Verzorgingstafels voor grote kinderen en volwassenen met een beperking

18 april 2017

In september vorig jaar informeerde ik naar de mogelijkheden om ook in Gent één of meerdere publieke ruimtes uit te rusten met een grote, permanente verzorgingstafel. U was mijn suggestie zeer genegen en u kondigde aan de werkgroep publiek sanitair te vragen om te onderzoeken waar er zich een mogelijkheid stelt om de verzorgingstafels te integreren en u engageerde zich  – waar mogelijk – om deze ook te realiseren.

Is het resultaat van dit onderzoek al bekend? Kan er op korte termijn een verzorgingstafel (of meerdere tafels) geïnstalleerd worden en op welke locatie(s) zal dit gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Uit onderzoek door de werkgroep publiek sanitair naar een korte termijn oplossing bleek dat er in het bestaand publiek sanitair geen ruimte is voor een verzorgtafel voor kinderen én volwassenen met een beperking of chronische ziekte.

Enkel het sanitair voor rolstoelgebruikers in de Waalse Krook biedt mits aanpassingen genoeg ruimte om op korte termijn een verzorgingstafel voor volwassenen te installeren. En er is een engagement om dit ook effectief te realiseren voor het einde van het jaar. De keuze voor het juiste model wordt momenteel onderzocht door de toegankelijkheidsambtenaar.

Omdat het ook belangrijk is dat nieuw publiek sanitair de mogelijkheid biedt voor het verzorgen van grote kinderen en volwassenen met een beperking, worden op middellange termijn de volgende stappen gezet:


Analyse publiek sanitair

De werkgroep publiek sanitair zal samen met alle betrokken diensten nog dit jaar een analyse van het bestaand publiek sanitair te maken.

Op basis van deze analyse kan er vervolgens een plan worden opgesteld, dat ervoor moet zorgen dat het publiek sanitair voldoet aan de vragen van de gebruikers, tegemoet komt aan de noden van de diensten (naar onderhoud, hygiëne, …) én beter wordt ingepland met het oog op sociale controle (om vandalisme tegen te gaan).

De vraag om ook verzorgingstafels te voorzien voor grote kinderen of volwassenen met een beperking of chronische ziekte zal in deze analyse worden meegenomen.


Ontwikkelen prototype multifunctioneel verzorgmeubel

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen heeft een project uitgeschreven dat moet leiden tot het ontwerp van een multifunctioneel verzorgmeubel dat aan alle noden voldoet én duurzaam geïmplementeerd kan worden binnen de uitbouw van het publiek toegankelijk sanitair in Gent.

On Wheels zal – samen met de doelgroep van mensen met een beperking – een plan van aanpak opstellen, het ontwikkelen van een prototype begeleiden en te helpen zoeken naar (private) partners voor de productie van de verzorgingstafel.

Eens gerealiseerd, kan het meubel in het programma van eisen van toekomstig publiek sanitair meegenomen worden, als er tenminste aan een aantal randvoorwaarden is voldaan (zoals een voldoende hoge frequentie van gebruik en de aanwezigheid van sociale controle om vandalisme tegen te gaan).

Momenteel wordt er samen met het Departement Publieke Ruimte gekeken naar mogelijke locaties. Hierbij worden opportuniteiten aangegrepen, zoals het Administratief Centrum aan het Zuid (om een dergelijk meubel proactief op te nemen in het bestek en de kredieten hiervoor te voorzien). Ook met de projectleider van het nieuw politiecommissariaat van de politiezone Gent zijn al contacten gelegd om het meubel in het voorziene sanitair te integreren.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.