Onbetaalde gasboetes en onkostennota's ivm sluikstort en zwerfvuil

18 juni 2019

Op de commissie MOW van 11 juni jl. is door schepen Van Brackevelt het netheidsrapport 2018 voorgesteld. Daarin staat onder meer het volgende te lezen: "wanneer bij het vatten van sluikstorters een boete opgesteld wordt door de sanctionerende ambtenaar, maakt IVAGO tevens een onkostennota op voor het opruimen van het sluikstort."

Van dergelijke gasboetes en onkostennota's wordt maar een gedeelte betaald.

Vraag:

Wat gebeurt er met onbetaalde gasboetes en onkostennota's?

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) die door de sanctionerend ambtenaar wordt opgelegd wegens een inbreuk op artikel 1 Politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente (sluikstort) enerzijds en de kosten die IVAGO aanrekent voor het opruimen van het sluikstort anderzijds. Dit zijn 2 afzonderlijke trajecten.

De GAS-boete wordt door de Stad zelf geïnd. De Juridische Dienst stelt dat wanneer een administratieve geldboete, opgelegd door middel van een aangetekend schrijven, niet wordt betaald, er een niet aangetekende aanmaning wordt verstuurd naar de overtreder. Deze aanmaning is niet wettelijk verplicht maar de ervaring leert ons dat dit schrijven in veel gevallen alsnog aanleiding geeft tot betaling. De aanmaning is in die gevallen veelal pas de eerste berichtgeving die de overtreders omtrent de inbreuk ontvangen aangezien het heel frequent voorkomt dat overtreders hun aangetekende zendingen niet afhalen.

Indien er echter na de aanmaning toch geen betaling volgt, wordt het dossier voor verdere invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De inningsprocedure bij de gerechtsdeurwaarder brengt echter aanzienlijke bijkomende kosten met zich mee. De gerechtsdeurwaarder tracht immers de boete via dwangbevel te recupereren, nadat ook vanuit de deurwaarder eerst een aanmaning wordt verstuurd. Hiervoor worden bijkomende kosten aangerekend.
Indien invordering niet mogelijk is, dienen de boete en kosten oninbaar te worden verklaard.

Wat de onkosten betreft voor het opruimen van sluikstorten, Ivago geeft mee dat bij niet-betaling binnen de 30 dagen er een rappel wordt verzonden. De overtreder heeft dan 10 kalenderdagen de tijd om de factuur alsnog zonder kosten te betalen.
Bij niet-betaling na de rappel wordt een ingebrekestelling verzonden die extra kosten met zich meebrengt. Bij niet-betaling na 15 dagen na het verzenden van de ingebrekestelling wordt het dossier overgemaakt aan het incassobureau.
Wanneer het incassobureau de factuur niet kan innen, wordt het dossier afgesloten en wordt het dossier doorgestuurd naar Ethias. Wanneer Ethias de factuur niet kan innen, wordt het dossier uiteindelijk afgeboekt.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info