Hinder bij openbare werken - informatie aan de middenstand

29 oktober 2007
Openbare werken veroorzaken altijd grote hinder, niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor de plaatselijke handelaars. Deze laatste krijgen gedurende de werken bovendien ook te kampen met een belangrijk inkomensverlies. Om hieraan tegemoet te komen voorzien zowel de Vlaamse als de federale overheid in een aantal mogelijkheden.

Kleine ondernemingen kunnen onder welbepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een inkomenscompensatievergoeding vanuit de federale overheid ten belope van 44,20 euro per kalenderdag. Kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken kunnen aanspraak maken op een rentetoelage. Daarnaast kunnen zij ook een beroep doen op een soepelere waarborgregeling. Deze twee laatste maatregelen gaan uit van de Vlaamse overheid en steunen KMO?s die omwille van hun inkomensverlies een overbruggingskrediet moeten aangaan.

Het valt op dat de meeste handelaren niet echt op de hoogte zijn van deze tegemoetkomingen. Op de website van de Stad Gent wordt bovendien enkel de eerste steunmaatregel vermeld (d.d. 3 oktober 2007). Nochtans blijft ook een stad als Gent niet gespaard van grote en langdurige openbare werken die een grote repercussie hebben op de middenstand.

Zou het niet aangewezen zijn dat de Stad Gent bij het aanvangen van openbare werken alle betrokken handelaars via een informatiebrochure en/of een website op een systematische en overzichtelijke manier zou informeren en verder begeleiden omtrent de mogelijke tegemoetkomingen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Wat betreft inkomenscompensatieregeling voorziet de Stad in de nodige informatiekanalen. Ik wil even een opsomming geven van op welke wijze we de handelaars informeren.

  • In de bewonersbrieven die we verspreiden in de onmiddellijke omgeving in het kader van de openbare werken is een paragraaf opgenomen met de nodige uitleg en verwijzing naar Gentinfo en de website van de Stad Gent, waarop men meer informatie kan krijgen over wat men juist moet doen om een aanvraag in te dienen.
  • Op de website van de Stad worden de regeling en procedure vanuit een heel praktische invalshoek uitgebreid toegelicht onder Leven naar Verkeer naar Openbare Werken naar compensatie bij hinder of onder Werken naar Ondernemen naar Steunmaatregelen naar Compensatie bij hinder.
  • De beschikbare aanvraagformulieren kunnen worden gedownload vanop de website. De wetgeving kan uiteraard ook worden gedownload.
  • Bovendien worden er ook links voorzien naar onder meer Participatiefonds, dat is de federale instelling die instaat voor de uitkering van de compensatievergoeding.
  • In het Stadsmagazine van april 2007 is een artikel daaromtrent opgenomen en Gentinfo is ook het nummer waar mensen altijd terechtkunnen om verder de nodige informatie te krijgen en ook de goede doorverwijzing te krijgen.
  • In de loketten van Stedenbouw en Openbaar Domein waar de aanvraagformulieren moeten worden ingediend zijn de medewerkers uiteraard ook op de hoogte van de regeling. De medewerkers van de Gebiedsgerichte Werking en de Dienst Economie zijn ook gebrieft. De ambtenaren die dus in contact komen met mensen in de buurten, zijn daarover ge?nformeerd en kunnen de nodige informatie doorgeven.
  • De Dienst Economie zegt mij dat zij niet voorzien in het specifiek aanwerven van iemand die de begeleiding op zich zou kunnen nemen omdat de Dienst Economie stelt dat er voldoende contact en begeleidingspunten zijn zoals bijvoorbeeld UNIZO of andere handelaarsverenigingen.
  • De Dienst Economie wil wel een doorverwijzing opnemen naar de andere maatregelen die er zijn voor handelaars. De waarborgregeling en rentetoelagen zullen ze doorverwijzen.

Mevrouw Martine De Regge
schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.