›› Home ›› Nieuws

Akkoord over uitstap van de Stad Gent bij intercommunale Publilec

18 december 2017

Stad Gent stapt vroeger dan verhoopt uit intercommunale PubliLec en houdt na scherpe onderhandelingen door schepen Christophe Peeters 46 miljoen euro over aan de boedelscheiding. Een belangrijke stap in het belang van de Gentse belastingbetaler.

Door de uitstap ontvangt de Stad Gent 27.332.201,03 euro aan scheidingsaandeel en ontvangt ze in 2018 nog een dividend van 1.260.856,50 euro. De Stad Gent neemt bovendien de gesolidariseerde pensioenen Noord (waaronder ook die van de ex-werknemers van de Stadsregie EGW) over en ontvangt hiervoor 18.320.000 euro van Publilec. De Stad Gent zal in totaal 40.308.182,79 euro ontvangen hebben uit Publilec (Dividenden 2015 tot en met 2018 + het scheidingsaandeel). Bovendien bevat de voorziening voor de pensioenen een buffer van 3.228.000 euro.

Voornemen van de Stad Gent tot verkoop van haar participatie in Publilec

De Stad Gent heeft in het verleden meermaals te kennen gegeven haar participatie in Publilec ten laatste in 2019 te willen verzilveren, en uit de productie en verkoop van elektriciteit te willen treden. Sinds 2008 werd de duurtijd van Publilec meermaals verlengd, telkens voor een korte duur, dit op uitdrukkelijke vraag van de Stad Gent die hiermee druk wenste uit te oefenen op Publilec om de pensioenproblematiek te regelen.

In het voorjaar van 2017 vonden diverse informele gesprekken met vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouders Nethys en Efin plaats. Die leidden in het najaar van 2017 tot intensieve onderhandelingen om tot een akkoord te komen, zowel wat betreft de waarde van Publilec, en bij afgeleide, de waarde van de participatie van de Stad Gent in Publilec, als wat betreft de financiering van de pensioenverplichtingen.

Raamovereenkomst

Het college heeft op 18 december 2017 de raamovereenkomst tussen de aandeelhouders goedgekeurd. De raamovereenkomst zal worden voorgelegd aan de Gentse gemeenteraad op de zittingen van 18 en 19 december 2017, en aan de raad van bestuur van Publilec op 21 december 2017.

De belangrijkste punten uit het raamovereenkomst zijn de volgende:

  • De Stad Gent zal uittreden uit Publilec aan een overeengekomen waarde van haar scheidingsaandeel (27.332.201,03 euro), die rekening houdt met de waarde van de participaties in Publipart en EDF Luminus
  • De Stad Gent neemt de gesolidariseerde pensioenen Noord over en legt de provisie vast op 18.320.000 euro, voor de verbintenissen vanaf 1 januari 2018, rekening houdend met de actuele pensioenwetgeving, verwachte toename van de responsabiliseringsbijdrage, en een buffer van 20% ten opzichte van de werkelijke verplichtingen

Waarderingsmethodes leiden tot een voorlopige waarde van het scheidingsaandeel van de Stad Gent van 27.332.201,03 euro. De Stad Gent zal dat bedrag als voorlopige waarde van het scheidingsaandeel ontvangen tegen uiterlijk 31 mei 2018 en heeft in 2018 recht op een dividendover het boekjaar 2017 dat vastgesteld wordt op € 1.260.856,50.

Van voormelde 18,3 miljoen euro om de gesolidariseerde pensioenverbintenissen ‘Noord’ te dekken, heeft ca. 10 miljoen euro betrekking op de periode dat ex-stadspersoneelsleden statutair tewerkgesteld waren bij de Stad Gent. Volgens artikel 14 van de wet van 14 april 1965 is de Stad Gent deze pensioenaandelen verschuldigd aan Publilec, die als laatste publieke werkgever instaat voor de betaling van de pensioenen van voormalige statutaire personeelsleden.

Door de raamovereenkomst neemt Publilec die last op zich door aan de Stad Gent de nodige middelen te voorzien om de gesolidariseerde pensioenen voor de ex-stadspersoneelsleden te dekken. Het betreft 23 gepensioneerden en 73 toekomstige gepensioneerden. Die regeling zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Publilec eind januari, en moet nog worden goedgekeurd door het Waalse toezicht.

Herziening in 2020

In 2020 zal een herberekening gemaakt worden van de waarde van het scheidingsaandeel van de Stad Gent, waarbij er slechts twee componenten van de waardering van Publilec kunnen wijzigen t.o.v. de voorlopige waardering van het scheidingsaandeel, namelijk de berekening van de waarde van EDF Luminus en de definitieve berekening van de financiële impact van het al dan niet in voege treden van het wetsontwerp inzake de statutairen met een loopbaan van minder dan vijf jaar.

Financiering van de uittreding van de Stad Gent

Ter financiering van deze operatie zal Publipart op 21 december 2017 aan de algemene vergadering voorstellen om een tussentijds dividend uit te keren ten bedrage van 31,57 miljoen euro en het saldo via een kapitaalvermindering ten bedrage van 17,8 miljoen euro.

Totale ontvangsten uit Publilec voor de Stad Gent sinds 2015

Rekening houdend met de bedragen die reeds werden ontvangen in 2015 en 2017, de voorziene dividenduitkering in 2018, en het bedrag van het scheidingsaandeel, zal de Stad Gent in totaal 40.308.182,79 euro hebben ontvangen.

Daarbovenop komt nog een pensioenreserve van 18.320.000 euro. Die pensioenreserve omvat een buffer van ongeveer 3.228.000 euro ten opzichte van de uitstaande verbintenissen, die, na het aflopen van alle verbintenissen (wanneer er geen gerechtigden meer zullen zijn), toekomt aan het algemene pensioenfonds van de Stad Gent.

Indien het voorliggende wetsontwerp over de pensioenen in zijn huidige vorm uiteindelijk wet wordt, zal de Stad Gent een bijkomende pensioenreserve van 1.160.000 euro ontvangen. Het bedrag dat netto aan de Stad Gent toekomt, na afzondering van de pensioenverplichtingen, ligt iets meer dan 1 miljoen euro lager dan gebudgetteerd.

Dat is uitsluitend te wijten aan de dalende waarde van EDF Luminus. Anderzijds komt het geld bijna twee jaar vroeger op de rekening, wat impliceert dat de thesauriebehoefte voor die jaren daalt, en er ca. 1 miljoen euro aan intrest wordt uitgespaard, zodat het uiteindelijke resultaat slechts 0,09 miljoen euro verschilt met het verwachte bedrag (zie onderstaande tabel voor een overzicht).

Schepen Christophe Peeters: 'Tijdens de bewogen gemeenteraad van 14 februari 2017 heb ik aan de gemeenteraad beloofd de Stad Gent uit Publilec te halen, het geld van de Gentse belastingbetaler terug te brengen en de pensioenen van onze ex-werknemers veilig te stellen, en dat uiterlijk eind 2019. Ik ben bijzonder verheugd dat die opdracht ten volle is geslaagd, en wel al eind 2017. We hebben met ons onderhandelingsteam in dit bijzonder complexe en technische dossier schitterend werk geleverd.'

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.