›› Home ›› Nieuws

Kordate aanpak onveiligheid Brugse Poort

2 juni 2020

Burgemeester Mathias De Clercq heeft een stevig pakket maatregelen aangekondigd om de veiligheid en rust in de wijk Brugse Poort te herstellen. Er komen twee camera’s op en rond het Seghersplein, de Gentse politie voert systematische controles en roadblocks uit, met het parket is een lik-op-stuk beleid afgesproken, en Dienst Vreemdelingenzaken zal bijkomend inzetten op het opsluiten en terugsturen van illegale drugsdealers. “We maken prioritair werk van een veilige, leefbare wijk. Daar bouwen we verder op samen met de bewoners en organisaties in de wijk”, aldus burgemeester De Clercq. Ook gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez deed een stevige tussenkomst op het onderwerp.

De wijk Brugse Poort is in het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan van de Gentse politie in het najaar van 2019 reeds als prioritaire wijk naar voren geschoven. Het was de eerste wijk die aan bod kwam in de nieuwe wijkgerichte aanpak van de politie waarbij wijken op een integrale manier worden benaderd, en dit in nauwe samenspraak met bewoners en organisaties actief in de wijk. Bijgevolg is de politie al een tijd bezig de drugsproblematiek in kaart te brengen en aan te pakken en dit in nauw overleg met het parket.

Systematische controles

De komende dagen en weken zullen er systematische acties en roadblocks gebeuren in de wijk. Tot en met eind juni zullen ook systematische identiteitscontroles met bijhorende veiligheidsfouilles plaatsvinden in de Brugse Poort. Indien nodig zal deze termijn verlengd worden. Er wordt daarnaast ook ingezet op de panden waar dealers verblijven om de inbedding van criminelen in het sociale weefsel van de wijk tegen te gaan.

Afspraken met parket en DVZ

Bovenop het doorgedreven recherchewerk op basis van beeldvorming, hebben politie en parket afgesproken om ook het systeem van OMS (onmiddellijke minnelijke schikking) toe te passen om de aanwezigheid van wapens en drugs nog sterker aan te pakken. Ook de FLEX-acties naar handelszaken toe, uitgevoerd door politie en diverse inspectiediensten, worden opgedreven in de Brugse Poort. Problematische handelszaken worden aangepakt. Dit kan resulteren in een bestuurlijke, desgevallend een gerechtelijke sluiting.

Met de Dienst Vreemdelingenzaken werd afgesproken dat er bijkomend zal worden ingezet op het opsluiten van illegale drugsdealers die actief zijn in de Brugse Poort in een gesloten centrum, desgevallend na (voor)hechtenis in de gevangenis. Van zodra de covid crisis het toelaat zal er overgegaan worden tot repatriëring van illegale criminelen.

“Het is een serieuze stap voorwaarts dat ook het Parket, de dienst Vreemdelingenzaken en de Sociale Inspectie verregaande toezeggingen deden, ten einde deze problematiek op een geïntegreerde manier aan te pakken. Ik ben van mening dat de burgemeester en bij uitbreiding het College, hier de enige juiste en goede aanpak hanteren" klinkt het bij Manuel Mugica Gonzalez. Zijn volledige tussenkomst kan je hier vinden.

Tijdelijk vaste camera’s en omvorming tot woonerf

Het Stadsbestuur installeert twee vaste tijdelijke camera’s op en rond het Seghersplein om druggebruik en -handel te ontraden. De politie kan de omgeving zo 24u/24 monitoren. Dit maakt een gerichte sturing van de ploegen mogelijk en verhoogt de ophelderingsgraad van misdrijven, zowel drugdealen als druggerelateerd geweld. De Stad gaat ook werken aan de opwaardering van het plein. Er is reeds bijkomende verlichting geplaatst om de veiligheid te verhogen en het plein zal met prioriteit worden omgevormd tot een woonerf om de parkeeroverlast aan banden te leggen.

Integrale aanpak

Het Stadsbestuur engageert zich om verder in te zetten op de opwaardering van de hele wijk, en dit bottom-up in nauwe samenspraak met de bewoners. Met Brugse Poort 2.0 bouwt het stadsbestuur verder op het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor Brugse Poort met ondermeer de herwaardering van de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat, de realisatie van de Meibloemsite, een ontmoetingsruimte voor Malem en de heraanleg van het Kettingplein en de Leiekaai. Het gaat om een totale investering van 4,1 miljoen euro. Burgemeester De Clercq: “We versterken ook verder de inspraak van de buurtbewoners, onder andere met Facebook lives en via de wijkbudgetten. Bewoners van de Brugse Poort zullen 350.000 euro krijgen om zelf initiatieven op maat van de wijk uit te werken.” Daarnaast komen er nieuwe ontmoetingsplekken in de wijk, onder andere in het Pierkerspark en in de Kaarderij, dat gratis wordt opengesteld voor jongeren uit de buurt. De wijk krijgt ook een extra straathoekwerker die specifiek voor de jongeren in de wijken Brugse Poort en Rabot wordt ingezet. Een sterke politie en sterke preventie gaan hand in hand en versterken elkaar.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.