Open Vld blijft Flanders Expo site opvolgen

29 januari 2007
Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW-5 Handelsbeurs in de gemeenteraad van 29 januari moet de weg openliggen voor de ontwikkeling van de terreinen rond Flanders Expo, sinds vorig jaar The Loop genaamd.

Voor de Open Vld-fractie is het vanzelfsprekend dat bij de verdere ontwikkeling van deze site de leefbaarheid en de rechtszekerheid voor de omwonenden als prioritaire zorg wordt meegenomen. De Open Vld-fractie zal de ontwikkeling van de Flanders Expo Site de komende jaren dan ook van nabij blijven opvolgen en op een constructieve wijze proberen bij te dragen tot een positief verhaal voor alle Gentenaars.

Tussenkomst van Sofie Bracke namens Open Vld-fractie inzake 'Definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP SDW-5 Handelsbeurs'.

Het dossier dat vandaag voorligt is er ??n met een lange voorgeschiedenis. De impact van dit RUP en van de ontwikkelingen op de Flanders Expo Site (The Loop) die door dit RUP mogelijk worden gemaakt, zal bovendien zeer groot zijn en dit niet in het minst voor de omwonenden. Het is dan ook evident dat een dergelijk belangrijk dossier het nodige draagvlak behoeft en dat dit een grondige discussies met zich mee brengt. De Open Vld-fractie is verheugd dat deze discussie ten gronde reeds geruime tijd met alle betrokkenen kon en kan worden gevoerd.

Reeds tijdens de bij??nkomst van de commissie Openbare Werken gaf de Open Vld-fractie aan dat ze in dit verhaal de rechtszekerheid voor de omwonenden erg belangrijk vindt. Dit betekent echter geenszins dat onze fractie de economische ontwikkeling en de woon-functie op de site niet genegen is, integendeel. Maar voor de omwonenden is het van belang om vandaag te weten hoe de ontwikkelingen er k?nnen uitzien en welke gevolgen deze zullen hebben.

We stellen vast dat het College rekening heeft gehouden met een aantal terechte vragen van de buurtbewoners die binnen het advies van de gecoro werden opgenomen. We denken daarbij onder meer aan de aangepaste stedebouwkundige voorschriften in de zone 2 (zone voor wonen en kantoorachtigen die het dichtst aansluit bij de bestaande woonwijk aan de 'Putkapelstraat'). Vooral het voorzien van een gesloten gebouwenwand in zone 2b, de groenbuffer die wordt opgetrokken naar 15 meter en de verplichting om enkel ondergronds of onder de gebouwen te parkeren en dit zo ver mogelijk van de huidige bewoning zijn positieve wijzigingen in vergelijking met het ontwerp van RUP.

Voor het antwoord op andere vragen van buurtbewoners verwijst de Schepen naar de op te maken indicatieve inrichtingsplannen, die voor de onderscheiden zones zullen worden opgemaakt en die gedetailleerder zullen omschrijven wat kan en wat niet kan ?n naar het vergunningsbeleid. Voor de Open Vld-fractie is het vanzelfsprekend dat ook bij deze toekomstige 'stappen' in de ontwikkeling van 'The Loop', de leefbaarheid en de rechtszekerheid voor de omwonenden als prioritaire zorg wordt meegenomen.

Collega?s, de Open Vld-fractie kan voorliggend RUP steunen omdat wij menen dat er toch een evenwicht werd gezocht tussen enerzijds een voldoende flexibel regelgevend kader voor de ontwikkeling van de Flanders Expo Site en anderzijds de bezorgdheid om de leefbaarheid van de bestaande omliggende woonwijken. Maar onze fractie beseft dat dit slechts een beginpunt is. Heel wat elementen blijven uit te klaren. De Open Vld-fractie zal de ontwikkeling van de Flanders Expo Site de komende jaren dan ook van nabij blijven opvolgen en op een constructieve wijze proberen bij te dragen tot een positief verhaal voor alle Gentenaars.

Sofie Bracke

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.