Foutparkeren op elektrische laadplekken

4 februari 2019

Ik ontvang berichten dat foutparkeren op plaatsen voorbehouden voor autodelen of elektrische laadplekken niet of niet voldoende gesanctioneerd wordt. Wat natuurlijk nefast zou zijn voor het stimuleringsbeleid inzake autodelen of de vergroening van het wagenpark.

Parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen geven, voor wat Gent betreft, de houder van een gemeentelijke parkeerkaart voor ‘autodelen’ het recht om op deze plaatsen te parkeren. Het miskennen van deze bepaling betreft een gedepenaliseerde verkeersinbreuk waarvoor de parkeerwachters van Gent een retributie (€ 80) kunnen uitschrijven o.b.v. het geldende retributiereglement. 

Voor wat elektrisch parkeren betreft ligt deze bevoegdheid, opnieuw voor wat Gent betreft, om verschillende redenen uitsluitend bij de Politie. Ik krijg signalen dat hierop onvoldoende wordt ingezet.

Zijn er mogelijkheden en plannen om foutparkeren op elektrische laadplekken te depenaliseren  zodat dit, net zoals het foutparkeren op plaatsen voorbehouden voor autodelen, onder de bevoegdheid van de parkeerwachters zal vallen?

Kan er een concrete timing en aanpak worden voorgesteld, zodat de laadpalen ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt om te laden?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vandaag zijn er verschillende mogelijke situaties van foutparkeren op plaatsen voorbehouden voor elektrische laadplekken. Ten eerste een elektrisch voertuig in een betalende parkeerzone welke geen parkeergeld heeft betaald of geen bewonerskaart heeft. Bij vaststelling door de parkeerwachters wordt hiervoor een retributie uitgeschreven.

Daarnaast heb je de problematiek van niet-elektrische voertuigen die deze voorbehouden plaatsen innemen. Of ze nu betaald hebben of niet, of een bewonerskaart hebben of niet, dergelijke inbreuken riskeren een GA54-boete wegens schending van artikel 20 van de 'Politieverondening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren'.

De piste om voor elektrische voertuigen een gemeentelijke parkeerkaart uit te reiken, zodat de handhaving ook zou kunnen verlopen via retributies uitgeschreven door parkeerwachters, is door de Juridsiche Dienst en het Mobiliteitsbedrijf onderzocht, maar stuit op een aantal praktische en juridische bezwaren.

Bij het systeem van een parkeerkaart zou elk individuele gebruiker dergelijke parkeerkaart moeten aanvragen, wat al een zekere administratieve procedure met zich mee brengt. Dit slaat niet enkel op Gentenaars, maar ook voor iedere bezoeker en toerist die met een elektrisch voertuig naar Gent komt. Want zonder parkeerkaart kunnen die dan geen gebruik maken van deze voorbehouden plaatsen. Dit gaat in tegen het juist stimuleren van elektrische voertuigen.

Daarnaast moet je - als er geopteerd wordt voor een gemeentelijke parkeerkaart - ook, en dit op basis van de wegcode, werken met specifieke onderborden. Met het onderbord 'parkeerkaart' kunnen ook houders van een andere parkeerkaart gebruik maken van deze plaatsen, en dergelijk onderbord leidt ook tot misverstanden en discussies met burgers die deze vermelding verkeerdelijk aanzien als een verwijzing naar de parkeerschijf.

Dus om juridische en praktische bezwaren is dergelijke depenalisering geen te preferen optie. Als stadsbestuur willen we het elektrisch rijden verder stimuleren en uitbreiden en is handhaving van de voorbehouden plaatsen voor elektrische voertuigen dan ook een terechte bezorgdheid. Daarom wordt er, ingaand op uw vraag, een aanpak geïmplementeerd bestaande uit 2 pistes.

Ten eerste zal de politie het toezicht op deze parkeerplaatsen opnemen in het 'actieplan Parkeerdruk'. via het 2-maandelijks overleg tussen Mobiliteitsbedrijf en de Politie zullen de gegevens over plaatsen waar frequent overtredingen voorvallen, uitgewisseld worden zodat er kordater kan gecontroleerd worden vanuit de politie.

Ten tweede zullen er ook afspraken gemaakt worden tussen de politie en het Mobiliteitsbedrijf. Zo zullen de parkeerwachters de politie contacteren en een ploeg ter plaatse vragen als zij inbreuken tegenkomen tijdens hun rondes. Dergelijke oproepen worden dan behandeld als een klassieke interventie en afhankelijk van de wachtlijst wordt dan een ploeg ter plaatse gestuurd. De Politie zal dan bj een positieve vaststelling een GA54-boete opleggen van 58 euro.
Via deze pragmatische aanpak zullen we de handhaving van de voorbehouden plaatsen voor elektrische voertuigen gerichter aanpakken.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info