Maidenspeech fractievoorzitter Sami Souguir

29 januari 2007
In de gemeenteraad werd het bestuursakkoord 2007-2012 besproken. VLD-fractievoorzitter Sami Souguir beklemtoonde in zijn maidenspeech dat de kiezer de coalitie beloond en versterkt heeft. Sp.a-Spirit en VLD zullen de komende zes jaar op een nog breder maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen om het beleid dat tot op heden is gevoerd verder en nog diepgaander gestalte te geven. In de komende zes jaar zal de VLD liberale accenten leggen op de economische dossiers, het milieu- en natuurbeleid, de bestrijding van de sociale uitsluiting, de veiligheid en de netheid van de stad en het harmonisch samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen. Ook de wijken en deelgemeenten zullen meer aandacht krijgen.
Maandag 29 januari 2007
Gemeenteraad Gent
Tussenkomst van Sami SOUGUIR, VLD-fractievoorzitter
naar aanleiding van de bespreking van het
bestuursakkoord 2007-2012


Mijnheer de voorzitter,
Burgemeester,
Geachte schepenen,
Waarde collega?s raadsleden,

De kiezer heeft op 8 oktober laatstleden ondubbelzinnig zijn vertrouwen geschonken aan de uittredende coalitie.

De kiezer heeft deze coalitie beloond en versterkt. SP.A-Spirit en VLD zullen de komende zes jaar op een nog breder maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen om het beleid dat tot op heden is gevoerd verder en nog diepgaander gestalte te geven.

De Gentenaars hebben zich bovendien duidelijk uitgesproken voor een jongere, meer diverse vertegenwoordiging in de gemeenteraad. De verjonging en de diversiteit hebben zich vandaag ook in de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen afgespiegeld.

Vandaag start ook de nieuwe gemeenteraad in de gewijzigde bestuurlijke context die het nieuwe gemeentedecreet ons aanreikt. E?n van de nieuwe gegevens is de grotere betrokkenheid die aan de burgers wordt toegemeten. Burgerinitiatieven, zoals de agendering van voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad en petities, zullen hun intrede doen. De VLD juicht deze verhoogde participatie van de burger toe.

Collega?s,

Dit bestuur wil vooruitgaan. Het wil aan ?lle Gentenaars maximale gelijke kansen geven en de uitdagingen van de 21e eeuw resoluut aanpakken. Het zal dit blijven doen in een geest van verdraagzaamheid en respect. Tezelfdertijd zullen in alle domeinen emancipatie en verantwoordelijkheid worden vooropgesteld.

E?n van de belangrijkste prioriteiten voor de VLD is de economische welvaart van onze stad. Een bekend adagium luidt dat ?men geen sociaal paradijs bouwt op een economisch kerkhof?. Dit uitgangspunt is voor de VLD van kapitaal belang. We kiezen resoluut voor een modern en dynamisch economisch beleid dat kansen en ruimte geeft aan wie wil ondernemen en waarbij voortdurend wordt ingespeeld op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Wij zijn dan ook verheugd dat de bevoegdheidsdomeinen inzake Havenbeleid, Innovatie, Werk, Economie, Middenstand, Financi?n en Begroting aan VLD-schepenen werden toevertrouwd. Een gezonde economie kan immers maar gedijen binnen een kader dat voldoende kansen biedt op economische ontplooiing.

Zo voorziet het bestuursakkoord dat er zal meer dan ooit werk zal worden gemaakt van een positief en ondernemingsvriendelijk klimaat, zodat bedrijven verder investeren en bijkomende jobs cre?ren. Minstens 6000 nieuwe banen tijdens de komende legislatuur werden vooropgesteld. Ook wordt er aandacht besteedt aan de randvoorwaarden om te kunnen gaan werken, en zal er worden gestreefd naar 600 extra plaatsen inzake kinderopvang.

Het ondernemerschap zal worden gestimuleerd door o.m. het ondersteunen van startende en herstartende ondernemers, door een beperking van de administratieve lasten en een eenvoudige en transparante fiscale behandeling. Er zal worden toegezien op de correcte naleving van wetgeving inzake de nacht- en belwinkels en het misbruik van het vzw-statuut voor commerci?le doeleinden. De verdere realisatie van de noodzakelijke economische en stedelijke ontwikkelingsprojecten staan hoog op de agenda, zoals onder meer het project Sint-Pietersstation, de invulling van de site rond Flanders Expo, het Arteveldestadion, de realisatie van de bedrijvenzone Kanaal van Zwijnaarde en de verdere uitbouw van de Gentse zeehaven.

Ook voorziet het bestuursakkoord in een vooruitstrevend milieu- en natuurbeleid, waardoor betracht zal worden om economie en ecologie op een realistische manier te verzoenen. Rationeel energiegebruik, meer groene stroom, de verdere investeringen in de herinrichting van brownfields, meer groen in de stad en de opmaak van een lokaal fijn stof plan, zijn slechts enkele voorbeelden.

