Holebibeleidsplan Stad Gent

22 april 2015

De Stad Gent voert al jaren een actief gelijke kansenbeleid waarbij zij als lokale overheid het welzijn van holebi’s wil bevorderen, discriminatie wil tegen gaan en de aanwezigheid van holebi’s zichtbaar wil maken.

In de beleidsnota "Gedeeld Gents Burgerschap" wordt het beleidsdomein Gelijke Kansen belicht voor de periode 2014-2019. Hierin wordt de nadruk gelegd op een geïntegreerd gelijke kansenbeleid en wordt verwezen naar de ‘Regenboogverklaring’, die in januari 2014 door de Stad Gent en vele partners ondertekend werd. Die verklaring wordt de basis van de geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in de stad. Daarnaast wordt ook de uitwerking van een actieplan homo- en transfoob geweld in het vooruitzicht gesteld.

De Stad Gent bracht reeds ook een holebibeleidsplan uit. Het eerste Gentse holebibeleidsplan uit 2004 was een primeur in Vlaanderen. Het tweede holebibeleidsplan (2008-2013) ging verder op die ingeslagen weg en werd opgebouwd rond vijf thema’s: 1/ netwerk en interactie met de holebigemeenschap, 2/ aandacht voor diversiteit binnen de doelgroep, 3/ holebi’s binnen een globaal diversiteitsbeleid, 4/Stad Gent als holebi-vriendelijke werkgever, 5/de holebithematiek integreren in sport, toerisme, gezondheid, communicatie, onderwijs en cultuur. Vanaf die beleidsperiode werd ook het thema transgender meegenomen. In deze beleidsplannen wordt de klemtoon gelegd op een integraal holebibeleid, wordt de problematiek uit verschillende invalshoeken bekeken en worden er concrete acties en maatregelen uitgewerkt.

 • Is er al zicht op hoe de aangekondigde geïntegreerde aanpak rond holebi’s en transgenders in onze stad de komende jaren verder zal worden geconcretiseerd?
 • Welke acties en maatregelen zullen worden gekoppeld aan de Regenboogverklaring?
 • Komt er ook nog een derde holebibeleidsplan (periode 2014-2019)?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vanuit de nood aan een lokale aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders en vooroordelen tegenover hen, lanceerde Stad Gent zoals u zelf aangeeft in januari 2014 de Regenboogverklaring. Deze verklaring omvat 6 doelstellingen die gerealiseerd worden onder de vorm van acties, uitgevoerd door een breed netwerk van Gentse stadsdiensten, instanties en middenveldorganisaties. (bv sportdienst, Integratiedienst, politie Gent, Parket arrondissement Gent, Casa rosa, zelforganisaties, …). Onder deze doelstellingen zijn heel wat acties al uitgevoerd, andere staan gepland.

Concreet zetelen deze partners in een stuurgroep die tweemaandelijks bijeenkomt, We zetten met hen de grote lijnen uit van nieuwe acties, we evalueren de voorbije acties en sturen bij waar nodig.


Welke acties en maatregelen zullen worden gekoppeld aan de Regenboogverklaring?

Er zijn al heel wat acties die al zijn ondernomen en die nog gepland staan.

Dit gebeurt op 2 sporen.


Eerste spoor:

We tonen ons als stad holebivriendelijk naar de holebigemeenschap en de burger toe.

Een aantal voorbeelden:

 • ondersteuning Casa Rosa: Hierbij blijven we ons Roze huis in Gent ondersteunen, hiervoor zal een overeenkomst worden afgesloten (subsidies voor de werking-3000 euro jaarlijks structureel) en via een erfpacht wordt het gebouw door de stad aan Casa Rosa ter beschikking gesteld, deze loopt nog tot 2037.
 • werken aan een veilige omgeving:
  meldpunt homofoob geweld van de politie: Het meldpunt is operationeel sinds 17 mei 2014, je kunt hiervoor terecht via de homepage van de politie en daar doorklikken op de knop van het meldpunt. Er zijn voorlopig 26 meldingen binnengekomen. Alle meldingen worden opgevolgd door de cel slachtofferbejegening, met als doel de aangiftebereidheid te vergroten.
 • Interne vorming aan de politie stad Gent
 • Interne vormingen voor de lokale politie Gent specifiek rond het thema diversiteit en een luik rond holebiseksualiteit in samenwerking met Casa Rosa. Bedoeling is dat geleidelijk aan alle politieagenten in een periode van 4 jaar deze interne diversiteitsopleiding gaan volgen, zal gaan over in totaal 1218 personeelsleden. (1032 operationeel-186 burgerpersoneelsleden)
 • Organiseren van (weerbaarheids)vorming voor holebi’s: Wij ondersteunen (financieel 2000 euro) samen met de provincie de ontwikkeling van een vormingspakket, rond weerbaarheid en meldingsbereidheid. Deze is gericht naar holebi's in Gent die via het middenveld zullen bereikt worden, deze vorming sessies zullen doorgaan in de 2e helft van 2015 in samenwerking met Cavaria, Casa Rosa en het Meldpunt Discriminatie.
 • Promotie van het holebistadsplan: Stad Gent en Casa Rosa ontwikkelden een nieuw holebistadsplan. In samenwerking met de dienst toerisme zoeken we uit hoe dit stadsplan ook bij Gentse bezoekers bekend gemaakt kan worden.


