initiatief genomen om een petitie op te starten voor de invoering van nultolerantie tegen criminaliteit. Met de invoering van een nultolerantie hopen handelaars en bewoners de aanhoudende criminaliteit in hun buurt een halt toe te roepen.
  • Is de aanhoudende criminaliteit in deze buurt af te leiden uit de criminaliteitscijfers waarover de politie beschikt?
  • Welke maatregelen werden tot nog toe genomen om de criminaliteit in te dijken?
  • Hoe staat u tegenover de vraag van handelaars en bewoners om nultolerantie in hun buurt in te voeren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Volgens hetgeen mij door het wijkcommissariaat van Nieuw Gent werd medegedeeld zijn de initiatiefnemers van de petitie, onder de titel ?Voor Nultolerantie in Nieuw Gent-Steenakker?, de uitbaters van een kruidenierszaak op de Zwijnaardsesteenweg.

Deze petitielijsten werden verspreid in de meeste handelszaken op de Zwijnaardsesteenweg gelegen tussen Nieuw Gent en Steenakker. De politie is niet en was niet op de hoogte van het aantal handtekeningen. Tevens werden zij vooraf ook niet in kennis gesteld van hun intentie.

De aanleiding voor deze petitieactie heeft veel te maken met een incident dat gebeurd is op 3 augustus bij deze handelszaak. Een jongeling zou in aanwezigheid van zijn moeder hebben ge?rineerd tegen de gevel van de winkel. De uitbater zou hierop een opmerking hebben gemaakt met het gevolg dat een half uur later de vader kwam opdagen in de winkel, waarbij het tot een woordenwisseling kwam, en de vader bedreigingen zou hebben geuit tegen de winkelier. Het betreffende gezin zijn buurtbewoners.

Van deze feiten werd op de dag zelf proces-verbaal opgemaakt door een interventieploeg van de politie van Gent. ?In het kader van deze vraagstelling hebben wij een gesprek gevoerd?, zegt de politie mij, ?met ??n van de uitbaters van voornoemde winkel. Tijdens het gesprek vernamen wij dat zij vooral last hebben van zwerfvuil in de straat, dat zij soms jongeren in de winkel krijgen waarvan zij vermoeden dat ze winkeldiefstallen plegen en dat zij ook al eens bedreigd zijn geweest door buurtbewoners.

Volgens de gegevens van het wijkcommissariaat werden de uitbaters dit jaar reeds drie keer slachtoffer van een winkeldiefstal. In 2009 hadden zij hier ??n keer mee te maken. E?n keer contacteerde de uitbater de politie voor een dronken man op straat.

Wanneer wij de criminaliteitscijfers even belichten in de omgeving van Nieuw Gent-Steenakker, stellen wij vast dat er een lichte stijging is voor wat betreft winkeldiefstallen. Er zijn tien registraties geweest in 2010. Afgezien daarvan stelt de wijkpolitie echter vast dat er geen sprake is van een criminaliteitsstijging, integendeel. Het fenomeen vandalisme is bijvoorbeeld spectaculair gedaald, evenals sommige andere eigendomsdelicten. Persoonsdelicten, waaronder de bedreigingen en de slagen, stagneren in vergelijking met 2009 en 2008.

We kunnen dus stellen dat de initiatiefnemers van de petitie, mede door het feit dat zijzelf een handelszaak uitbaten, reeds enkele keren op een negatieve manier werden geconfronteerd met samenlevingsproblemen in de buurt. Het is een feit dat het gedrag van sommige buurtbewoners niet kan getolereerd worden, en dat men soms een loopje neemt met de geldende waarden en normen.

De wijkpolitie tracht hier telkens kort op de bal te spelen. Zo voert de wijkpolitie Nieuw Gent regelmatig gerichte en projectmatige overlastpatrouilles uit. Dit heeft voor gevolg dat bijvoorbeeld hangjongeren de laatste maanden minder worden opgemerkt. Wanneer zij dan toch aanwezig zijn in het straatbeeld, worden zij aangesproken door onze politiemensen. Vele van deze jongeren zijn dan ook gekend bij de politie en men tracht hen ervan te overtuigen om hun storend en/of maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag te laten varen.

Als besluit dient nog opgemerkt te worden dat het wijkzorgteam en de wijkpolitie Nieuw Gent tijdens de toezichtmomenten daar ook tijdens de reguliere wijkwerking kordaat maar gepast optreedt. Allerhande storende overlastfenomenen zoals wildplassen, openbare dronkenschap, sluikstorten, enzovoort, maar ook verkeersgerelateerde overlast worden consequent geverbaliseerd. Dus er wordt daar wel werk van gemaakt. Volstaat dat? Dank u wel.

Dani?l Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info