Drugsbezit op school

11 februari 2015

Via de pers vernamen we dat de politie in ons land dagelijks op niet minder dan vijf scholen een PV maakt voor drugsbezit. Een verontrustend cijfer over de evolutie van het drugsbezit onder jongeren. In het artikel geeft de politie zelf aan dat het belangrijker is om leerlingen goed te begeleiden dan ze zwaar te straffen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Heeft men zicht op de situatie in de Gentse scholen van het stedelijk net?
  • Hoeveel vaststellingen van drugbezit werden er gedaan en/of processen verbaal werden er opgemaakt?
  • Hoe gaan onze scholen ermee om? Worden de leerlingen sancties opgelegd en/of in individuele begeleiding voorzien?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Antwoord op vraag 1 en vraag 2

In het stedelijk net (7 scholen) is er in het vorige en huidige schooljaar samengenomen één effectieve interventie geweest van de Politie voor een leerling die in het bezit was van drugs (bron: scholen zelf).

Netoverschrijdend zijn er slechts 1 à 2 grootschalige interventies geweest (lees met drugshonden). (Dit kan enkel wanneer de school al een ernstig dossier heeft).

Het bureau Jeugd - onderdeel van bureau maatschappelijke zorg - is een aanspreekpunt van de Politie voor alle scholen. Als er al interventies voor individuele gevallen zijn lopen ze via dit aanspreekpunt. Individuele interventies van de 101 (voor bezit, betrapping op dealen en/of onder invloed zijn) kunnen maar zijn zeldzaam.

Effectief drugsbezit wordt slechts sporadisch vastgesteld en is moeilijk te dedecteren. Scholen mogen immers geen politionele daden stellen (bijvoorbeeld onderzoek kastjes).

Scholen worden natuurlijk soms geconfronteerd met leerlingen die (in hun vrije tijd) gebruiken. Het komt ook voor dat leerlingen onder invloed zijn in de les. Uitzonderlijk zijn er ook leerlingen met een zwaardere problematiek.

De scholen maken in hun plan van aanpak een onderscheid tussen gebruik enerzijds en verhandelen anderzijds.


Antwoord op vraag 3

Voor scholen is dit natuurlijk geen nieuw fenomeen. Alle scholen werken via een integrale aanpak inzake middelengebruik.

Dit wil zeggen dat er dudielijke procedures zijn, dat er samenwerkingsverbanden zijn met externe partners, het CLB en de cel Jeugd van de Politie, dat er gewerkt wordt aan preventie en dat de afspraken ook gecommuniceerd worden.

Alle stedelijke scholen hebben procedures opgenomen in hun schoolreglement.

Sancties zijn voorzien bij bezit/verhandelen en wanneer de leerling onder invloed is (vaak in combinatie met individuele begeleiding). Bij bezit/verhandelen wordt steevast beroep gedaan op de cel Jeugd van de Politie.

Bij experimenteergedrag worden sancties vermeden omdat dit eerder stigmatiserend werkt. Hulpverlening en intensieve begeleiding om de jongere tot ander gedrag aan te zetten is hier eerder op zijn plaats. Dit betreft individuele begeleiding via de leerlingenbegeleiding, een externe organisatie (CAT, CGG,...) en het CLB, steeds in nauw overleg met de ouders en de jongere.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.