Tijdelijk parkeerverbod werfwagens

17 februari 2014

De laatste tijd stel ik meer en meer vast dat nogal wat aannemers laks omspringen met de signalisatie van het tijdelijk parkeerverbod bij het uitvoeren van werken. In het stadscentrum, maar ook in andere wijken heerst een hoge parkeerdruk en vaak zie je een tijdelijk parkeerverbod terwijl de parkeerplaatsen niet gebruikt worden.

Veel aannemers laten het niet alleen na de dagen en de uren aan te duiden waarop het parkeerverbod, overeenkomstig de vergunning, geldig is. Vaak wordt de signalisatie naar eigen inzicht door de aannemers geplaatst of verplaatst. Dit leidt uiteraard tot ergernis bij buurtbewoners.

In Brugge heeft men recent het initiatief genomen om een werkgroep op te richten die de aannemers enerzijds zal oproepen de vergunningsvoorwaarden na te leven en anderzijds de inbreuken tegen die voorwaarden zal registreren en beboeten. Aannemers die zich niet aan de regels houden krijgen er een boete van 150 euro en verliezen hun vergunning voor het plaatsen van de verkeersborden, die de politie dan zal wegnemen.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Bent u bereid de mogelijkheden voor een dergelijk initiatief in Gent te laten onderzoeken en desgevallend op korte termijn te laten invoeren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het college is zich bewust van dit fenomeen en we krijgen inderdaad als maar vaker klachten over de nonchalante wijze waarmee aannemers omspringen met de hun toegewezen vergunning.

Momenteel staat het Bureau Verkeerstechniek van de politie Gent in voor het opmaken van de vergunningen tot inname van het openbaar domein en voorziet in een signalisatieplan. Zij verstrekken een onderbouwd advies en gaan in sommige gevallen ter plaatse.

Er wordt niet voorzien in een nacontrole. Wel wordt bij een melding of een klacht met betrekking tot de borden en/of de vergunning de aannemer gewezen op de gebrekkige of ontbrekende signalisatie.

Sinds december vorig jaar heeft deze gemeenteraad een belasting op de inname van het openbaar domein goedgekeurd.

Op 1 januari 2015 worden de taken van het Bureau Verkeerstechniek overgeheveld naar het mobiliteitsbedrijf, wat meteen een goede gelegenheid is om het vergunningenbeleid voor innames openbaar domein grondig te herbekijken.

Ondertussen heeft het college beslist om naast de adviezen van het mobiliteitsbedrijf, BVT, Wegendienst en Brandweer ook nog het advies van de Dienst Economie in te winnen. Aan de deze diensten werd ook gevraagd scherper te adviseren, en niet blindelings alles aanvaarden wat de aannemers vragen. Bouwwerken in de stad zijn een economische activiteiten die we als bestuur zeker toejuichen, maar daarnaast moet ook worden toegezien op de belangen van de handelaars in de omgeving van de werf, op de hinder voor omwonenden en op het mobiliteitsaspect.

Voor aannemers die het niet te nauw nemen met het naleven van hun vergunning, of de termijn overschrijden kan een progressief oplopend belastingtarief worden overwogen.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.