B-Alert stand van zaken

13 februari 2019

In 2014 lanceerde het crisiscentrum Binnenlandse zaken het project BE-Alert. Dit alarmeringssysteem, waarmee de overheid zijn burgers kan verwittigen in een noodsituatie, kwam moeilijk van de grond, ondanks de vele promo-campagnes die reeds werden gehouden via zowel nationale- als regionale pers, sociale media enz… Ook de Stad Gent promootte het systeem herhaaldelijk de afgelopen jaren.

Graag had ik geweten wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het aantal inschrijvingen in Gent? Is er een verhoging van het aantal inschrijvingen waar te nemen?

Gaat de Stad Gent nog bijkomende inspanningen doen om het project verder te promoten? Zoja, op welke manier?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het aantal inschrijvingen op het alarmeringskanaal van de federale overheid BE-Alert stijgt maand na maand. Begin februari waren er 15.886 Gentenaars ingeschreven.

Vergelijken we dit met anderhalf jaar geleden, in september 2017, dan waren er 5.725 Gentenaars geregistreerd. In mei 2018 was dit toegenomen tot 10.633 inschrijvingen. Nu begin februari 2019 zijn er dit dus bijna 16.000 Gentsenaars die ingeschreven zijn op BE-Alert.

Op anderhalf jaar tijd zijn er 10.000 extra inschrijvingen geregistreerd, dit komt neer op bijna een verdrievoudiging op 18 maanden tijd.

Ten opzichte van het totale bevolkingscijfer gaat dit om iets meer dan 6% van alle Gentenaars die zijn geregistreerd. Daarmee staat Gent op de derde plaats van alle Belgische centrumsteden.

Deze toename juichen we toe, dit is positief, maar het is uiteraard belangrijk en het moet onze ambitie blijven dat in de toekomst nog veel meer Gentenaars zich effectief registreren op dit systeem.

Op die manier kunnen we Gentenaars verwittigen in noodsituaties of reële incidenten. In november 2017 is het gebruikt tijdens een grote stroompanne, in november 2017 naar aanleiding van waterverontreiniging in Oostakker.

Nu om het aantal gebruikers te laten toenemen, blijven we werken op verschillende sporen. Naast de nationale promotiecampagnes, willen we dit ook doen via lokale campagnes en via het effectief testen van BE-Alert.
Wat dit laatste betreft hebben we op 5 juli 2018 mee deelgenomen aan de nationale BE-Alert test vanuit de FOD Binnenlandse Zaken. Daarbij is aan de al geregistreerde Gentenaars een SMS gestuurd met een oproep om ook vrienden en familie te laten inschrijven. In totaal werden over het ganse Gentse grondgebied 11.153 mails en 11.795 SMS'en verzonden.

Een gelijkaardige BE-Alert-test werd georganiseerd tijdens de Gentse Feesten op 17 juli 2018 met een gelijkaardige oproep voor iedereen die zich op dat moment in de testzone bevonden. In totaal werden er 50.000-tal aanwezigen, niet enkel Gentenaars maar ook niet-Gentenaars, geïnformeerd.

Ook in 2019 en de komende jaren willenw e deelnemen aan de nationale BE-Alert-test.

Daarnaast blijven we inzetten om dit klanaal ook via onze eigen stadskanalen te promoten, zoals Stadsmagazine, website en onze sociaal media kanalen. Als bijkomende service aan de Gentenaars en om de drempel te verlagen, kan de inschrijving ook heel vlot via Gentinfo gebeuren die dit dan voor de aanvrager regelt.

Het is de bedoeling om dit verder te blijven promoten, gekoppeld aan gelegenheden die bewoners bewustmaken van het belang van deze dienstverlening en alarmering.

Want het moet onze doelstelling zijn om zoveel mogelijk Gentenaars te informeren over BE-Alert. Ik roep daarom ook alle aanwezigen op om zich straks nog te registreren mocht dit nog niet het geval zijn.

Mathias De Clercq 
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info