Project Dublinstraat op de Muide

4 maart 2024

Tijdens de commissie MEO van januari werden naar aanleiding van de mondelinge vraag van gemeenteraadslid Christophe Peeters over de staat van de Dublinstraat enkele maatregelen vermeld of in het vooruitzicht gesteld. Ondertussen blijven de klachten van de buurtbewoners aanhouden. Vooral bij regenweer zijn en blijven de omstandigheden bijzonder oncomfortabel.

De voornaamste ingreep die in het vooruitzicht gesteld werd, is het plaatselijk herstellen van de inritzones: deels door (giet)asfalt, deels door opbreken en terugplaatsen van de bestaande kasseien. Hierdoor wordt de private ondergrondse parking van Loods 23 beter bereikbaar, komt er voor voetgangers en fietsers een comfortabele doorsteek tussen de Voorhavenlaan en de Voorhavenkaai en verbetert de toegang naar Loods 22, Loods 23 en Kaai 24.

Daarnaast werd verwezen naar een snelheidsbeperking van 10km/u gesignaleerd aan de inrijpoorten. Die signalisatie zou volgens de buurtbewoners echter niet aanwezig zijn, vermoedelijk omdat beide ingangspoorten beschadigd zijn door het zwaar verkeer naar Kaai 24 (bij beide ingangen werd een deel van de sokkel en hekken omvergereden en verwijderd meer dan een jaar geleden).

Aangezien Kaai 24 recent opgeleverd werd en dit het einde betekent van het vele en zware werftransporten, lijkt dit het geschikte moment om een versnelling hoger te schakelen voor het uitvoeren van de aangekondigde maatregelen.

Vraag:
Wat is de timing voor de plaatselijke herstellingen van de inritzones?
Kunnen plaatselijke herstellingen met (giet)asfalt of opbreken en terugplaatsen van de bestaande kasseien ook buiten de inritzones plaatsvinden op plaatsen waar de grootste putten geëffend met steenpuin steeds opnieuw uitspoelen door de regen?
Is er effectief signalisatie voor de snelheidsbeperking van 10km/u? Kan dit desgevallend duidelijker aangegeven worden?

Antwoord:
Op uw vraag naar de timing voor de plaatselijke herstellingen van de inritzones, kan ik u meegeven dat – onder voorbehoud van eventuele ongunstige weersomstandigheden - de herstellingen in gietasfalt op 14 of 15 maart 2024 zullen worden uitgevoerd.

Zoals in de commissie al werd toegelicht, is de eerste omgevingsvergunning geschrapt door beroepsprocedures. Deze zomer wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. In tussentijd zijn we beperkt in de mogelijkheid van heraanleg en dit in afwachting van een nieuwe omgevingsvergunning.

De diensten hebben de mogelijkheid voor meer plaatselijke herstellingen bekeken. Het aanbrengen van plaatselijke herstellingen met (giet)asfalt of het opbreken en terugplaatsen van de bestaande kasseien buiten de inritzones is niet zonder meer mogelijk. Vooreerst is de Voorhavensite een beschermd stadsgezicht, waarbij de kasseiverharding een wezenlijk deel van de bescherming is. Puntsgewijs herstel in (giet)asfalt kan daarom slechts in beperkte mate worden toegepast. Daarom wordt er geopteerd om herstel in (giet)asfalt tot de drukst bereden zones – met name de inritten - te beperken. Bovendien bevinden de meeste en diepste putten zich tussen en rond de aanwezige spoorinfrastructuur. Het herstel van deze putten vereist het opbreken van de sporen in het beschermde stadsgezicht, wat een vergunningsplichtig werk is. Momenteel wordt er veel geparkeerd in de onverharde zones die bedoeld zijn als groenzones. Als stad Gent onderzoeken we tijdelijke maatregelen die verhinderen dat er diep in de groenzones aan het hekwerk én langs de loodsen geparkeerd wordt: dit parkeren zorgt er momenteel voor dat circulatie over de spoorinfrastructuur met bijkomende putvorming moet gebeuren.

Wat de signalisatie voor de snelheidsbeperking betreft; tijdens de werfsituatie stonden er tijdelijke borden die de maximumsnelheid van 10 km/u aanduidden. Deze signalisatie werd door derden aan beide poorten weggenomen. Na de werken en heraanleg valt de hele zone onder een woonerf-statuut, waardoor de maximumsnelheid 20 km/u bedraagt. Hiervoor zal ook de passende signalisatie worden aangebracht. Het formaat van de borden - zijnde 80 x 80 cm - lijkt me in deze context voldoende groot en duidelijk te zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info