Circulatieplan mét afgedwongen randvoorwaarden of het zal 'niet' zijn

27 januari 2017

De voorbije gemeenteraad stelde fractievoorzitter Sami Souguir de afgedwongen randvoorwaarden voor de invoering van het circulatieplan nog eens scherp en wees Open Vld het voorstel af om de invoering van het circulatieplan met een jaar uit te stellen. Als Open Vld-fractie hebben we steeds gesteld dat het circulatieplan niet kan ingevoerd worden zolang de afgedwongen randvoorwaarden niet zijn vervuld. Het voorstel kwam er echter 70 dagen voor de invoering, terwijl de realisatie van de randvoorwaarden nog volop aan de gang is én op schema zitten.

CD&V, die het voorstel indiende, nam bovendien de vrijheid om met onder meer de people mover, de stadsdistributie en het openbaar vervoer, zelf een aantal extra voorwaarden aan de invoering van het circulatieplan te koppelen.

Laat het duidelijk zijn: onder andere de shuttles en people mover zijn net als bijvoorbeeld het burgerkabinet zaken die we als Open Vld na onze dialoog met de Gentenaars aan het circulatieplan hebben toegevoegd om het plan te verbeteren en te evalueren. Het zijn niet de afgedwongen randvoorwaarden die we steevast aan de invoering van het circulatieplan hebben gekoppeld.

Deze "extra's" zijn nog in volle voorbereiding, maar ook die zullen op korte termijn gerealiseerd worden. Sami Souguir herhaalde voor alle duidelijkheid nog eens de randvoorwaarden die wij als Gentse liberalen, maar ook de burgemeester en schepen Watteeuw zelf, wél steeds aan de invoering van het circulatieplan hebben gekoppeld en die zijn:

  • De verkeerstechnische ingrepen van een aantal belangrijke knooppunten op de R40 die in voorbereiding, uitvoering of zelfs al achter de rug zijn;
  • De aanpassing van de lichtenregeling op de R40 die wordt uitgevoerd en moet bijdragen tot een vlottere doorstroming van het verkeer;
  • De bijkomende P+R’s: die nu toch vrij concreet vorm krijgen.


Dit zijn de randvoorwaarden die we aan de invoering van het circulatieplan hebben gekoppeld en waarover binnen deze coalitie de afspraak bestaat dat het circulatieplan geen ingang kan vinden als niet aan deze randvoorwaarden is voldaan.

Als de nog uit te voeren aanpassingen aan de R40 eenzelfde resultaat teweegbrengen als de aanpassing van het kruispunt Heuvelpoort dan zijn wij alvast hoopvol en dan zien wij hier toch meer in dan een "cosmetische opsmuk" zoals CD&V dat noemt. Is de invoering van het circulatieplan ingrijpend? Absoluut, en bij de invoering van dergelijke ingrijpende plannen is het onmogelijk elke situatie te voorzien. Daarom is de opvolging, evaluatie en desgevallend bijsturing voor onze fractie minstens even belangrijk.

Als, ondanks alle voorbereiding, simulaties en dergelijke blijkt dat bepaalde maatregelen niet het gehoopte effect hebben of voor problemen zorgen dan zal daar ook na de invoering moeten op ingegrepen worden. Iedere verandering zorgt voor reacties, voor een periode van gewenning en aanpassing. Dat was bij de invoering van het mobiliteitsplan door Sas van Rouveroij in 1997 niet anders.

Wij blijven ervan overtuigd dat we nu duidelijk keuzes moeten maken en moeten ingrijpen, voor Gent zich letterlijk vastrijdt. Mits aan de randvoorwaarden is voldaan en ook na de invoering zeer kort op de bal wordt gespeeld en wordt bijgestuurd waar nodig, kan ook dit plan een succes worden dat Gent bereikbaar houdt en tegelijk zorgt voor een grotere leefbaarheid voor de Gentenaars.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.