Verhoogd aantal inbraken

12 december 2016

De voorbije weken bleek vooral Wondelgem en omgeving getroffen door een hoog aantal inbraken en pogingen daartoe. Volgens cijfers die in de pers verschenen dubbel zoveel als dezelfde periode vorig jaar.

Het idee van de bewoners om een burgerwacht op te richten werd hen door de politie afgeraden. Bewoners blijven echter ongerust en klagen het gebrek aan informatie en communicatie aan.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Werd ook in andere wijken/deelgemeenten een verhoogd aantal inbraken vastgesteld?
  • In welke mate en op welke manier communiceert de politie hierover met de ruime buurt? bvb. om de veelal via sociale media gecreëerde onrust weg te nemen.
  • Waarom werden de bewoners die met de vraag om een burgerwacht op te richten bij de politie langsgingen niet geïnformeerd over bijvoorbeeld bewonersinitiatieven als Whatsapp Buurtpreventie?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De stijging is het meest uitgesproken in de wijk Wondelgem. In totaliteit is er een lichte stijging van de jaarcijfers waar te nemen in Wondelgem. 223 feiten tegenover 207 feiten vorig jaar. Vooral tijdens de maanden augustus en november was er een stijging.

Op basis van de opgenomen sporen, de verhoren en het leggen van linken van geïdentificeerde verdachten probeert de Politie de daders van de inbraken in kaart te brengen en te vatten. Verdere informatie kan hierover niet verstrekt worden aan de buurtbewoners gezien de onderzoeken nog volop lopende zijn.

De Politie blijft steeds waakzaam. Er zijn zeer frequente patrouilles in de getroffen wijkdelen. Dit gebeurt door middel van anonieme patrouilles door leden van LRD ( Lokale Recherchedienst), O–team (Overlastteam) en Strop ( Samen tegen Rondtrekkers en Overlastplegers). Anoniem is nog steeds de beste manier om daders of verdachten te vatten. Ook het Gerechtelijk Team van het commissariaat Wondelgem patrouilleert op regelmatige basis zowel anoniem als met herkenbare politievoertuigen.

Ook vonden er al heel wat preventieve ‘zichtbare’ acties plaats (Diefstal Preventie Acties) waarbij een gratis diefstalpreventieadvies werd aangeboden. Tevens werden er in de loop van het voorbije jaar enkele anti-inbrakenacties georganiseerd, waarbij wij vanuit de lucht ondersteuning kregen van de helikopter van de Federale Politie, op Wondelgem waarbij delen van de wijk werden afgesloten waarbij de aanwezigen binnen het afgesloten gebied maximaal werden in kaart gebracht. De bezorgde burgers uit die omschrijving kunnen voor informatie en/of goede raad terecht op hun wijkcommissariaat.

Burgerwachten zijn volgens onze Politiezone geen goed idee. Het risico op confrontaties met eventuele verdachten kunnen lijden tot incidenten en ongevallen met lichamelijk leed. Bovendien kunnen hierdoor anonieme observaties, die mogelijks lopende zijn, of geplande acties in de war gestuurd worden. Tot slot zijn burgerwachten in strijd met de wet op de Privémilities. Het blijft belangrijk dat mensen onmiddellijk 101 bellen bij het zien van verdachte personen en/of voertuigen.

Bewijs hiervan zijn de vattingen door het snelle bijstandsteam na meldingen van burgers.

Waakzaamheid van iedere burger individueel, gekoppeld aan snel en goed meldingsgedrag en een goede beveiliging van de woning, blijven de speerpunten. Samenwerken blijft de sleutel tot succes.

De Politie is alle initiatieven genegen die de sociale controle en het melden van verdachte handelingen via het noodnummer 101 kunnen bevorderen. Dat de Politie initiatieven als Whatsapp - Buurtpreventie genegen is wil echter niet zeggen dat ze er ook actief aan deelnemen als partner of als trekker.

Aan de burgers die een dergelijk initiatief wensen te ondernemen biedt de Politiezone ondersteuning aan in de vorm van uitleg over het wettelijk kader zoals de BIN-wetgeving (BIN staat voor Buurtinformatie-netwerk), wetgeving op het verbod private milities, de voordelen en de beperkingen van de verschillende systemen en netwerken. De Politie, in het bijzonder de Preventie cel, sensibiliseert de inwoners over het gebruik en misbruik van de verkregen informatie uit de Whatsapp-groep. De Preventie cel biedt de mogelijkheid om een preventievoordracht aan te vragen en te organiseren in de buurt en alle buurtbewoners kunnen een individueel beveiligingsadvies voor de woning aanvragen. Het nemen van inbraak werende (fysische) maatregelen blijft nog steeds zeer belangrijk.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.