Verkeerslichten voor fietsers ter hoogte van Sint Amandsberg (dorp)

25 maart 2019

Sinds de aanleg van de nieuwe dorpskern te Sint- Amandsberg is onder meer het fietspad ter hoogte van het oud gemeentehuis tot aan de Dampoort geoptimaliseerd. Dit is op zich een goede zaak. De dorpskern van Sint-Amandsberg is bijzonder levendig, met op een afstand van 200 meter: twee scholen, twee bushaltes, een dienstencentrum, een politiekantoor én een kruispunt met de Visitatiestraat versus de Antwerpsesteenweg.

Het is echter zo dat met de heraanleg de verkeerslichten zijn verplaatst én de verkeerlichten voor de fietser zijn afgeschaft. Dit impliceert een vrijgeleide voor de fietsers wat momenteel zorgt voor heel wat gevaarlijke situaties, dit zowel voor de voetgangers, fietsers en automobilisten.

De huidige situatie is als volgt: op het ogenblik dat het verkeerslicht op rood staat voor zowel de automobilisten als de voetgangers rijden de meester fietsers gewoon verder. Voetgangers die wachten op groen licht dienen plaats te maken voor de aanrijdende fietsers. Wenst een wagen ,komende van de Dampoort, de Visitatiestraat in te rijden op het moment dat de wagens komende vanuit Potuit stil staan, dient de automobilist plots rekening te houden met de aanrijdende fietsers in de tegengestelde richting. De foto’s, ingesloten bij deze vraag, dienen ter illustratie.

Zoals hierboven vermeld is het dienstencentrum ook in de dorpskern gelegen. Het centrum bevindt zich naast het politiekantoor en deze twee gebouwen worden gescheiden door een deels open doorgang. Deze doorgang vormt de verbinding tussen de Achterstraat en de Antwerpsesteenweg, die voorbestemd is voor voetgangers en fietsers.

Indien een fietser de steenweg wenst over te rijden dient hij zich te begeven naar het verkeerslicht om op deze manier veilig over te steken zoals de voetgangers en nadien de route te hernemen richting Dampoort. In de praktijk wordt dit jammer genoeg veelal niet gedaan en bewegen de fietsers zich deels in de tegengestelde richting op het fietspad. Bovendien kruisen veel fietsers, als de situatie het toelaat, de drukke steenweg.

Voor de heraanleg van de dorpskern bevonden de verkeerslichten zich, zoals hierboven vermeld, op een andere plaats dan nu. Hierdoor hadden zowel de fietser als automobilist een plicht om te stoppen bij elk rood verkeerslicht.


Vraag:

Waarom zijn de verkeerslichten voor de fietsers afgeschaft? Nieuwe lichten, zoals voorheen, zijn een snelle, doeltreffende en eenvoudige oplossing.

Kan er op tijdens de spitsuren (school) voorzien worden in extra  toezicht om de veiligheid aan de schoolpoort en de doorgang aan het dienstencentrum te waarborgen?
Heeft u nog weet van andere kruispunten in Gent waarbij zich conflicten voordoen tussen voetgangers en fietsers? Voetgangers blijven de zwakste weggebruikers en dienen zo goed mogelijk beschermd te worden, met het STOP principe als leidraad.

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Antwerpsesteenweg is een gewestweg. De heraanleg van dit kruispunt is destijds evenwel in nauw overleg met de Stad Gent gebeurd. 

Als de kruising van een zebrapad met een fietspad niet met verkeerslichten is geregeld, dan moet een fietser altijd stoppen om een voetganger te laten oversteken.  Het gaat hier dus in de eerste plaats over naleving van de wegcode.  De meeste fietsers respecteren de wegcode maar er zijn helaas ook weggebruikers die de regelgeving onvoldoende kennen of naast zich neerleggen. 

Als er geen voetgangers oversteken dan mag de fietser het verkeerslicht echter wel voorbijrijden.  Het verkeerslicht bevindt zich immers aan de linkerzijde en is dus niet op hem/haar van toepassing.  Gezien er voor de fietser in deze directe zone geen andere conflicten zijn hoeft hij dus ook niet ‘gevangen’ te worden door een verkeerslicht. Dit principe komt regelmatig voor op gewestwegen. Een voorbijrijdende fietser richting Dampoort heeft daarbij ook automatisch voorrang op linksafslaand verkeer naar Visitatiestraat.  Ook autoverkeer komende uit de Visitatiestraat moet steeds voorrang geven aan fietsverkeer op de Antwerpsesteenweg (haaientanden).  De onderlinge verkeerszichtbaarheid en conflictpresentatie zijn op dit punt zeer goed.

Tot slot de school kan steeds gemachtigd opzichters laten opleiden om leerlingen te helpen oversteken. Zowel leerkrachten als bereidwillige ouders kunnen deze taak op zich nemen.
Het Mobiliteitsbedrijf zal aan de politie van Sint-Amandsberg vragen om een extra oogje in het zeil te houden bij begin en eind van de schooldag.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info