Taxibesluit

14 oktober 2010
Met de arresten van de Raad van State op 8 oktober 2009 is een einde gekomen aan de jarenlange juridische onzekerheid die met het zogenaamde Taxibesluit van 18 juli 2003 betreffende de Taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, was ontstaan.

Belangrijk hierbij is dat de Vlaamse bepalingen omtrent de taxameter de bevoegdheidsverdelende regels niet schenden. Deze drie uitspraken werken met andere woorden ??n van de laatste knelpunten weg om het Vlaams Gewest toe te laten een volwaardig taxibeleid te voeren op basis van een digitale taxameter waarin een uitgebreid tariefsysteem kan worden geprogrammeerd.

Op 18 juni 2010 keurde de Vlaamse Regering definitief een aantal wijzigingen aan het taxibesluit goed. In het besluit is opgenomen dat het geldt vanaf 1 juli 2010.

Enkele van de wijzigingen zijn:

  • het tarievensysteem voor de taxi's wordt uitgebreid met commerci?le korting (enkel forfaits)
  • de taxivoertuigen zullen vanaf 01/07/2011 verplicht moeten uitgerust worden met een speciale nummerplaat beginnend met TX
  • alle aanvraagformulieren werden aangepast aan het toekomstige gebruik van Centaurus. Dit is het communicatieplatform voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, dat de gemeenten zullen gebruiken vanaf 01/10/2010 om de vergunningen administratief beheren
  • de taken van de bestendige deputatie verschuiven naar de Provinciegouverneur

Zal de schepen deze kans grijpen om het gebruik van taxi?s meer in te schakelen in het stedelijke mobiliteitsbeleid? Ik had ook begrepen dat nu de mogelijkheid bestaat om een sociaal tarief via taxicheques voor bepaalde doelgroepen te voorzien. Een taxicheque voor uitgaande jongeren (tot 25 jaar) op vrijdag- en zaterdagavond, is een stimulans om een taxi te nemen, en dus een mogelijkheid om weekendongevallen met jongeren te voorkomen. Ik denk ook aan een taxicheque voor wie van een P&R naar een bestemming binnen de R40 rijdt. Dit is dan weer een stimulans om de auto te laten staan buiten het drukke centrum. Graag had ik van de schepen vernomen wat hierop de visie van het college is.

Sas van Rouveroij
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Stad tracht al jaren de taxi's in te schakelen in het stedelijke mobiliteitsbeleid. Zo hebben de taxi's al een aantal mogelijkheden gekregen om vrije beddingen te gebruiken van bus en soms ook tram. Taxi's kunnen ook op meerdere plaatsen tegen de ??nrichting in rijden. De Stad heeft ook geprobeerd om de taxisector warm te krijgen voor een taxicentrale met ??n centraal oproepnummer; dit is echter niet gelukt.

Wat betreft taxicheques voor doelgroepen, dient te worden opgemerkt dat deze al bestaan. De huidige taxicheques worden uitgereikt door de Dienst Sociale Zaken en zijn bestemd voor mensen met een laag inkomen. Het idee achter een taxicheque is dat de Stad een deel van de kostprijs van een taxirit betaalt; met andere woorden de stad steekt hier financi?le middelen in. Hierover is een akkoord met de taxisector dat mensen die betalen met dergelijke cheques aan een sociaal tarief rijden. Dit sociaal tarief is lager dan het gewone tarief en dit betekent een lager inkomen voor de taxichauffeurs. Wil men taxicheques voor andere doelgroepen, zoals bv. jongeren, dan betekent dit opnieuw dat men hier financi?le middelen moet in stoppen. Helaas zijn deze middelen momenteel niet beschikbaar. Een alternatief kan zijn dat men een speciaal tarief voor jongeren oplegt aan de taxisector. Maar dan wordt men geconfronteerd met het probleem van het inkomen van de taxichauffeurs. Een belangrijk deel van dat inkomen is een percentage op de ontvangsten. Wanneer goedkopere tarieven worden opgelegd, bestaat het gevaar dat het inkomen van de chauffeurs daalt, zeker als die goedkopere tarieven niet meteen zorgen voor een forse toename in het taxigebruik.

De grootste 'vervoersarmoede' zit bij mensen met een laag inkomen. Die hebben vaak geen wagen of fiets. Het is vooral de bedoeling dat deze mensen zich betaalbaar kunnen verplaatsen. Uitbreiding naar andere groepen is niet meteen haalbaar, maar dit kan wel worden meegenomen naar de toekomst. Los daarvan moet het inschakelen van taxi?s bij laatavond- en nacht vervoer moet men opnieuw kunnen bekijken met de sector zelf.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Sas van Rouveroij: Ik vind deze laatste bedenking belangrijk. Er is overleg nodig met de sector. Overleg is nodig. Ook de verloningseffecten die dit zou kunnen hebben, moeten mee in beeld komen. Het is belangrijk dat de schepen bereid is te overleggen en dat zij ook vindt dat het gebruik van de taxi een kleine bijdrage kan zijn om bij te dragen tot de ?oplossing? van het mobileitsprobleem in onze stad.

Cathy Plasman: Vanuit De Lijn zou er een recente beslissing genomen zijn dat taxi?s de trambeddingen niet meer zouden mogen gebruiken. Klopt dit?

De dienst antwoordt dat het er van afhangt. In Gent heeft men een pragmatische houding daarover. Waar het kan en waar het voor geen hinder zorgt voor tram en bus wordt het toegelaten. De Stad kan dit zelf beslissen.

Fatma Pehlivan: Ik werd aangesproken over het idee om alle taxi?s dezelfde kleur te geven. Dit kan positief zijn voor de herkenbaarheid. Misschien kan dit worden aangekaart bij de sector.

Schepen De Regge: Ik zal dit meenemen. Gezien het over verschillende bedrijven gaat, zal dit niet zo evident zijn.

Sas van Rouveroij: Ik geef nog mee dat vanaf 2012 de nummerplaten van de taxi?s zullen beginnen met TX.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info