›› Home ›› Nieuws

Neen is neen!

26 november 2021

Burgemeester Mathias De Clercq veroordeelt sterk de feiten van seksuele intimidatie en geweld die zich voordeden in het Gentse uitgaansleven. Hij heeft een pakket maatregelen klaar. “Iedere vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie is er één te veel.

De gevolgen zijn heel vaak erg ingrijpend en traumatisch. Ook gemeenteraadsleden Manuel Mugica Gonzalez en Yeliz Güner kwamen tussen op het punt.

Stad Gent was reeds sterk actief rond het thema. Zo werd een nauwe samenwerking aangegaan met Plan International waarbij Gent, samen met Brussel, Antwerpen en Charleroi deel uitmaakt van het netwerk Safer Cities. Via een digitaal platform konden slachtoffers van seksuele intimidatie feiten pinnen en werden jongeren gevraagd om hun aanbevelingen te doen. Er vinden ook diepte-interviews plaats met betrokkenen. Onderzoekers van UGent zullen hier vervolgens concrete aanbevelingen aan koppelen.

Stad Gent stelde begin oktober ook een coördinator aan die 2 jaar rond dit thema zal werken. Zij zal een geïntegreerde aanpak uitwerken over de drie sporen (preventie-curatie-handhaving) en bijkomende acties rond seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag uitwerken. De coördinator neemt ook het voortouw in de nieuw opgerichte Taskforce Grensoverschrijdend Gedrag. De Taskforce zal bestaan uit 2 verschillende subgroepen: een ambtelijke stuurgroep en een klankbordgroep met burgers, middenveldorganisaties en andere belanghebbenden die mee het beleid zal vormgeven.

De Stad gaat ook verder met het organiseren van omstaanderstrainingen om getuigen van seksuele intimidatie weerbaarder te maken en vormingen voor horecapersoneel zodat zij gepast kunnen reageren wanneer zich feiten voordoen. Slachtoffers kunnen steeds terecht in het Zorgcentrum Seksueel Geweld waar ze alle medische zorg en psychologische steun krijgen. Speciaal opgeleide zedeninspecteurs behandelen eventuele aangiftes. Politie is extra alert voor het fenomeen en is bereid horecazaken te screenen op vlak van structurele veiligheid. Verder zal ook gekeken worden om de drempel voor het aangeven van feiten verder te verlagen.

Burgemeester De Clercq: “Alles begint natuurlijk bij de dader. Neen is neen. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij hen én in tweede instantie bij onze maatschappij die soms deze handelingen oogluikend toelaat. Want we dragen, elk van ons, hier een verantwoordelijkheid. Seksisme is een maatschappelijk fenomeen dat héél vaak in een héél subtiele vorm voorkomt, en dát alleen al erkennen is een eerste stap. Maar de cultuur binnen de samenleving veranderen overstijgt de impact die we kunnen hebben als stadbestuur. De acties die we nu al ondernamen en nu extra ondernemen toont aan dat we het probleem erkennen en ermee aan de slag gaan. We willen er alles aan doen om die cultuur te doen veranderen.”

Manuel Mugica Gonzalez kwam kort tussen n.a.v. een reactie vanuit de PVDA fractie: "de tussenkomst van de PVDA fractie was niet enkel ongenuanceerd bovendien ook onjuist. Er werd gesteld dat de Gentse politie niet zou weten hoe om te gaan met aangiftes rond sexueel geweld en dat er dringend nood zou zijn aan correct opgeleid personeel. Dat is geenszins het geval: maar liefst 12 politiemensen zijn op dit moment speciaal opgeleid om met dit gevoelig thema om te gaan. Deze personeelsleden zijn 24/24 beschikbaar en worden in bijstand opgeroepen om slachtoffers bij te staan bij opvang wanneer ze zich aanmelden om een klacht neer te leggen. Vorige maand werden ook 3 nieuwe vacatures opengesteld voor deelname aan deze specifieke opleiding. Wanneer een slachtoffer zich aanbiedt aan een balie van een Gents commissariaat, wordt hij/zij onmiddellijk in een apart lokaal ondergebracht zodat ze in alle discretie hun verhaal kunnen doen. Verder verspreidde de korpschef eerder dit jaar korpsbreed een 'flowchart' met instructies aan alle personeelsleden over hoe te reageren bij contacten met een slachtoffer van dergelijk misdrijf en welke stappen er dienen gezet te worden voor verdere begeleiding en bejegening."

Ook gemeenteraadslid Yeliz Güner trad de collega's bij: "elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is onaanvaardbaar. Dit is geen problematiek van en tussen jongeren alleen. Dit is een probleem van ons allemaal, waarmee we allemaal te maken kunnen krijgen. Het gebeurt overal en is niet altijd zichtbaar. We moeten dan ook een krachtig signaal geven. We moeten een rode lijn trekken en de grens aangeven. En die lijn is duidelijk. Die grens is helder. Neen is neen!”

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.