Geluid van spelende kinderen is geen overlast

17 september 2007
In juni heeft de Vlaamse dienst Speelpleinnetwerk samen met o.m. de VVSG en het Kinderrechtencommissariaat alle Vlaamse steden en gemeenten aangeschreven en hen gevraagd om in hun algemeen politiereglement formeel vast te leggen dat spelende kinderen geen overlast veroorzaken.

Vorig jaar al had de stad Dendermonde haar algemeen politiereglement aangepast en daarin bepaald dat "een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wordt wanneer dat het gevolg is van spelende kinderen". Ondertussen hebben meer dan 40 gemeenten laten weten deze actie te zullen onderschrijven.

Heeft de stad Gent haar politiereglement in die zin al aangepast? Zo neen, wordt dergelijke wijziging voorbereid en wanneer zal dit aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd? Indien het stadsbestuur niet van plan is deze aanpassing te doen dan graag de reden daarvoor.

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord burgemeester:

We hebben inderdaad een brief ontvangen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, gedateerd van 7 juni 2007, waarin ons gevraagd wordt om in het politiereglement een passage op te nemen waarin staat dat geluid van spelende kinderen uitdrukkelijk als niet-hinderlijk wordt beschouwd. Aanleiding daartoe was het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk vorig jaar die spelende kinderen op de speelpleinwerking in Lauwe als ?geluidsoverlast? had veroordeeld. Het Hof van Beroep van Gent, heeft op 25 mei j.l dit het oorspronkelijke vonnis gelukkig teniet gedaan.

De Vlaamse dienst Speelpleinwerk merkte in zijn brief op dat het stadsbestuur van Dendermonde vorig jaar zijn Algemeen Politie Reglement had aangepast. Er staat nu te lezen in het APR: "Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van spelende kinderen". In de brief werd ons gevraagd een gelijkaardige aanpassing te overwegen. De dienst Speelpleinwerk merkt in deze brief zelf op dat het eerder om een symbolische daad gaat want, zo staat te lezen "een tolerante houding t.a.v. spelende kinderen kan men niet afdwingen via een reglement". We zijn van oordeel dat kinderen het recht op spelen, ook in hun woonomgeving, niet ontnomen kan worden. Dat daar nu eenmaal geluid bij hoort, zou algemeen aanvaard moeten zijn.

En toch, geacht raadslid, hebben wij na overleg met de korpschef van de lokale politie Gent en op advies van onze juridische dienst besloten niet in te gaan op de vraag van de Dienst Speelpleinwerk. En dit om volgende redenen:

 1. Zoals de dienst zelf aanvoert, gaat het hier slechts om een symbolische actie, die juridisch geen enkele garantie biedt;

 2. Belangrijk om weten is ook dat het omstreden vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk van 10 januari 2006 (waarbij de speelpleinwerking te Lauwe werd stilgelegd) niet gestoeld is op een gemeentelijk politiereglement maar op het bestemmingsplan voor de buurt. Of anders gezegd. Of de passage er nu in staat of niet, het zal gelijkaardige klachten (en/of gerechtelijke uitspraken) in de toekomst niet kunnen voorkomen. Want het opnemen van de voorgestelde bepaling in een gemeentelijk politiereglement doet namelijk geen afbreuk aan de mogelijkheid om op grond van art. 544 van het burgerlijk Wetboek of op grond van het niet-naleven van stedenbouwkundige voorschriften te procederen tegen het geluid van kinderen. Het is de rechter die hierover soeverein kan oordelen.

 3. Wat betreft de Gentse reglementering: de huidige mogelijkheden om op te treden tegen geluidshinder zijn vervat in artikel 12 t.e.m. 16ter van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid. Artikel 12 dat een algemeen verbod inhield (?het nodeloos veroorzaken van storend lawaai is verboden?) werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2005 als gevolg van het advies van de Vakgroep Strafrecht van de Universiteit Gent. De redenering van de vakgroep was dat iedereen die lawaai veroorzaakt zal beweren dat dit voor hem in deze situatie nodig was. Daarom leek het aangewezen dit algemeen verbod op te heffen en enkel specifieke situaties te regelen. Deze specifieke situaties hebben betrekking op:

  • Geluidshinder door dieren (art.13)
  • Geluidshinder door ?vergaderingen? (meestal kot- en tuinfuiven) (art.14)
  • Geluidshinder door geluidsversterking op openbare plaatsen (art. 15)
  • Geluidshinder door geluidsinstallaties in voertuigen (art. 16)
  • Geluidshinder door kruitkanonnen (art.16ter)
  • Nachtlawaai (van 22u. ?s avonds tot 6u. ?s morgen) (art.16bis)

  Door het afschaffen van het algemeen verbod op het veroorzaken van storen lawaai is het maken van geluid in principe niet verboden of hinderlijk, behalve in de expliciet en limitatief opgesomde gevallen opgenomen in de artikelen 13 t.e.m. ter van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid.

 4. Hoe zeer we het recht van kinderen om naar hartelust te spelen en te ravotten ook koesteren, toch werd mij afgeraden bedoelde passage in het politiereglement op te nemen omdat dit als gevolg zou hebben dat ?lle overlast veroorzaakt door spelende kinderen ? in welke omstandigheden ook ? niet meer beteugeld zou kunnen worden. Zelfs ?s nachts! En zoals vermeld in het daar net geciteerde stedelijke politiereglement is het verboden van 22u. tot 6u. ?s morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

  Het is duidelijk wat de visie van het stadsbestuur en de politie betreft, dat dit reglement dient om te worden toegepast waar het hoort. Daarmee wordt bedoeld dat indien de omwonenden klachten uiten (wat vaak het geval is in dichtbevolkte buurten) wegens nachtgerucht, afkomstig van kinderen of niet, er door de politie kan worden opgetreden. En dit zou in de toekomst indruisen tegen het reglement, mochten we ingaan op de vraag van de Dienst Speelpleinwerking! Om die redenen hebben we besloten niet in te gaan op de vraag van de dienst Speelpleinwerking, ook al kan dit bij sommigen minder sympathiek overkomen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info