Nieuw centraal politiehuis

21 januari 2019

Het stadsbestuur engageert zich in het bestuursakkoord tot het realiseren van een nieuw centraal politiehuis. Dit dossier is niet nieuw en gaat inmiddels zijn elfde jaar in. De nood aan een nieuw politiehuis is concreet: het huidig gebouw voldoet niet meer aan de eisen van een modern politiekorps. Daarenboven moet er momenteel geld geïnvesteerd worden in onderhoud en herstellingswerken.

  • Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier?
  • Welke zijn de hinderpalen die de realisatie nog in de weg staan?
  • Wordt de piste Groendreef nog steeds bewandeld of is deze verlaten? Zijn er in dat laatste geval al concrete alternatieven?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik wil eerst en vooral benadrukkken dat ik het uitermate belangrijk vind voor de Gentenaars en voor de Gentse Politie dat er een nieuwbouw komt waar burgers goed ontvangen worden; met maximale privacy; en waar het gebouw en haar inrichting zorgen voor de optimalisatie van de werkprocessen. Dit belangrijk project is opgenomen in het nieuwe bestuursakkoord en in het financieel meerjarenplan van de politie.

Voor de locatie van de nieuwbouw gaat nog steeds de voorkeur uit naar de Groendreef waar de diensten van de Federale Politie gevestigd zijn. Op deze site is immers nog voldoende ruimte beschikbaar om en de nieuwbouw van de lokale politie te bouwen en de federale politiediensten toe te laten in de toekomst nog verder uit te breiden. Een gezamenlijke huisvesting van de federale en lokale politie biedt ruime mogelijkheden tot samenwerking op operationeel en logistiek vlak. een cohabitatie van federele en lokale politie werd ook door de voormalige minister van Binnelandse Zaken Jan Jambon; tevens bevoegd voor de Regie der Gebouwen; gezien als een voorbeeld van geslaagde integratie. Onze diensten voeren over dit project al enkele jaren gesprekken met de eigenaar van de site; de Regie der Gebouwen; en de gebruiker; de Federale Politie.

De enige hinderpaal voor de nieuwbouw is het ontbreken van een engagement van de Regie der Gebouwen. Tot op heden houdt de Regie de boot af en wordt op vergaderingen en bij schriftelijke vooral vertragingsmaneuvers en terughoudenheid ervaren. Zo was er ons al geruime tijd geleden beloofd dat er een projectleider en -team zou worden aangeduid en samengesteld maar die belofte wordt maar niet ingelost. Op het laatste overleg dat de politie in Brussel op 05/12/2018 had werd de onder bemanning aangehaald als reden waarom er geen mensen kunnen vrijgemaakt worden voor dit project. Intussen verliezen we wel kostbare tijd en dient de lokale politie noodgedwongen verder te investeren in haar verouderde accommodatie.

Ik wil benadrukken dat ik met dit dossier vooruit wil en de realisatie van een nieuw politiehuis voor de Gentenaars en de politie één van mijn beleidsprioriteiten is.

Ik zal me dan ook richten tot minister Geens, die nu terzake bevoegd is om de Regie der Gebouwen te vatten om het dossier dat nu toch al een tijdje zo goed als vast zit; te deblokkeren en de zaken nu echt wel in beweging te laten komen. Indien de Regie der Gebouwen en de minister omwille van capaciteitsproblemen of andere prioriteiten niet snelle en effectief werk kunnen maken van dit dossier, wil ik daar een formele bevestiging van.

Door de onduidelijkheid in dit dossier zijn we genoodzaakt om op zoek te gaan naar alternatieve locaties. In het belang van de Gentenaars en het politiekorps kunnen we niet langer tijd laten verloren gaan. Daarom is niettegenstaande onze duidelijke voorkeur voor de site Groendreef; en ik herhaal als gevolg van het uitblijven van een antwoord van de Regie der Gebouwen; de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning; in nauwe samenspraak met Dienst Vastgoed en FM en de stadsbouwmeester gestart met het op zoek gaan naar potentiële locaties om het nieuwe commissariaat te huisvesten. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de omgevingsfactoren die door politie zijn voorbereid zoals interventietermijnen; bereikbaarheid voor de burger; voetprint van het gebouw enz. Binnen de stadsadministratie zullen we een coördinator aanstellen die de rol van SPOC (single point of contact) met de politie zal opnemen.

Samenvattend kan ik stellen dat de voorkeur van de politie blijft uitgaan naar de site Groendreef maar dat we geen tijd meer kunnen verliezen. Ik wil echt duidelijkheid over de toekomst van het dossier. Ik zal daartoe een schrijven richten aan minister Geens om snel die duidelijkheid te verkrijgen m.b.t. de site Groendreef en zoals al gezegd blijven we ondertussen niet stil zitten en zijn de bevoegde diensten gestart met het zoeken naar alternatieve locaties.

Mijn boodschap is dan ook, collega, dat in het belang van de Gentenaars en het ganse politiekorps dit dossier voor mij een hoge prioriteit heeft en ik het dossier van dichtbij zal blijven opvolgen.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info