Sami Souguir vraagt mogelijkheid extra bewonersvignet

14 mei 2007
Momenteel worden in Gent maximaal twee bewonersvignetten uitgereikt per wooneenheid. Wanneer er per wooneenheid meer dan twee wagens zijn, dient men als bewoner van Gent dagelijks parkeergeld te betalen. Dit, terwijl het meer en meer voorkomt dat men nog studerende kinderen heeft of dat men nog thuiswonend is door bvb. de hoge prijzen op de huurmarkt.

Verder werd sinds 20 december 2005 rond het cinemacomplex Kinepolis het regime van betalend avondparkeren ingevoerd, waardoor er moet betaald worden van 9u tot 01u ipv tot 19u. In geval van een derde wagen per wooneenheid in deze zone dient men hier parkeergeld te betalen tot 01u.

Overweegt het stadsbestuur om het aantal bewonersvignetten, mits betaling, op te trekken tot bijvoorbeeld drie per wooneenheid? Hierbij zou niet iedere wooneenheid automatisch drie bewonersvignetten toebedeeld krijgen, wel wanneer men bvb. aantoont dat verschillende personen gedomicilieerd zijn op eenzelfde adres en dat men over een eigen wagen beschikt.

Overweegt het stadsbestuur, teneinde de parkeerdruk en verkeersoverlast voor de bewoners te verminderen, om een aantal plaatsen rond het cinemacomplex Kinepolis exclusief voor te behouden voor de houders van een bewonersvignet?


Antwoord van Schepen Karen Temmerman

Bij de initi?le uitwerking van de reglementering in verband met het residentieel parkeren werd rekening gehouden met het feit dat het autobezit meer en meer toenam. Niettemin werd oorspronkelijk beslist het aantal bewonerskaarten te beperken tot ??n per wooneenheid. Het leek het best aanvaardbaar compromis tussen het principe dat de openbare weg door iedereen mag gebruikt worden, ook om te parkeren, en de re?le behoeften van de bewoners om een parkeerplaats te vinden in de onmiddellijke omgeving van de woning.

Op basis van diverse vragen en klachten werd vanuit het Gentse stadsbestuur het initiatief genomen om tot een versoepeling van de regeling van het aantal uit te reiken bewonerskaarten te komen. Dit initiatief kwam er vanuit de overweging dat het tegenstrijdig is om aan de ene kant een stad te promoten naar jonge gezinnen toe - die in vele gevallen noodgedwongen beschikken over meer dan ??n voertuig - en aan de andere kant deze gezinnen een vrij zwaar financieel offer te laten brengen op het moment dat ze hier effectief komen wonen onder de vorm van parkeergeld. Dankzij het Gentse initiatief kwam er een wetswijziging waardoor er op dit moment twee of zelfs meer bewonersvignetten per wooneenheid uitgereikt kunnen worden. Voor Gent beperken we dit echter tot maximaal twee bewonersvignetten per wooneenheid. Het aantal parkeerplaatsen in een historische stad is echter beperkt en het blijft steeds een moeilijke oefening om een evenwicht te vinden tussen de diverse belangen: verschillende partijen wensen zich op het beperkt aantal plaatsen langs de openbare weg te parkeren: bewoners, bezoekers, werknemers, ? De parkeerdruk is in de meeste buurten in Gent vrij hoog. Het zou dan ook weinig zinvol zijn om ook nog een derde bewonersvignet uit te reiken. Het aantal parkeerplaatsen is niet onbeperkt: in sommige straten en parkeerzones zijn er nu al meer bewonersvignetten dan er effectieve parkeerplaatsen zijn. Uiteraard heeft dit tot gevolg dat bewoners een financi?le inspanning moeten leveren, wanneer zij twee of meer wagens bezitten. Hieraan wordt echter ook deels tegemoetgekomen: volgende maand stel ik u het reglement voor waarin de halvering van de prijs van de tweede bewonerskaart wordt bepaald. Het kan evenmin de bedoeling zijn om het bezit van twee of meer wagens in de stad aan te moedigen. Ook deze overweging speelt mee in de beslissing om geen derde bewonersvignet uit te reiken.

De parkeerdruk in de buurt van het cinemacomplex Kinepolis is inderdaad hoog. Initiatieven als het avondparkeren proberen aan deze problematiek tegemoet te komen. Het is immers de bedoeling dat bezoekers zich in eerste instantie op de parkings van Kinepolis parkeren en pas op het moment dat deze volzet zijn naar de openbare weg uitwijken. Bovendien zijn tegelijkertijd ook voorbehouden bewonersplaatsen gecre?erd in deze zone:

  • Takkebosstraat
  • Langhalsstraat
  • Alpacastraat
  • Buffelstraat
  • Kantienberg (gedeelte aan de Muinkschelde)
  • Franklin Rooseveltlaan (gedeelte aan het administratief centrum, links)

Er zijn momenteel geen plannen om extra voorbehouden bewonersplaatsen in deze buurt te voorzien. Het is de bedoeling om eens de parking aan de Kantienberg verdwijnt wordt alles opnieuw te monitoren.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.