Putten wegdek Gent

13 september 2018

De laatste maanden diende ik meerdere schriftelijke vragen in omtrent putten in het wegdek op Gents grondgebied aangezien de verkeersveiligheid hier vaak onder lijdt. Het aantal meldingen dat mij bereikt via buurtbewoners is dermate hoog dat we kunnen spreken van een structureel probleem aangezien deze putten vaak maandenlang onaangeroerd blijven liggen.

Als huidige voorbeelden kan ik de Gentstraat te Oostakker, de Pacificatielaan te Gent en de Muide noemen.

Uit uw antwoorden uit mijn eerdere schriftelijke vragen blijkt dat het vaak de nutsbedrijven zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Concreet wens ik U dan ook te vragen of U bereid bent om deze problematiek structureel en sneller aan te pakken en waar nodig in overleg te gaan met de verantwoordelijke nutsbedrijven? Is het een optie om de herstellingen zelf uit te voeren en dan de kosten door te rekenen als de herstellingen te lang op zich laten wachten?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

Er wordt hier een zeer terecht probleem aangekaart.

Wij zien dat nutsmaatschappijen veel werken uitvoeren, omdat ze snel reageren op vragen voor huisaansluitingen of dringende herstellingen. en iedereen wil ook graag snel bediend worden. maar dat model heeft heel wat consequenties.

De kwaliteit van ons openbaar domein gaat snel achteruit door die vele ingrepen en werken van een veelheid aan partijen. We merken ook dat het vaak ook op die plekken is, dat er snel opnieuw schade optreedt.

In tegenstelling tot in sommige andere steden, staan in Gent die nutsmaatschappijen ook zelf in voor het herstel van de rijweg na dergelijke ingrepen. Maar dat leidt dus ook wel tot kwaliteitsverschil in die herstellingen. We moeten dus streven naar een optimaal kwaliteitsniveau.

Uw suggestie om die herstellinge zelf te doen, lijt me dus zeker een overweging voor het volgende bestuur. Maar dat doet wel vragen rijzen.

  • Als we als stad effectief alle herstellingen zelf zouden doen, betekent dit een serieus precedent. het is in theorie logisch dat de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de veroozaker van de schade of hinder. Het zou voor vele partijnen een wensdroom zijn dat wij alle schade achter hen zouden herstellen. Er moeten ook duidelijke afspraken worden gemaakt over de manier waarop dit werk zou verrekend worden.
  • De huidige personeelscapaciteit bij de Dienst Wegen is hier zeker niet op voorzien.
  • Het is ook niet gegarandeerd dat we als stad deze herstellingen veel sneller zouden kunnen uitvoeren. Ook wij zullen geconfronteerd worden met heel wat factoren die tot vertraging kunnen leiden. Maar op zich is het zeker de moeite om de oefening te doen in de volgende legislatuur.

Ik wil u ondertussen wel garanderen dat alle meldingen die wij krijgen van burgers, of in uw geval raadsleden, van zeer nabij worden opgevolgd en rechtstreeks besproken met het desbetreffende nutsbedrijf. Er bestaat hiervoor ook een meldingssysteem (META) dat een goede opvolging mogelijk maakt.

Dit neemt echter niet weg dat sommige herstellingen soms lang op zich laten wachten. De oorzaken daarvoor zijn divers: bestellingen van materialen tot opmaak veiligheidsdossier voor herstelling, vergunningen, complexiteit van de oplossing, omleidiing openbaar vervoer, uitvoeringen die door derden eerst moet gebeuren ....

Concluderend.
Het probleem dat u aankaart is dus terecht en hiervoor moet een oplossing worden gekozen door het volgende bestuur. En best snel. Die oplossing kan bestaan uit ofwel het inderdaad zelf doen, ofwel toch de verantwoordelijkheid laten bij de nutsmaatschappijen, maar dan met voldoende kwaliteitsgaranties. Dat laatste is echter verre van evident. De nutsmaatschappijen hebben van de Vlaamse decreetgever ook heel wat armslag gekregen destijds.

Tot slot nog deze beschouwing. Voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is dit slechts één van de vele taken. De dienst beheert 1.055 km wegenis op Gents grondgebied. Hierin zit 9.130.683 m2 verharding.
Dat in dit grote patrimonium putjes opduiken is dus ook een gegeven dat nooit 100% zal kunnen worden vermeden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info