Open VLD-fractie bewaakt liberale accenten in begroting

26 juni 2007
Tussenkomst van Sofie Bracke (in afwezigheid van fractievoorzitter Sami Souguir) naar aanleiding van de bespreking van de jaarrekening 2006 en budgetwijziging 2007

Mijnheer de voorzitter,
Burgemeester,
Geachte schepenen,
Waarde collega?s raadsleden,

Het is voor mij, net zoals voor een aantal collega?s, de eerste begrotingsbespreking. Logisch dat je dan wil nagaan hoe de stedelijke financi?n er vandaag voor staan maar ook vanwaar we komen.

Het stadsbestuur heeft de vorige legislatuur afgesloten met een algemeen resultaat van 76,3 miljoen euro. Dit is 15,5 miljoen euro beter dan de prognose die gemaakt werd bij de opmaak van de begroting 2007. Met toevoeging van het gewone reservefonds resulteert dit in een financi?le toestand voor het jaar 2006 van 101,7 miljoen euro. Een vergelijking met de cijfers van de jaren die daaraan voorafgaan, leert ons dat we terecht kunnen spreken van een mooi resultaat. We halen een niveau dat de stadsfinanci?n sinds 1997 niet meer hadden gekend.

Ook voor het jaar 2007 wordt uitgegaan van een meer dan behoorlijke prognose.

De voorbije legislatuur heeft het stadsbestuur een aantal harde noten moeten kraken. Denk maar aan het inkomstenverlies sinds 2003 ten gevolge van de vrijmaking van de energiemarkt.

Toch heeft dit geen rem gezet op de investeringsgraad in onze stad: tijdens de hele legislatuur 2000-2006 werd in totaal 260 miljoen euro ge?nvesteerd. Een ander opmerkelijk feit is dat de stad Gent het qua schuld relatief goed doet in vergelijking met de andere centrumsteden. Tot slot kon tijdens de vorige bestuursperiode ook een mooi spaarpotje worden aangelegd.

Zonder te willen vervallen in doemdenken, moeten we durven erkennen dat we ook de komende jaren echter voor grote uitdagingen zullen komen staan. De prognoses na 2007 geven duidelijk aan dat de marges niet onbeperkt zijn. Een ernstig en rigoureus begrotingsbeleid blijft dan ook meer dan aangewezen.

Collega?s,
We leven vandaag in een snel veranderende maatschappij. Ook een stad als Gent is onderhevig aan nieuwe noden en andere prioriteiten. Het is daarom noodzakelijk dat het stadsbestuur rustig nadenkt over de financi?le weg die de stad de komende jaren zal moeten inslaan. Er moet een fundamentele discussie worden gevoerd over beleidskeuzes in plaats van een discussie louter over de inzet van middelen.

De Open Vld-fractie vindt het daarom goed dat in de nu voorliggende budgetwijziging nog geen nieuw beleid werd ingebracht en dat er nog geen fundamentele opties worden genomen. Dit geeft het stadsbestuur de tijd om in 2008, naar aanleiding van een evaluatie van het huidige beleid, via de opmaak van de strategische plannen, de beleidsnota?s en investeringsplannen weloverwogen keuzes te maken. Een dergelijke aanpak is een oude liberale eis en wij zijn tevreden dat de stad Gent deze weg nu inslaat. We kijken dan ook met interesse uit naar de nieuwe aanpak die het stadsbestuur in 2008 zal voorstellen.

De Open Vld-fractie blijft ook, zoals zij dit in het verleden al herhaaldelijk heeft gedaan, wijzen op de noodzaak om de uitgaven te beheersen. Hiertoe moeten processen en structuren permanent doorgelicht en aangepast worden, moet er nagedacht worden over het hergroeperen en fuseren van diensten. We moeten permanent proberen om meer te bereiken met dezelfde middelen.

Een goed voorbeeld vormt de grote pensioneringsgolf die de stad Gent de komende tien jaar zal kennen. Deze beweging zal voor de stad onmiskenbaar een grote wegvloeiing van kennis betekenen. Anderzijds is het ook een kans, een gelegenheid om na te denken over de structuur van onze organisatie.

Voor Open Vld is hierbij het streven naar een flexibele en slagkrachtige organisatie van doorslaggevend belang: een organisatie die niet met zichzelf bezig is, maar denkt in functie van de maatschappelijke noden, een organisatie die permanent haar doelstellingen aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en evoluties. Kortom, de overheid moet in de eerste plaats een regisseursrol opnemen.

