Noodoproepen via SMS

10 februari 2015

Vorige legislatuur kwam ik al tussen met de vraag om in Gent initiatieven te nemen om hulp- en politiediensten ook via sms-technologie toegankelijk te maken. Er liep toen een onderzoek op federaal niveau om die mogelijkheid te bekijken.

Via de pers vernamen we dat de hulpdiensten vanaf 15 februari eindelijk ook per sms bereikbaar zullen zijn. Voorlopig blijft de doelgroep evenwel beperkt tot doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis. Zij zullen zich moeten registreren en zullen een specifiek nummer krijgen om te contacteren. Na evaluatie zou het systeem eventueel kunnen worden opengetrokken.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Mogen wij ervan uit gaan dat ook de hulpdiensten in Gent via SMS bereikbaar zullen zijn?
  • Zo ja, welke initiatieven zal Stad Gent, maar bijvoorbeeld ook het OCMW, de politie en brandweer, nemen om het systeem bekend te maken bij de vooropgestelde doelgroep?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het noodnummer 100/112 verwerkt in eerste instantie de dringende hulpvragen waarbij een medische en/of brandinterventie wordt gevraagd.

Op het nummer 101 wordt dringende politiehulp gevraagd.

Dit neemt niet weg dat vragen, die voor de andere component zijn, vlot en snel worden doorgestuurd en afgehandeld.

Beide centrales zijn provinciaal georganiseerd. De 112 en de 101 zijn beide federale materie. De 112 valt onder FOD Binnenlandse Zaken en voor een deel ook onder FOD Volksgezondheid.

De 101 centrales liggen ingebed binnen de Federale Politie. Zij hebben naast het luik calltaking ook een luik dispatching. Zij dispatchen de Interventieploegen van de Lokale zone behoudens enkele zones die zichzelf dispatchen zoals bijvoorbeeld PZ (Politiezone) Gent. Door het gebruik van hetzelfde ASTRID CAD-systeem is er een vlotte samenwerking en bijna onmiddellijke gegevensuitwisseling betreffende dringende interventies. Wat betreft de SMS voor doven en slechthorenden. Vroeger was er een systeem met faxen die rechtstreeks in de meldkamer van de 101 binnen kwamen. Omdat dit systeem stilaan achterhaald is, werd een proefproject opgestart om via SMS oproepen te lanceren naar de noodcentrales (zowel 100/112 of 101).

De NV Astrid heeft nu op vraag een proefsysteem uitgedokterd waarbij doven en slechthorenden een sms kunnen sturen die omgezet wordt in een mailbericht dat binnenkomt in een mailbox binnen de outlook op een ASTRID werkstation. Het zijn de calltakers van de 101 en 112 centrales die verantwoordelijk zijn om de ontvangen SMS te verwerken en om te zetten in reguliere gebeurtenissen, die gericht worden aan de zones waarin de interventie wordt gevraagd. Er kan via dezelfde applicatie worden gereageerd op de SMS om meer informatie te vragen.

Het systeem is in een proefstadium en vertoont nog hiaten. Het is nogal stroef en weinig gebruiksvriendelijk voor de operatoren van de hulpcentrales. Voor de oproeper is het slechts een sms sturen.

Aangezien de operatoren van onze zone dezelfde apparatuur gebruiken, zien zij de sms ook. Desgewenst kunnen zij ook berichten terugsturen.

Concluderend kan ik stellen dat de hulpdiensten in Gent bereikbaar zijn via SMS op de noodnummers 101/112. Het algemeen nummer kan niet via SMS worden bereikt. De hoger geschetste werkwijze is enkel operationeel voor dringende noodoproepen en inderdaad vanaf 15 februari 2015. Het is uiteraard nog wel in een proefstadium.

Het systeem werd geïmplementeerd door de NV ASTRID en wordt door de representatieve middenveldorganisaties bekend gemaakt aan de doelgroep na registratie van de betrokkene door de middenveldorganisaties.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.