Krijtestraat Oostakker

31 augustus 2021

Bewoners uit de Krijtestraat maken melding van aanzienlijke overlast door het vele busverkeer dat passeert. Ter hoogte van de Krijtestraat nr. 60 ligt een verkeersremmer. Bussen die daarover moeten rijden kunnen dit niet ordentelijk doen als er fietsers passeren.

Dit zorgt voor immense trillingen en de bewoners merken zelfs scheuren op in hun woning. Omwille van het feit dat de Lourdesstraat is onderbroken, passeert er momenteel veel meer busverkeer waardoor ook de hinder exponentieel toeneemt. Maatregelen dringen zich op om verdere gevolgen te vermijden.

Vraag:
Kunt u de situatie laten onderzoeken? Is het tijdelijk wegnemen van de verkeersremmer in combinatie met het verlagen van de toegelaten snelheid tot 30 km/u een optie? Ziet u andere oplossingen? Wat dienen de bewoners te doen aangaande de schade die zij ondervinden aan hun woning?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De rijbaankussens werden conform de bepalingen van de betreffende omzendbrief aangelegd. De bus kan theoretisch het kussen nemen zonder dit te raken, zelfs als er fietsers aan de overzijde in tegenrichting rijden. Dit wordt wel sterk bemoeilijkt indien auto’s parkeren in de buurt van de remmer. Een eerste onderzoek geeft aan dat hier slechts éénzijdig een parkeerverbod geldt rond de remmer. Het Mobiliteitsbedrijf bekijkt een aanvullend parkeerverbod om dit ten allen tijde te kunnen garanderen.

Er zal verder onderzoek gedaan worden naar de grote van de problematiek. Onze controleurs hebben zelf nog geen klachten gekregen over deze straat. Dit is de eerste klacht die bij ons terecht is gekomen. Enerzijds zullen we dit wel verder opvolgen via de politie en ook via snelheidsmetingen.

Daarnaast geven we de voorkeur om deze problematiek in een groter kader aan te pakken. Na de werken van Oostakkerdorp zal er een grotere zone 30 worden ingevoerd door het Mobiliteitsbedrijf in deze regio. Zij zullen vaste borden invoeren en daarnaast ook andere aanpassingen zodat deze problematiek blijvend wordt opgelost.  

Op korte termijn (uitvoering voorzien begin 2022) wijzigt voor Sint-Amandsberg noord het bestaande snelheidsregime. Dan wordt ook de Krijtestraat deel van zone 30. Vanuit deze nieuwe invalshoek zal bekeken worden om de geïsoleerde snelheidsremmer te integreren in een keten van snelheidsremmende maatregelen. Bovendien weten we uit onderzoek dat trager rijdend verkeer de eventuele overlast van een verticale snelheidsremmer sterk vermindert.

Anderzijds speelt de kwaliteit van verticale snelheidsremmers een belangrijke rol in de beïnvloeding van de geluids- en trillingshinder. We vragen aan DWBW om de kwaliteit te controleren.

Met betrekking tot de melding van sterk toegenomen zwaar vervoer door de werken in de Lourdesstraat bekijken wij in afwachting van de zone 30 of een lokale signalisatie met 30km/u kan worden georganiseerd.  

We hebben meegeven aan De Lijn dat zij zeker de nodige snelheden in acht dienen te nemen wanneer zij deze omleidingsroute rijden.

Het is zo dat wegenwerken altijd de nodige hinder met zich meebrengen en we proberen om deze hinder zo minimaal mogelijk te houden maar het is niet mogelijk om de hinder helemaal weg te nemen.

Bewoners die schade ondervinden aan hun woning kunnen best hun eigen verzekering inschakelen, die op hun beurt een dossier overmaakt aan onze juridische dienst, waarbij zal gekeken worden naar het oorzakelijk verband tussen scheuren en verkeersremmer. Dit is niet iets dat we op dienstniveau kunnen/mogen opvolgen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info