Conform het bestuursakkoord zullen we in Gent de komende jaren ?de stedelijke fiscaliteit op het huidige niveau bevriezen? en gaan we voor ?een eerlijke, eenvoudige en eenvormige resultaatgebonden bedrijfsfiscaliteit, in vervanging van de bestaande heffingen op economische activiteiten?. Voor Open Vld is fiscaliteit een belangrijk thema. Wij pleiten dan ook resoluut voor een bedrijfsfiscaliteit die geen afbreuk doet aan de slagkracht van onze bedrijven. We doen evenwel niet mee aan het opbod om over te gaan tot de afschaffing van alle gemeentelijke bedrijfsbelastingen, die uiteindelijk slechts goed zijn voor minder dan 1% van de totale fiscale druk in ons land.

Collega?s,
Het is hier al gezegd: de echte politieke begroting, de re?le becijfering van het beleid komt pas in 2008 aan bod.

Dit beleid zal gegrondvest zijn op het bestuursakkoord, de diverse beleidsnota?s, de budgettaire opties en keuzes die door het college van burgemeester en schepenen gearbitreerd zullen worden.

Het uitgangspunt hierbij, de missie van onze stad werd door het college in overleg met het managementteam duidelijk omschreven.

De liberale fractie kan zich ten volle in deze missie terugvinden en samen met het college, hebben wij dus de ambitie om van Gent een toonaangevende stad te maken. Onze troeven maken het mogelijk dat wij een actieve rol, een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat Gent voor alle Gentenaars een warme thuis is, een stad op mensenmaat.

Om deze uitdaging waar te maken, moeten volgens onze fractie een aantal fundamentele opties worden genomen.

Zo is het nodig dat de economie, het draagvlak van onze stad, en inzonderheid de werkende middenklasse, meer adem krijgt. Zo is het nodig dat wij de grootste aandacht besteden aan het thema werk, als beste garantie tegen armoede. Zo is het nodig dat wij de meest kwetsbaren in onze stad de nodige middelen en mogelijkheden kunnen bieden om aan te sluiten bij de rest van de samenleving. Het spreekt voor zich dat onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg en huisvesting hierbij cruciaal zijn.

Evenzeer is het nodig dat het stedelijke beleid en de stedelijke dienstverlening slank en slagvaardig zijn, en op maat van de behoeften worden gesneden. Daarom ook moeten we ervoor zorgen dat leefkwaliteit en duurzaamheid in alle aspecten van het beleid verankerd zijn.

Het veiligheidsbeleid is het sluitstuk voor een leefbare stad. Maar angst is daarbij een slechte raadgever. Ons beleid moet positieve en kordate maatregelen vooropstellen, en neen zeggen tegen zij die de angst exploiteren.

Het beleid moet ook openstaan voor verandering, voor het onbekende en het nieuwe. Onze stad moet iedereen de vrijheid laten zijn ding te doen, iedereen welkom heten die zich in het stadsleven wil inpassen. Het beleid mag niemand in vakjes duwen, maar moet de hokjes integendeel resoluut afbreken en het verstikkende groepsdenken dat de uitsluiting voedt, een halt toeroepen.

Wij willen een stad die blijft vooruitgaan en daar moet iedereen, jong en oud, arm of rijk, van kunnen genieten. Daarom is een oprecht solidaire stad nodig. Maar het mag geen betuttelende solidariteit zijn, geen solidariteit die enkel het eenrichtingsverkeer van het rechtenverhaal kent.

Het weze duidelijk: De open samenleving waar de liberale fractie voor gaat, is een samenleving die iedereen maximale kansen biedt, maar tezelfdertijd iedereen verantwoordelijk maakt, iedereen stimuleert zijn kansen te grijpen en allen ook respect voor plichten en zin voor ondernemerschap bijbrengt.

Het is in functie van deze essenti?le randvoorwaarden dat de Open Vld- fractie het resultaat van het begrotingswerk 2008 en de meerjarenplanning voor de volledige legislatuur zal beoordelen.

Collega?s, rest mij alleen nog onze bijzondere appreciatie te uiten aan het adres van de schepen van Financi?n en zijn kabinetsmedewerkers voor de aanpak van het voorbije begrotingswerk. Onze waardering gaat ook naar het Departement Financi?n en alle betrokken ambtenaren die ons in deze begrotingswerkzaamheden met vakkundigheid hebben bijgestaan.

Onze fractie zal de begrotingswijziging 2007 volmondig goedkeuren.

Ik dank u voor uw aandacht.

Sofie BRACKE
gemeenteraadslid
25 juni 2007

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.