Handhaving bedelarij

24 oktober 2016

Na herhaaldelijke tussenkomsten vanuit onze fractie werd vorige legislatuur, in navolging van andere steden, werk gemaakt van een politiereglement dat het agressief, opdringerig en hinderlijk bedelen in onze stad aan banden legt. Bijna dagelijks treffen we in Gent echter bedelaars aan die overtredingen tegen het reglement begaan door mensen aan te klampen, dieren bij zich hebben, zich ophouden ter hoogte van kruispunten…

Uit eerdere vragen hierover blijkt de handhaving van het reglement immers moeilijk te realiseren. De bedelaars zijn moeilijk te identificeren en wanneer een GAS wordt opgelegd wordt die niet betaald.

Vorige week vernamen we via de pers dat in Mechelen, dat momenteel een forse toename van bedelaars in het straatbeeld blijkt te kennen, bij iedere melding wordt overgegaan tot identificatie van de mensen. Ook in Antwerpen blijken al meer dan 150 afzonderlijke personen geïdentificeerd als bedelaar waarvan sommigen al meerdere processen-verbaal kregen, in totaal goed voor 1.134 GAS-PV’s in 2015. Vorig jaar waren dat er in Gent 44 en volgens het meest recente politiebulletin zijn er dit jaar al amper 26 vaststellingen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is er een verklaring voor het verschil in handhaving tussen Gent en andere steden?
  • Heeft er op politiek en/of politioneel niveau al overleg plaatsgevonden met andere steden over de aanpak van bedelarij om bijvoorbeeld good practices uit te wisselen? Zo ja, wat was het resultaat hiervan? Zo nee, bent u bereid alsnog zo’n overleg te organiseren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Bedelarij op zich is niet strafbaar in België. Elke lokale overheid heeft wel de mogelijkheid om dit fenomeen gestructureerd aan te pakken door een reglement op te stellen. In de praktijk heeft dit als gevolg dat de handhaving in elke stad verschillend is. In Gent is dit geregeld in het Politiereglement op de bedelarij van 2014. Op basis van 5 artikelen (agressief bedelen, met dieren, doorgang bemoeilijken, de rijbaan hinderen, aanbellen voor aalmoes) kan een GAS-boete geschreven worden (van respectievelijk 60 of 120 euro). Tot op heden zijn er 25 vaststellingen.

De exploitatie van bedelarij of mensenhandel is wel degelijk een strafbaar feit. Door het opsporen van netwerken kan het fenomeen strafrechtelijk aangepakt worden. Of er momenteel dergelijk onderzoeken lopen in Gent kunnen wij wegens het beroepsgeheim niet meegeven. Indien er resultaten zijn wordt dat gecommuniceerd via het Parket. De registratie van dit soort inbreuken/onderzoeken valt niet onder de GAS-reglementering.

Ook in Gent worden bedelaars systematisch geïdentificeerd. In 2016 werden in totaal 144 afzonderlijke identiteitscontroles geregistreerd in onze politionele databak ISLP.

Naast de GAS-boetes en identificaties worden tijdens reguliere werking door verschillende politiediensten bedelaars, die zich niet houden aan het politiereglement, aangesproken en gevraagd om hun activiteiten te stoppen.

Op politioneel niveau zijn er individuele contacten met andere steden. Er is geen structureel overleg.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.