Klachten dierenwelzijnsregelgeving

13 februari 2018

Uit het antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat er in twee jaar tijd amper 235 veroordelingen waren voor dierenmishandeling. Zes op de tien zaken van dierenmishandeling in 2015 en 2016 werden zonder gevolgd geklasseerd, omdat die geen prioriteit zijn. Dierenrechtenorganisatie Gaia pleit voor de oprichting van een dierenpolitie.

Ook de Vlaamse beleidsbrief dierenwelzijn (2017-2018) schetst de cruciale rol die de lokale politie speelt bij eerstelijnscontroles van klachten en bij opvolging van opgelegde maatregelen i.k.v. de dierenwelzijnsregelgeving. Hoewel het besef over het belang van hun rol bij de verschillende politiezones groeit, is nog niet altijd de nodige kennis aanwezig en weten agenten niet altijd waar ze terecht kunnen met vragen. De Inspectiedienst Dierenwelzijn zette dan ook verder in op de organisatie van praktisch gerichte opleidingen voor de politie.

Concreet heb ik volgende vragen:

  1. Nam Politiezone Gent al deel aan de praktische gerichte opleidingen van de Inspectiedienst Dierenwelzijn?
  2. Zijn er personeelsleden van Politiezone Gent gespecialiseerd in de behandeling van klachten i.k.v. de dierenwelzijnsregelgeving?
  3. Zo ja, om hoeveel personeelsleden gaat het en hoe worden die ingezet?
  4. Zo nee, hoe staat Politiezone Gent tegenover het voorstel van Gaia om binnen de zone één of twee politieagenten aan te duiden die specifiek focussen op dierenwelzijn?
  5. Hoeveel klachten i.k.v. de dierenwelzijnsregelgeving werden in 2015, 2016 en 2016 door Politiezone Gent geregistreerd?
  6. Hoeveel klachten werden, na eerstelijnscontrole, aanhangig gemaakt bij de Inspectiedienst Dierenwelzijn?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Gentse Politie hecht veel belang aan dierenwelzijn en wil zeker die aandacht en de coördinatie nog vergroten. De belangrijkste partner is de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn. Andere partners zoals de Brandweer en het Dierenasiel spelen ook een grote rol.

De PZ (Politiezone) Gent is tevreden met de beslissing van de minister om de capaciteit van de Inspectiedienst Dierenwelzijn uit te breiden en deelt de visie van de minister dat de Politie een onmisbare bondgenoot is voor de Inspectiedienst. De minister ziet de Politiediensten als een verlengstuk van de Inspectiedienst, vooral omdat de Politie lokaal werkt en onrustbarende signalen kan opvangen en desgevallend kan optreden.

In het boek Handhaving Dierenwelzijn (Houben, B. (2016). Leuven: Politeia) lezen wij het volgende:

"Voldoende parate kennis van de wetgeving wordt gezien als de manier om vanaf de eerste vaststellingen daadkrachtig en naar behoren te handelen. De auteur wijst er ook op dat de handhaving van dierenwelzijn zich in een repressieve strafrechtelijke aanpak kan manifesteren, alsook in de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de houder van een dier. De opvolging na een tussenkomst valt zeker ook niet te vergeten. (Houben, 2016)"

Het is dus inderdaad nodig dat er referentiepersonen aanwezig zijn binnen de Gentse Politie en dat deze enerzijds de aanpak coördineren en anderzijds de kennis delen met alle collega’s.

Binnen de Gentse Politie is er al jaren een goede samenwerking tussen de Vlaamse Inspectiedienst en één aanspreekpunt per wijkcommissariaat.

De algemene coördinatie gebeurt sinds kort vanuit het Hondenteam (een team dus met dieren maar ook voor dieren). Er zijn in totaal een vijftiental personen die de kern uitmaken van de opvolging van deze problematiek. Het is immers nodig dat zowel de Wijkpolitie als het Hondenteam, dat deel uitmaakt van de Interventiedienst, beschikken over referentiepersonen inzake dierenwelzijn.

Er zijn immers meerdere taken zoals het vaststellen van feiten (al dan niet dringend), het nemen van maatregelen (al dan niet dringend), het controleren van voorwaarden opgelegd door de Inspectiedienst, het leveren van bijstand aan de Inspectiedienst enz... .

Wat opleidingen betreft is er een officiële opleiding binnen PAULO en zijn er ook informatiesessies ingericht door de Inspectiedienst, die worden bijgewoond door politiepersoneelsleden. De opleiding aan de Politieschool PAULO werd reeds door meerdere referentiepersonen gevolgd.

De politiecijfers zijn momenteel te fragmentair om een juist beeld te hebben. Het is ook belangrijk om een onderscheid te kunnen maken in de soort dieren en de soort inbreuken. Hiertoe zal het korps overleg plegen met de Inspectiedienst.

In bijlage vindt u een aantal cijfergegevens.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.