Vragen en tussenkomsten

18 maart 2008 - De herhuisvesting van de nachtopvang aan de Gasmeterlaan is een samenwerkingsverband tussen CAW Artevelde, de stad Gent en het OCMW Gent. Voor het OCMW heeft het project een dubbel doel. Enerzijds past het binnen de hulpverlening vanuit de dienst Thuislozenzorg van het OCMW en anderzijds past het binnen het sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW Gent. Lees meer...

 


18 maart 2008 - Hoe maken we een rusthuis gezellig en huiselijk? De Vijvers in Ledeberg geeft hier een antwoord op en pakt uit met een origineel en opvallend kunstproject. Drie polyester kippen van meer dan 1 meter zullen er de tuin opfleuren. De kleurijke kippen, Dotty, Karootje en de Belgische Kip hebben allemaal een aparte symboliek. Lees meer...

 


17 maart 2008 - In het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe Wapenwet in 2006 vond er in Belgi? een grootscheepse wapeninzamelactie plaats. Personen die over niet-vergunde wapens beschikten en die hiervoor geen wapenvergunning wensten aan te vragen konden deze wapens afgeven bij de lokale politie van hun verblijfplaats. Lees meer...

 


17 maart 2008 - In januari van dit jaar heeft het Vlaams Parlement het participatiedecreet goedgekeurd. Op grond van dit decreet kan de Vlaamse regering tweejaarlijks een gemeente in Vlaanderen aanwijzen die gedurende een jaar de titel van Sportstad of -gemeente van Vlaanderen mag dragen. Lees meer...

 


17 maart 2008 - In het radioprogramma Peeters en Pichal werd begin maart gesproken over het gebruik van windmolens door particulieren. Lees meer...

 


11 maart 2008 - In de pers verscheen recent het bericht dat enkele Gentse scholen vanaf 2009 met een experiment starten waarbij Turkse kinderen uit het eerste en tweede leerjaar tijdens de lesuren zullen kunnen leren lezen en schrijven in het Turks. Lees meer...

 


10 maart 2008 - In veel gevallen vraagt een werkgever naar het getuigschrift van goed zedelijk gedrag van zijn toekomstige werknemer. Dit geldt ook voor personeelsleden die in dienst treden bij de stad Gent. Lees meer...

 


10 maart 2008 - In maart van vorig jaar peilde ik naar het beleid inzake schijnhuwelijken van de stad Gent. Uit het overzicht bleek toen dat sinds 2001 de Cel Schijnhuwelijken al meer dan 1000 dossiers heeft onderzocht en dat er een aantal duidelijke trends waar te nemen zijn. Lees meer...

 


6 maart 2008 - In december 2007 verscheen in de pers berichten dat de politie vragende partij is voor een nieuwe huisvesting. De Gentse politie wil laten onderzoeken of er aan de Groendreef een nieuw politiekantoor kan worden gebouwd. Lees meer...

 


5 maart 2008 - Op 14 december 2007 heeft de Vlaamse regering het Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen goedgekeurd. Dit plan focust o.m. op een veilige inzameling van asbestafval. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   158   159   160   161   162   172     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.