Samenstelling stadspersoneel Gent

20 november 2007
De stad Gent stelt ongeveer 4.700 personeelsleden tewerk. Graag had ik hierbij de meest recente cijfers willen vernemen over de samenstelling van het stadspersoneel.

met name:

  • Hoeveel mannelijke en vrouwelijke personeelsleden telt de stad gent?
  • Hoeveel personeelsleden werken er in contractueel en hoeveel in statutair dienstverband?
  • Hoeveel vijftigplussers zijn er tewerk gesteld?
  • Hoeveel mensen met een handicap zijn er tewerk gesteld?
  • Wat is het aantal werknemers dat van allochtone afkomst is en hoe wordt het begrip ?allochtone afkomst? gedefinieerd?

Antwoord:

Geachte heer Souguir,

Dank voor uw vijfdelige vraag over de samenstelling van het personeelsbestand van de Stad Gent. Voor de eerste vier delen van uw vraag dateren de meest recente cijfers van oktober 2007, voor het vijfde en laatste deel van uw vraag dateren de meest recente cijfers van juli 2007. De cijfers voor de eerste vier delen van uw vraag werden mij aangeleverd door de Dienst Personeelsbeheer, de cijfers voor het vijfde en laatste deel van uw vraag werden mij aangeleverd door de Integratiedienst. Voor alle duidelijkheid: in al deze cijfers werd de Brandweer wel maar werden de Politie en het onderwijzend personeel van het Stedelijk Onderwijs niet opgenomen.

Ten eerste de verhouding tussen de mannen en de vrouwen. Onder de 4.823 personeelsleden van de Stad Gent waren er 2.343 mannen en 2.480 vrouwen. In procenten kwam dat neer op 48,58 % mannen tegenover 51,42 % vrouwen. Van de 4.237,72 voltijdse equivalenten werden er precies 2.209,71 door mannen ingevuld en precies 2.028,01 door vrouwen. In procenten kwam dat neer op 52,14 % mannen en 47,86 % vrouwen. Die omkering valt te verklaren door het feit dat nog altijd veel meer vrouwen dan mannen deeltijds werkten.

Ten tweede de verhouding tussen de statutairen en de contractuelen. Onder de 4.823 personeelsleden van de Stad Gent waren er 2.642 statutairen en 2.181 contractuelen. In procenten kwam dat neer op 54,78 % statutairen en 45,22 % contractuelen. Van de 4.237,72 voltijdse equivalenten werden er precies 2.328,77 door statutairen ingevuld en precies 1.908,95 door contractuelen. In procenten kwam dat neer op 54,95 % statutairen en 45,05 % contractuelen.

Ten derde het aantal vijftigplussers in het personeelsbestand van de Stad Gent. Van de in totaal 4.823 personeelsleden waren er 1.738 ouder dan vijftig jaar. In procenten kwam dat neer op 36,04 % van het totaal aantal personeelsleden. Van de 4.237,72 voltijdse equivalenten werden er precies 1.479,30 ingevuld door vijftigplussers. In procenten kwam dat neer op 37,91 % van het totaal aantal voltijdse equivalenten.

Ten vierde het aantal personeelsleden met een handicap in het personeelsbestand van de Stad Gent. Van de in totaal 4.823 personeelsleden hadden er 60 zelf aangegeven dat ze over een erkenningsnummer bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beschikten. In procenten kwam dat neer op 1,24 % van het totaal aantal personeelsleden. Van de 4.237,72 voltijdse equivalenten werden er precies 55,28 ingevuld door personeelsleden die zelf hadden aangegeven dat ze over een erkenningsnummer bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beschikten. In procenten kwam dat neer op 1,30 % van het totaal aantal voltijdse equivalenten.

Ten vijfde en ten slotte het aantal personeelsleden van allochtone afkomst in het personeelsbestand van de Stad Gent. In afwachting van een officieel registratiesysteem van de Vlaamse Overheid wordt door de Integratiedienst van de Stad Gent twee keer per jaar een informele registratie uitgevoerd.

De Integratiedienst van de Stad Gent hanteert de gangbare VESOC-definitie voor personen van allochtone afkomst (VESOC = Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomit?). Zowel personen met een niet-EU-nationaliteit als personen die Belg zijn maar waarvan minstens ??n van de ouders of allebei de grootouders een niet-EU-nationaliteit hebben, worden als personen van allochtone afkomst beschouwd.

Aangezien de Stad Gent w?l over de nationaliteit van zijn personeelsleden beschikt maar n?et over de nationaliteit van hun ouders en grootouders, wordt het aantal personeelsleden met een niet-EU-nationaliteit door de Integratiedienst aangevuld op basis van naamherkenning. Dit systeem is niet sluitend maar zorgt wel voor een vrij behoorlijke indicatie. Met het oog op de privacy worden de namenlijsten nooit verspreid en worden enkel de anonieme cijfers gecommuniceerd.

Van de 4.813 personen die in juli 2007 door de Stad Gent werden tewerkgesteld waren er ongeveer 170 van allochtone afkomst. In procenten kwam dat neer op 3,53 % van het totaal aantal personeelsleden van de Stad Gent.

Tot zover de antwoorden op alle delen van uw vraag. Tijdens de voorstelling van mijn beleidsnota zal ik in het kader van het beleidsaspect ?Diversiteit in het personeelsbestand? uitgebreid terugkomen op de samenstelling van het Stadpersoneel, maar dan wel aan de hand van de cijfers van januari 2007, het begin van de huidige bestuursperiode. Dank voor uw aandacht.

Fatma Pehlivan
Schepen van Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.