Wedstrijdreglement coworkingruimte Rabot

5 februari 2014

In de gemeenteraad van september 2013 is het wedstrijdreglement goedgekeurd voor het inrichting van een coworkingruimte in de wijk Rabot-Blaisantvest. Deze wedstrijd werd gelanceerd vanuit aanbevelingen van onder meer expert Charles Landry, die stelde dat ruimte creëren voor creatieve ondernemers ook kan gekoppeld worden aan het ontwikkelen van nieuwe creatieve hubs/wijken buiten de stadskern.

Hij stelde bovendien dat het stimuleren van dergelijk creatief milieu ook bijdraagt tot een heropleving van deze gebieden.

In het wedstrijdreglement is bepaald dat partijen tot 31 januari een dossier konden indienen. Aangezien dit een pilootproject is, wil ik weten of er hiervoor interesse is.

  • Kan de schepen aangeven hoeveel dossiers er effectief zijn ingediend in het kader van dit wedstrijdreglement?
  • Welke procedure is er nu verder voorzien?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals reeds eerder meegegeven , willen we met het initiatief Creatief Kwartier Rabot 2 belangrijke beleidsdoelstellingen realiseren.

Het stimuleren van creatieve economie in wijken buiten de stadskern moet bijdragen aan een verdere positieve impuls aan deze wijken. Dit past volledig in de filosofie van een integrale aanpak, op basis van verschillende sporen, rond stadsvernieuwing.

Daarnaast draagt dit voorstel ook bij aan onze ambitie om de creatieve economie in Gent te ondersteunen en te versterken. De oproep rond het organiseren van een coworkingruimte moet onder meer inspelen op de nood aan betaalbare ruimte, werkplekken, voor creatieve ondernemers.

Het wedstrijdreglement voor de coworking voorzag inderdaad dat dossiers konden ingediend worden tot 31 januari jongstleden.

Er was hiervoor heel wat interesse. In totaal werden 6 dossiers ingediend. Het toont aan dat men ook vanuit de private markt gelooft in de realisatie van dergelijke coworkingruimte in deze wijk.

Binnen de drie maanden zal het College van Burgemeester en Schepenen over deze 6 dossiers een beslissing nemen op advies van een jury, zoals ook bepaald in het wedstrijdreglement. Een jury die naast vertegenwoordigers van de stedelijke diensten ook zal bestaan uit een vertegenwoordiger van het Team Stedenbeleid Vlaanderen en een vertegenwoordiger van Flanders DC.

De dossiers zullen op verschillende criteria worden beoordeeld zoals opgenomen in artikel 7 van het wedstrijdreglement.

Finaal zal er met de winnaar een overeenkomst worden afgesloten waarin alle rechten en plichten worden opgenomen tussen de Stad Gent en de gekozen winnaar voor de periode 2014-2019. Deze overeenkomst zal ook geagendeerd worden op deze commissie ter bespreking en goedkeuring in de gemeenteraad.

De komende weken zal de jury nu dus de zes ingediende dossiers beoordelen en haar advies formuleren naar het College.

Mathias De Clercq
Eerste Schepen en Schepen van Haven, Economie en Ondernemen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.