Albert De Smetstraat Sint-Kruis-Winkel

27 mei 2020

De verkeerssituatie in de Albert De Smetstraat in Sint-Kruis-Winkel is plots gewijzigd. Over de hele lengte zijn de bermen afgezet met paaltjes, met draad gezet door een tuinfirma. De bewoners werden hiervan niet verwittigd en vragen zich af wat hier de reden is.

Het resultaat van e.e.a. is een gevaarlijke verkeerssituatie voor alle weggebruikers. Het is al een redelijk smalle weg, er zijn fietssuggestiestroken maar geen voetpad. Het wordt voor de voetgangers en fietsers dus zeer gevaarlijk. Wegspringen of uitwijken zal niet meer lukken als er een auto te dicht nadert.  Het is bovendien een drukke verbindingsstraat tussen Sint-Kruis-Winkel en Wachtebeke en er bevinden zich daar nog een aantal landbouwers die daar dikwijls rijden met grote machines.

Eenn buurtbewoner stuurde reeds een omstandige mail over de problematiek van deze bermen, met vragen ter verduidelijking . Gemeenteraadslid Patricia De Beule sluit zich hier bij aan en ontvangt mee graag het antwoord dat op deze mail wordt gegeven.

Vraag:
Waarom zijn deze paaltjes geplaatst? Is hier een verkeerstechnische afweging gebeurd? Is dit een tijdelijke proefopstelling?

Antwoord:
Kort na aanleg van de bermen werden we geconfronteerd met diepe putten en plassen naast de kantstroken. Vanuit de buurt ontvingen we al snel signalen dat hierdoor hinder en onveilige situaties voor zwakke weggebruikers ontstonden.

De huidige rijbaanbreedte is een bewuste ontwerpkeuze met als doel het verkeer af te remmen. Helaas stellen we vast dat enkele weggebruikers eerder kiezen om uit te wijken over de bermen dan wel voor het aanpassen van de snelheid. Dit in combinatie met het natte voorjaar zorgde al snel voor schade aan de bermen.

Om die reden is ervoor gekozen om tijdelijk kastanjehouten palen te plaatsen op 50cm van de kantstrook. Het kruisen van zwaar verkeer, met een aangepaste snelheid, is hierdoor nog steeds mogelijk. De palen zijn onderling verbonden door middel van een kabel om te verhinderen dat wagens op de bermen parkeren dwars op de rijbaan en om te verhinderen dat palen verdwijnen en zo alle inspanningen teniet worden gedaan.

In het najaar is een evaluatie voorzien. Het is de bedoeling om de palen weg te halen van zodra de bermen voldoende hersteld zijn.

Bewoners met vragen zijn in eerste instantie telefonisch gecontacteerd. Zo is ook telefonisch contact opgenomen met de bewoner die de mail verstuurde waarnaar u verwijst in uw vraag. Voor de volledigheid volgt hieronder een reactie op de voorgelegde probleemstellingen:

-onderhoud bermen: van zodra de bermen voldoende zijn aangesterkt kunnen de paaltjes verwijderd worden, dit maakt machinaal onderhoud van de bermen opnieuw eenvoudiger;

-onderhoud hagen: het gaat om een heel beperkt aantal hagen die tijdelijk moeilijker te onderhouden zijn;

-veel brievenbussen onbereikbaar: het overgrote merendeel van de brievenbussen staan naast de oprit en zijn dus bereikbaar, slechts voor een 3 tal brievenbussen zal een lokale aanpassing aan de paaltjes moeten gebeuren, we voorzien dit zo snel mogelijk;

-afgesloten doorgangen: enkel de vergunde opritten werden aangelegd, bewoners met een 2de oprit zonder vergunning zijn hiervan destijds op de hoogte gebracht. Ook daar moeten de bermen de kans krijgen te herstellen. We hebben inderdaad vastgesteld dat de aannemer ook een toegang tot een landbouwperceel (erfdienstbaarheid) ten onrechte had afgesloten, dit probleem is ondertussen opgelost;

-parkeerplaatsen: de meeste woningen beschikken over een grote oprit en parkeermogelijkheden op het eigen terrein. Hier dient steeds de voorkeur naartoe te gaan. In het grootste deel van het projectgebied was het voordien ook niet toegelaten om op de bermen te parkeren aangezien de wegcode voorziet dat minstens een begaanbare strook van 1,5m moet vrijgelaten worden. Dit zorgde voor schade aan de bermen alsook een onveilige situatie voor voetvangers. Daar waar niet op het eigen terrein geparkeerd kan worden moeten de voertuigen op de rijbaan staan;

-kruisen van landbouwvoertuigen: het kruisen van zwaar verkeer, met aangepaste snelheid, is nog steeds mogelijk;

-visuele aspect: na herstel van de bermen zal de straat eruit zien als nooit tevoren.

Stilaan komen ook positieve reacties binnen vanuit de buurt met de melding dat de paaltjes een gunstig effect hebben op de snelheid in de straat. Het is geen straat waar veel voetgangers lopen, de meesten lopen in de zones waar de woningen staan en waar de draad dus ook onderbroken is ter hoogte van de opritten. Dit geeft mogelijkheden om uit te wijken.

De meest ideale situatie is een straat met herstelde bermen. In afwachting hiervan zijn maatregelen noodzakelijk. De situatie voor voetgangers is nog niet ideaal maar wel beter dan de diepe putten die we ervoor kenden. Het snelheid remmende effect maakt het voor zwakke weggebruikers alvast ook een stuk veiliger.

Als bijlage kan u het schrijven vinden dat we op zaterdag 30 mei aan de bewoners van de Albert de Smetstraat en de Hullebusstraat bezorgden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.