Een gelijke dienstverlening inzake afvalwaterzuivering

11 september 2007
De Europese wetgeving schrijft voor dat tegen 2015 de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Het afvalwater van elk huis moet gezuiverd worden vooraleer het in beken en rivieren terechtkomt.

Recent verscheen het bericht dat meer dan 70.000 Vlaamse gezinnen zelf zullen moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater, omdat ze te afgelegen wonen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft namelijk over heel Vlaanderen zoneringsplannen opgemaakt, die bepalen in welke gebieden gemeenschappelijke riolen economisch haalbaar zijn en waar alleenstaande huizen zelf een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater of een ?IBA? moeten plaatsen.

Momenteel is er een openbaar onderzoek lopende over deze zoneringsplannen. Bezwaren kunnen nog ingediend worden tot 30 september 2007.

In Gent zijn er momenteel nog 5.645 woningen die niet op de riolering zijn aangesloten. De grote meerderheid hiervan zal in de toekomst wel worden aangesloten. De stad zal de komende jaren fors moeten investeren in het rioleringsnetwerk.

Gentenaars die volgens de zoneringsplannen echter in een rood ingekleurde zone wonen, zullen uiterlijk tegen 2012 hun afvalwater individueel moeten zuiveren. In Gent gaat het om 631 woningen. De kostprijs van een dergelijke individuele waterzuiveringsinstallatie wordt geschat tussen de 5.000 en 6.000 euro, met daarnaast nog een jaarlijkse kost voor onderhoud. Gemeenten of intercommunales zijn niet verplicht om deze aanzienlijke kost voor de individueel betrokken burger te financieren.

Sami Souguir heeft gepleit voor een beleid waarbij via een systeem van collectieve aankoop, plaatsing en onderhoud geen onderscheid wordt gemaakt tussen bewoners die via een collectieve riolering worden bediend en bewoners die moeten instaan voor de individuele opvang en zuivering van hun afvalwater. Gentenaars mogen niet gestraft worden omdat ze toevallig buiten het rioleringsbereik wonen: het gelijkheidsprincipe in de openbare dienstverlening dient te worden gewaarborgd voor alle inwoners van Gent.

Schepen De Regge deelde onlangs mee dat het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent heeft beslist dat de zogenaamde IBA?s zullen worden betaald door de TMVW.

Open Vld is blij met de beslissing van het stadsbestuur. Dit betekent een hele geruststelling voor de betrokken gezinnen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info