Geluidsoverlast R4

17 maart 2022

De geluidshinder veroorzaakt door het verkeer op de R4 is aanzienlijk voor bewoners van Dreef en omgeving te Oostakker. De woongebieden langsheen de R4 ter hoogte van Dreef zijn gelegen achter een bufferzone, met een breedte van ca. 120 m. Volgens de geluidsbelastingkaart liggen de woningen in de zone tussen 50 en 65 dB Lden. Dit is zoals gezegd aanzienlijk.

Een geluidsscherm zou geen soelaas bieden omwille van de relatief grote afstand tot de weg. De geluidsreductie is dan immers beperkt. Die wordt pas groter als een scherm vlak naast de bron of de ontvanger van het geluid kan geplaatst worden. Een mogelijk alternatief is het bouwen van een gronddam. Dat kan Stad Gent zelf beslissen (en bekostigen) mits toestemming van AWV. Dergelijke dammen passen in het streven naar een klimaatvriendelijke stad en zijn bovendien ook goedkoper dan geluidsschermen.

Vraag:
Kunt u laten onderzoeken of het bouwen van een gronddam op deze locatie mogelijk is en mij uw bevindingen overmaken? Bent u bereid om hier het nodige budget voor vrij te maken? 

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het beheer van de gewestwegen die de geluidshinder veroorzaken (E40, R4 en N466) behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. We kunnen hier als stad dus niet rechtstreeks op ingrijpen, maar we volgen uiteraard wel het Vlaams beleid van nabij op en houden via verschillende overlegstructuren de vinger aan de pols. Zo bepleitten we eerder reeds snelheidsverlagingen op de E40 en de R4 en ondertekenden we samenwerkingsovereenkomsten voor het plaatsen van geluidsschermen. Voorbeelden zijn het recent vernieuwen en uitbreiden van de geluidsschermen op het E17-viaduct en de voorziene vernieuwingen en uitbreidingen in Zwijnaarde.

Om op een gestructureerde manier geluidsoverlast langs de gewestwegen aan te pakken, werkt de Vlaamse overheid (AWV of Afdeling Wegen en Verkeer) met prioriteiten- en knelpuntenlijsten op basis van de geluidsbelastingskaarten, eventueel aangevuld met geluidsmetingen, voor de belangrijke wegen, die om de 5 jaar worden opgemaakt in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai.

Specifiek voor de omgeving Dreef werd op basis van de huidige geluidsbelastingskaarten geen knelpunt geïdentificeerd dat voldoet aan de criteria van AWV. Er zijn momenteel dus geen concrete ingrepen gepland. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen hinder optreedt, enkel dat de hinder niet van die aard is dat er met de hoogste prioriteit milderende maatregelen genomen worden volgens de bij AWV vastgelegde werkwijze.

Momenteel worden de nieuwe geluidsbelastingskaarten voor de belangrijke wegen opgemaakt voor referentiejaar 2021. Volgens de huidige planning zullen de kaarten klaar zijn begin 2023. Nadien gebeurt de nieuwe Vlaamse knelpuntenanalyse om bijkomende geluidsknelpunten te identificeren.

Ter informatie, de graad van geluidhinder, uitgedrukt in het maximaal gemeten LAeq-geluidsniveau (gevelbelasting), bepaalt ook in welke mate het Gewest tussenkomt bij geluidsmilderende maatregelen, met name de bouw van een geluidsscherm. Dit is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst IX voor het plaatsen van geluidsschermen. Daarbij hanteert het Gewest een ondergrens van 65 dB. Indien het maximaal gemeten geluidsniveau minder dan 65 dB bedraagt, financiert de gemeente 100% van de bouwkosten (eventueel verminderd met 10% als meer dan de helft van de woningen die zich bevinden in een strook van 250 meter vanaf de rand van de rijbaan, gebouwd zijn vóór de openstelling van de gewestweg). Voor een geluidsbelasting tussen 65 dB en 80 dB moet de gemeente een procentuele bijdrage leveren die wordt berekend volgens de formule: B = -5 LAeq + 400. Pas als de geluidsbelasting minstens 80 dB bedraagt, worden de kosten van het project volledig door AWV gefinancierd.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info