Nieuw voetbalterrein voor Sint-Denijs-Westrem

17 januari 2008
Reeds geruimte tijd is er sprake van de aanleg van een bijkomend voetbalterrein aan het Klein Kouterken te Sint-Denijs-Westrem. De KVV Sint-Denijssport zou dan over drie terreinen beschikken. Dit staat ook aangekondigd in de beleidsnota Sport van de bevoegde schepen.

Om dit derde voetbalterrein te realiseren moet er echter overgegaan worden tot onteigening.

Het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan werd al in 2006 goedgekeurd. Het onteigeningplan laat echter lang op zich wachten. Wat is de stand van zaken en wat is de reden van deze vertraging? (Vraag gesteld in de Commissie Haven van 17/01/2008)

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Het gemeentelijk RUP "Klein Kouterken" werd op 24 augustus 2006 goedgekeurd door de bestendige deputatie.

"In tegenstelling tot de vroegere procedure van BPA?s waar de onteigeningsplannen gekoppeld aan BPA?s samen door de minister werden goedgekeurd, verplicht het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening nu, dat na de goedkeuring van het RUP door de Deputatie het onteigeningsplan ter goedkeuring wordt doorgestuurd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit agentschap kan aan de Vlaamse minister dan voorstellen om de onteigeningsmachtiging toe te kennen (deputatie kan immers geen onteigeningsmachtiging toekennen).

"RUP Klein Kouterken is het eerste dossier dat volgens deze nieuwe procedure wordt afgehandeld.

"Het onteigeningsplan werd op 20 december 2006 ter goedkeuring doorgestuurd. Op 10 mei 2007 heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur de Stad Gent in kennis gesteld van het feit dat het dossier niet volledig was en dat de gemeenteraad een nieuwe motivering dient te geven over, en ik citeer: "de noodzaak tot onteigening en dus de realisatie van het door de onteigenaar beoogde deel van het RUP uitgebreider en concreter moet aangetoond worden, evenals de motivering voor de toepassing van de spoedprocedure".

Over de hoogdringendheid stelt het agentschap dat bvb. de onhoudbaarheid van de huidige situatie moet aangetoond worden en dat er bijkomend gemotiveerd moet worden waarom er nu dringend een oplossing nodig is.

De gewijzigde motivering werd in de gemeenteraad van november 2007 goedgekeurd en het dossier werd op 14 december 2007, samen met alle bijlagen, opnieuw overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het Agentschap zal het besluit tot toekenning van de onteigeningsmachtiging nu voorbereiden, welke uiteindelijk door minister Marino Keulen zal worden ondertekend.

Voorlopig hebben we hieromtrent nog geen verder nieuws.

Christophe Peeters,
Schepen van Financi?n, Facility Management en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.