Van groot belang voor de uitvoering van alle vooropgestelde uitdagingen is een financieel gezond beleid. Gent is inderdaad financieel gezond: zo zijn de begroting en de financi?le meerjarenplanning in evenwicht. Belangrijk voor de VLD is dat het bestuursakkoord uitdrukkelijk voorziet om het budgettaire evenwicht te bewaren, zonder belastingverhoging.

Een andere belangrijke pijler uit het bestuursakkoord, is dat deze meerderheid alles in het werk wil stellen om alle vormen van sociale uitsluiting tegen te gaan, en pleit voor een gastvrije, verdraagzame, veilige ?n aantrekkelijke stad. Een stad die ook voor de zwakkeren en de ouderen zorgt. Zo zal betracht worden om het wonen in Gent betaalbaar te maken, door onder meer het woningaanbod te vergroten en bijkomende kleinschalige sociale woningen te bouwen, verspreid over de stad. Er zal een stedelijke cel armoedebestrijding worden opgericht en het sociaal beleid zal nog meer worden versterkt door de toevoeging van de OCMW-voorzitter aan het college van burgemeester en schepenen. Alle kansen zullen worden gegeven om het Jan Palfijn Ziekenhuis verder te laten functioneren als modern, pluralistisch ziekenhuis.

Verder zullen diverse maatregelen worden genomen om de groeiende groep senioren zo lang mogelijk actief te laten zijn in het sociale weefsel van onze stad en een ouderenzorgbeleid, dat inspeelt op het toenemende aantal zorgbehoevende hoogbejaarden, zal worden uitgebouwd. Ook op het vlak van de jeugdwerking, het sportgebeuren en de sportinfrastructuur in onze stad, zal de nodige aandacht worden besteed. Het cultuuraanbod in Gent zal nog meer worden uitgespeeld, lokaal tot internationaal. Verdere inspanningen zullen worden ondernomen om cultuur en kunsten voor iedereen toegankelijk te maken. Er zal verder worden ge?nvesteerd in de culturele infrastructuur, zoals in de uitbouw van de zogenaamde ?cultuurkilometer?, en de zone tussen de Waalse Krook en het oud Wintercircus is bestemd voor een uniek cultureel project rond de bibliotheek van de 21ste eeuw.

Ook inzake de veiligheid en de netheid van onze stad, worden heel wat beleidsmaatregelen vooropgesteld. Elke inwoner, bezoeker of gebruiker moet inderdaad zonder vrees kunnen genieten van al het mooie wat onze stad te bieden heeft. Hiertoe zal veiligheidszorg integraal benaderd worden, in planmatige samenwerking tussen diverse diensten. Diverse vormen van overlast zoals wildplassen, vandalisme, zwerfvuil en sluikstorten zullen permanent en krachtdadig worden aangepakt en gesanctioneerd. Inzake verkeersveiligheid zal de VLD de evaluatie van het beleid rond de zone 30 op de voet volgen. Het mobiliteitsbeleid zal het evenwicht tussen de diverse vervoersmodi blijven betrachten.

Collega?s,

Het samenleven van verschillende bevolkinggroepen blijkt goed te lukken in Gent, een overgrote meerderheid van Gentenaars voelt zich immers goed in zijn leefomgeving. Teneinde de communicatie tussen alle inwoners verder te verbeteren, is de kennis van het Nederlands onontbeerlijk. Het nieuwe inburgeringsbeleid van de Vlaamse overheid is een verhaal van rechten maar ook van plichten. De nodige afstemming zal dan ook plaatsvinden teneinde de verplichte inburgeringstrajecten voor alle nieuwkomers in Gent zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Discriminatie zal verder met alle mogelijke middelen worden bestreden.

Tenslotte is de VLD heel tevreden met het gegeven dat het nieuwe bestuur de identiteit van de wijken en deelgemeenten wil erkennen, het wijkgevoel wil stimuleren en meer aandacht wil schenken aan die noden die vooral daar aanwezig zijn. Zo zal onder meer het project Gebiedsgerichte Werking verder worden verfijnd en uitgewerkt en zal de wijkgerichte benadering moeten leiden tot het nemen van beslissingen die gedragen worden door de bewoners. Ook het eigen budget waarover de Gentse wijken beschikken zal minstens worden verdubbeld.

Mijnheer de voorzitter,

Wij kijken alvast uit naar de beleidsnota?s van de respectievelijke schepenen, waarin het ambitieuze bestuursakkoord verder zal worden uitgewerkt. Ook naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen, zullen wij de uitvoering van het bestuursakkoord op de voet volgen.

De VLD-fractie geeft dan ook haar volste vertrouwen aan het nieuwe college.

Ik dank u.

Sami SOUGUIR
VLD-fractievoorzitter
Gemeenteraadslid
29 januari 2007

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.