Minder hinder bij wegenwerken

17 april 2014

In onze stad vinden momenteel heel wat wegenwerken plaats en ook in de nabije toekomst staan er opnieuw een aantal grote werven op de agenda. Vaak gaan deze gepaard met grote ongemakken voor handelaars en bewoners. Vaak zijn bij deze werken heel wat verschillende partners betrokken waardoor de communicatie soms wat stroef lijkt te verlopen.

Zo krijgen bijvoorbeeld nutsmaatschapijen de kans hun werken uit te voeren alvorens tot heraanleg over te gaan waardoor de startdatum van de werken niet altijd overeen komt met wat aan handelaars en bewoners werd gecommuniceerd. Zij maken immers niet het onderscheid wie welke werken komt uitvoeren maar ervaren er uiteraard wel de hinder van.

Voor de grote werven ten zuiden van Gent werken de verschillende partners, onder de koepel Buzz, samen om de werven, met wisselend succes, op elkaar af te stemmen en de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Ook in het bestuursakkoord is sprake om bij werken te waken over de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving, om handelaars adequaat te informeren over de aard en de duur van de werken, over eventuele vertragingen en om te zorgen voor duidelijke signalisatie over de bereikbaarheid. Terecht, want bereikbaarheid van handelszaken en woningen is een must voor een leefbare stad. Vandaag staan er opnieuw een aantal grote werken op het programma en blijkt dit nog niet altijd het geval te zijn.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Welke (bijkomende) maatregelen worden gepland om de hinder bij de toekomstige werken verder te beperken en vooral om de communicatie met handelaars en bewoners nog te verbeteren?
  • Hoe beoordeelt u de samenwerking onder de koepel Buzz en kan deze als good practice dienen voor een veralgemeende toepassing in Gent?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Ik vermoed dat de thema's 'minder hinder' en 'communicatie' over wegenwerken nog vaak aan bod zullen komen in deze commissie. Niet omdat we geen stappen vooruit zetten, maar omdat ze een zeer grote uitdaging zijn en iedereen ermee wordt geconfronteerd. En dan komen er dus ook veel vragen en klachten.

Vooreerst wil ik benadrukken dat goede minder-hinder-maatregelen en een duidelijke communicatie naar bewoners en handelaars beginnen bij de eigenlijke aanbesteding en planning van de werken. Op het grondgebied van Gent voeren honderden aannemers werken uit – vaak in opdracht van overheden of nutsmaatschappijen na een procedure van aanbesteding en gunning. Het zijn deze aannemers en hun opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor de signalisatie en communicatie van hun werken. Het is pas nadat de aannemer zijn planning heeft gemaakt, dat er kan worden gecommuniceerd over timing en fasering van de werken. En daar wringt het schoentje, want vaak is de aannemer maar gekend kort voor de start van de werken. Mijns inziens moeten we er dus – samen met de andere overheden en nutsmaatschappijen – naar streven om de periode tussen de gunning van de werken en de eigenlijke start van de werken te verlengen zodat er voldoende tijd is om duidelijk te communiceren. Daarover lopen al eerste gesprekken. Evident is dat niet, vermits elke overheid ook zijn projecten jaar na jaar begroot en dus zo snel mogelijk na de gunning wil overgaan tot uitvoering.

Voor een betere coördinatie van werken kijk ik momenteel vooral uit naar de eerste resultaten van het project THOR. THOR staat voor Temperen van Hinder in de Openbare Ruimte en onder die noemer werken verschillende stadsdiensten aan bepaalde deelaspecten van hinder. Op termijn streven we naar de oprichting van één minder-hinder-cel die alle aanvragen voor innames van het openbaar domein onder de loep neemt. Dat zijn wegenwerken, maar evengoed evenementen, feesten enzovoorts. In combinatie met de overname van de taken van het Bureau Verkeerstechniek door het Mobiliteitsbedrijf en met het samenbrengen van alle innames in één centrale database – de zogeheten ODIN – moeten we zo in de toekomst kunnen vermijden dat werken in conflict komen met elkaar of met andere innames. En moeten we als stad ook in staat zijn om tijdig de nodige vergunningen uit te reiken zodat de aannemer tijdig kan communiceren.

Voor een aantal werken werkt AWV samen met de bereiksbaarheidmanager van Unizo. Momenteel bekijkt de Stad of een dergelijke samenwerking een interessante piste voor werken in opdracht van de Stad.

Tot slot wat uw vraag over BUZZ betreft. Ik ben van mening dat er onder de vlag van BUZZ al zeer goed werk is verricht. BUZZ heeft zijn nut al bewezen bij het mobiliteitsplan voor de Ghelamco Arena en voor de coördinatie van niet minder dan 23 werven in het zuiden van Gent. Een grote brok daarvan vindt nu nog plaats in 2014 en daarvoor heeft BUZZ een pakket mobiliteitsmaatregelen ontwikkeld die volgende week woensdag aan het publiek en de pers worden voorgesteld.

Maar BUZZ kan ook maar werken dankzij de duidelijke afbakening van het gebied en de gedeelde inzet van een brede waaier aan partners. Dit doortrekken naar het ganse grondgebied van Gent is – vrees ik – niet haalbaar. Noch wij als stad, noch andere overheden en nutsmaatschappijen zijn erop georganiseerd om op zo een arbeidsintensieve manier wekelijks bij elkaar te zitten om werken op elkaar af te stemmen op vlak van planning en communicatie. Ik zie meer heil in het herwerken van de procedures en reglementen en in de oprichting van één centrale minder-hinder-cel, zoals eerder toegelicht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.