Tweede spoor:

We werken actief mee aan een langzame attitudeverandering zodat de holebivriendelijkheid in de harten van alle Gentenaars doorsijpelt.

Een aantal voorbeelden

- Multimediaal product ‘Niet Normaal’

Het voornaamste recente voorbeeld hiervan is de lancering van het product ‘niet normaal’ bij de Gentse jongeren op 23 februari 2015 in de week van de Lentekriebels.

Dit is een multimediaal product dat wijd verspreid zal worden bij het Gentse jeugdwerk en in het onderwijs. Het is het eindresultaat van een project rond tegengaan van homofobie bij jongeren. Een multimediaal product met een boekje, filmpjes en website. geschikt voor jongeren tussen 14-18 jaar. Doel is seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in groep.

- Sensibilisatie in de sportsector door bekendmaking tools van ICES (Internationaal centrum voor ethiek in sport)

Ontwikkeling toolkit en actieplan ‘Maak er geen spel van’. Dit actieplan beschrijft initiatieven die gedragen worden door een brede waaier aan partners uit de voetbalwereld en die tot meer openheid en tolerantie ten aanzien van holebi’s zullen leiden.

De denktank leverde input voor het actieplan en zorgde voor de toeleiding naar clubs in Gent tijdens de voorbereidingsfase van de tool ‘Holebi of Hetero, maak er geen spel van’. http://www.maakergeenspelvan.be. De publieke lancering vond plaats op 15 december 2013 in AA Gent in een uitverkocht stadion voorafgaand aan de match AA Gent-Anderlecht.

De denktank zal dit aanbod verder bekend maken, Gentse clubs stimuleren om gebruik te maken van de toolkit. (De Toolkit is vooral een praktisch instrument, een doos met informatie. Het geeft enerzijds de ‘theorie’, aangevuld met weetjes en cijfers, maar is ook een instrument waarop organisaties kunnen terugvallen als ze acties in het kader van homofobie willen ontwikkelen en vorming willen aanbieden rond non-discriminatie.) Bovendien neemt AA Gent en vzw Voetbal in de Stad hierin een voorbeeldrol opnemen.

- Roots en wings: vertoning documentaire i.s.m. Merhaba 21 mei 2015 in de Centrale

Merhaba is een vereniging die zich inzet voor seksuele diversiteit bij ECM, zij trekken 7 steden rond met hun 'karavaan' en sluiten de reeks af in Gent. De avond bestaat uit een documentaire met bijhorend panelgesprek, met als thema holebiseksualiteit bij etnisch culturele groepen. Stad Gent ondersteunt mee logistiek en inhoudelijk (bv aanleveren netwerk voor deelnemers aan het panelgesprek), en financieel.

Dit zijn maar een aantal voorbeelden van de acties en hiermee stopt het verhaal niet en blijft men werk maken van nieuwe activiteiten en dit op gecoördineerde wijze met de nodige afstemming tussen de verschillende partners en domeinen.

- Komt er ook nog een derde holebibeleidsplan (periode 2014-2019)?

Zoals u weet ben ik een voorstander van een geïntegreerd diversiteitsbeleid, een beleid waar het waarborgen van gelijke kansen de rode draad is in al mijn bevoegdheden. Ik ga voor een transversale aanpak over alle sectoren en doelgroepen heen en enkel als het wenselijk is een categoriale aanpak hanteren

Een holebibeleid vergt volgens mijn inziens het breed engagement van vele partners, zoals politie en justitie, onderwijs, sport, integratiesector -om via de regenboogverklaring - de krachten te bundelen om samen met casa rosa en de holebiverenigingen werk te maken van concrete beleidsacties dit is een mooi voorbeeld van een geïntegreerde manier van werken.

Zoals u zelf aangeeft, was de geïntegreerde aanzet terug te vinden in de tweede holebibeleidsnota ‘een regenboog van acties’ van collega-schepen Balthazar gelanceerd in 2008.

Dit inclusief beleid voeren is nu zeker ook terug te vinden in mijn beleidsnota Gedeeld Gents Burgerschap.

Ik investeer wel in een beleid voor holebi’s en transgenders samen met vele partners die er allen voor zorgen dat de regenboogverklaring geen zoveelste charter is dat in de kast verdwijnt maar tot vandaag en ook in de toekomst geconcretiseerd wordt in verschillende beleidsacties. Deze regenboogverklaring is mijn actieplan voor de uitwerking van een geïntegreerd stedelijk holebi beleid. Het zijn nu niet alleen de holebi’s die uit de kast komen maar nu ook de partners die verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat we een verdraagzame stad zijn voor iedere Gentenaar in al zijn verscheidenheid.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.