›› Home ›› Nieuws

Gents stadsbestuur bereikt akkoord over budget 2018

25 oktober 2017

Het college van burgemeester en schepenen heeft een akkoord bereikt over het budget 2018. Ook in het laatste jaar van de huidige bestuursperiode wordt ruimte gemaakt voor antwoorden op nieuwe vragen en noden van de Gentenaars. Bovendien kan het college in december aan de gemeenteraad een meerjarenplan in evenwicht presenteren tot en met 2021, halfweg de volgende legislatuur.

Het budget voor het laatste jaar van de bestuursperiode is altijd een beetje bijzonder. Wat kan nog afgewerkt worden? Waar moet een extra tandje worden bijgestoken? Welke nieuwe noden en problemen zijn er die dringend moeten worden aangepakt, en die niet voorzien waren bij de opmaak van het financieel meerjarenplan in 2014? De samenleving verandert immers snel, ook in onze stad.

Zo moet er snel een stevige tand worden bijgestoken in de nieuwe bibliotheek De Krook. De bib trekt immers veel meer bezoekers dan iedereen in zijn stoutste dromen had kunnen vermoeden. Daarom worden extra medewerkers voorzien, zodat de dienstverlening aan de duizenden bezoekers op het hoge peil kan worden gehouden dat de Gentenaars gewoon zijn van hun bib.

Naast uitbreiding van scholen en crèches speelt het stadsbestuur ook in op de stijgende vragen naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd. Van een nieuw lokaal voor de scouts en gidsen in Gentbrugge, een vernieuwing van de Jamclub op de Muide tot het uitbreiden van de zomerkampen naar alle brede schoolwijken. Er werden ook de nodige kredieten ingeschreven om de keukens van de Hotelschool volledig te renoveren.

De Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu wordt versterkt, zodat de strijd tegen leegstand, verkrotting en verwaarlozing verder kan worden opgevoerd, en zodat meer studentenkoten kunnen worden gecontroleerd op brandveiligheid. Ook voor pro-actief milieutoezicht en een accurate opvolging van de nieuwe omgevingsvergunning worden de nodige middelen voorzien. Verder ook voor het onderhoud van het openbaar groen, van de wegen en de fietsinfrastructuur en voor de 'Minder Hinder'-werking worden de inspanningen nog verder opgedreven. Voor vzw Samenlevingsopbouw, vzw InGent en vzw Jong werd de dotatie aangepast aan de actuele noden.

Ter voorbereiding van de invoering van de Lage Emissiezone in 2020 zijn in de meerjarenplanning middelen en personeel voorzien om Gent en de Gentenaars optimaal voor te bereiden. Zo zijn er voor de periode tot 2020 allerlei flankerende maatregelen voor particulieren en bedrijven, waaronder de slooppremie, subsidies voor autodelen, elektrische wagens, enzovoort.

In de meerjarenplanning werden ook middelen voorzien om het volkstoneel in theater Scala aan de Dendermondsesteenweg structureel te ondersteunen, volgens het beproefde beheersmodel van de Minardschouwburg, die andere tempel van het volkstoneel.

Dankzij de recent door Vlaams Minister van Cultuur Gatz toegekende subsidie, kan eindelijk werk gemaakt worden van de uitbreiding van het Designmuseum, en kan het ‘gat’ in de Drabstraat eindelijk worden opgevuld. De Stad Gent legt bovenop de Vlaamse subsidie nog 5,5 miljoen euro bij aan investeringsmiddelen.

Het budget voor PUUR GENT wordt structureel verankerd op meer dan 1 miljoen euro tot het einde van de huidige beheersovereenkomst, inclusief het gratis openbaar vervoer op de koopzondagen. In 2018 is bovendien nog eens 250.000 euro extra voorzien voor communicatie rond handel en horeca in de binnenstad.

Tegelijk maakt het college ook duidelijk dat het de lasten niet verschuift naar de toekomst. Integendeel.

Het Gentse stadsbestuur blijft dus onverkort kiezen voor een fors en duurzaam investeringsbeleid, in wegen, scholen, parken, sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening, onder meer door de clustering van alle (publieks)diensten rond de Zuid (inclusief het voormalige bibliotheekgebouw).

Toch blijft de schuld onder controle. Niet alleen is de autofinancieringsmarge (de officiële maat om de betaalbaarheid van de investeringen te meten) positief in 2019, 2020 en 2021: de schuldratio (de verhouding van de schulden tot de jaarlijkse ontvangsten) blijft netjes binnen de voorziene marge van 80%.

Inmiddels is het pensioenfonds gestegen tot niet minder dan 130 miljoen euro, of 500 euro per Gentenaar. De Stad Gent is een van de weinige lokale besturen die pensioenreserves van een dergelijke omvang hebben. Uiteraard moet dat bedrag worden afgetrokken van de uitstaande schuld om correcte vergelijkingen te maken. Immers, de meer dan 100 miljoen euro die de voorbije 15 jaar in het pensioenfonds gestoken werd, kan nooit meer voor iets anders worden gebruikt. Schuld kan worden afgebouwd, maar al even gemakkelijk terug worden opgebouwd in de toekomst. Het huidige college kiest er voor om het overschot niet te gebruiken voor schuldafbouw, maar voor de opbouw van pensioenreserves, die toelaten de toenemende kost gemakkelijk op te vangen.

Bovendien zijn de huidige omstandigheden op de financiële markten bijzonder gunstig. Er is een overvloed aan kapitaal beschikbaar, tegen een extreem (historisch) lage rente. Hét moment dus om te investeren in duurzame infrastructuur. Gelet op de staat van de infrastructuur in ons land, lijkt dat een voorbeeld om na te volgen.

Het is bovendien precies de volgehouden investering in de verfraaiing van onze stad die van Gent een aantrekkelijke stad heeft gemaakt. De voorbije 20 jaar steeg het aantal inwoners met maar liefst 37.000. Voor elke euro die de Stad Gent heeft geïnvesteerd, is er een veelvoud geïnvesteerd door private partijen, zoals huiseigenaars, handelaars, ontwikkelaars, bedrijven. Tegelijk zijn ook de inkomsten uit het toerisme gestegen, door het snel toegenomen aantal overnachtingen.

Overigens sluit de exploitatierekening, zeg maar de dagelijkse uitgaven, al jaren af met een overschot. Alle cijfers wijzen erop dat Gent een consequent en volgehouden gezond financieel beleid voert, bovendien met lage belastingtarieven in vergelijking met andere centrum- en grootsteden.

De Gentse coalitie van sp.a, Groen en OpenVld is dan ook bijzonder trots op het laatste budget van deze bestuursperiode. Een budget in evenwicht dat toch ruimte geeft om een antwoord te bieden op oude en nieuwe maatschappelijke uitdagingen, en tegelijk voorziet in ambitieuze investeringen in publiek domein, leefbaarheid en economische groei, is in ons land eerder uitzonderlijk.

Schepen Christophe Peeters: "Deze resultaten komen niet vanzelf, maar zijn het resultaat van een volgehouden inspanning van een ambitieuze en coherente bestuursploeg. Ik ben trots, in mijn vijftiende jaar als schepen van Financiën, deze legislatuur te kunnen afsluiten met mooie resultaten én financiële ruimte voor het toekomstige bestuur."

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.