Wateroverlast Oostakker

3 maart 2008
Verschillende straten in Oostakker zijn in het verleden al meermaals geconfronteerd geworden met zware wateroverlast. Vooral de Wolfputstraat werd steeds zwaar getroffen. In 2006 werd aangekondigd dat Aquafin begin 2007 zou starten met het aanleggen van een grote collector langs de J.F. Kennedylaan.

Deze collector moet de druk op het afwateringsnetwerk in de ruime omgeving verminderen. In een latere fase zouden er ook collectorenwerken aan de Drieselstraat worden uitgevoerd.

Werd de stedenbouwkundige vergunning voor de collector J.F. Kennedy ondertussen al afgeleverd? Zo neen, wanneer wordt dit verwacht?

Wanneer zullen de werken van start kunnen gaan? Hoeveel tijd zullen deze in beslag nemen?

Zal Oostakker na deze werken volledig verlost zijn van de wateroverlast? Of dienen er hierna nog bijkomende maatregelen te worden genomen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

De bouwaanvraag voor het collectordossier van Aquafin is lopende (2de deel - bypass naar de dokken). Het dossier wordt gefinaliseerd om aan te besteden. We hopen dan ook dat dit dossier in het najaar aanbesteed is en klaar voor uitvoering. Het exact aantal werkdagen is nog niet vastgelegd maar zal vermeld staan in het bestek dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college en gemeenteraad.

In de bestaande studie, mede in opdracht van de Stad Gent en de rioolbeheerder TMVW, werd onderzocht welke belangrijke ingrepen noodzakelijk zijn om de wateroverlast in Oostakker te vermijden. De Stad Gent en TMVW participeren o.a. mee in het bovengemeentelijk collectorproject door de aanleg van een gescheiden stelsel in Wittewalle en in de Wolfputstraat (van Puigem tot Meerhoutstraat). Daarnaast hebben de Stad Gent en TMVW nog een gescheiden uitvoeringsontwerp opgemaakt voor de Drieselstraat (van Wolfputstraat tot de Westmeersloop). Voor dit dossier zijn het aanbestedingsdossier en bouwaanvraag lopende. Beide stedelijke projecten zullen resulteren in een bijkomende ontlasting van de Wolfputstraat en omgeving.

De werken van Aquafin omvatten de aanleg van een collector in Oostakker om de verschillende lozingspunten van de gemeentelijke riolering die zich bevinden in de waterlopen (1.335, 1.336, 1.337 en 2.52) op te vangen. De afvalwaters worden via een nieuw pompstation ter hoogte van de Kleemstraat in de richting van de Muide doorgepompt.

Op enkele plaatsen, meestal ter hoogte van de bestaande lozingen, zijn overstorten voorzien, om het regenwater dat via de gemengde rioleringen in de collector komt, te laten overstorten bij hevige regenval. De collectorwerken zullen een verlichting geven van de bestaande wateroverlast omdat enerzijds het afvalwaterdebiet via pompen uit het gebied van Oostakker wordt afgevoerd en anderzijds de regenwaterafvoer naar het Sifferdok wordt verbeterd, met name door de aanleg van een nieuwe duiker onder de John Kennedylaan ter hoogte van de Wittewalle en door een verbeterde regenwaterafvoer ter hoogte van de Kleemstraat.

In de studie van het bestaande rioleringstelsel en de geplande collectoren en rioleringen van Oostakker werd grondig onderzocht welke ingrepen nog nodig zijn op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de waterlopen om de gekende wateroverlast in Oostakker te vermijden. De bouw van de collector zal een significante verbetering van de wateroverlast geven. Doch zijn er nog bijkomende maatregelen nodig om het overstromingsrisico over het volledig grondgebied van Oostakker te beperken.

Naar de toekomst toe zullen door de Stad Gent en TMVW nog bijkomende inspanningen worden geleverd om het overstromingsrisico zo klein mogelijk te houden. Door middel van systematische preventieve ruimingen van het stedelijk rioolstelsel zal de initi?le basisafvoercapaciteit worden gegarandeerd. Daarnaast zullen de voorstellen, zoals bepaald in de studie in het investeringsprogramma worden opgenomen, bijvoorbeeld de sanering van de Gentstraat waarvoor ook de aanstelling van een studiebureau lopende is.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info