Verkaveling in de Durmmeerstraat

10 juli 2020

Op het einde van de Durmmeerstraat rijst een kleine verkaveling op van een 10-tal energie-zuinige woningen met een ruime voortuin. De toekomstige bewoners kijken er naar uit om in deze rustige doodlopende straat te wonen, maar er kwam enige ongerustheid van de buurtbewoners die gebruik maken van een deelwagen of een gezinswagen in eigendom hebben.

In de in 2019 toegekende vergunning werd de verkaveling ingedeeld. Als men echter naar de verkavelingsvoorschriften vandaag kijkt ziet men duidelijk dat in dit stuk van de straat niet geparkeerd kan worden gezien de breedte van de straat slechts 8 meter beslaat en er bebouwing is langs beide kanten.

Ook op gangbare afstand is er geen oplossing beschikbaar, gezien parkeren op het voorafgaand plein onveilig is en te beperkte mogelijkheden biedt voor een tiental wagens. Eveneens blijkt dat het stuk van de straat op deze plaats al reeds een hoge parkeerdruk kent.

De beslissing om in onze stad in te zetten op ontharde voortuinen gezien de excessen in het verleden zijn legitiem, in wijken met een grote parkeerdruk impliceert dit inderdaad een privatisering van de openbare weg zodat andere autobezitters of mensen die gebruik maken van deelsystemen moeilijkheden ondervinden om parkeerplaats te vinden.

Echter stelt deze problematiek zich in caso (doodlopende straat, woonerf) hier niet. Een aanleg van een beperkte oprit zou er niet voor zorgen dat de parkeerdruk in deze straat verhoogt. Verder kan men in de verkavelingsvoorschriften duidelijk zien dat zelfs als er een beperkte verharding toegelaten zou worden (misschien zelfs lager dan het verkavelingsvoorschrift dat 50 procent stelt) er nog voldoende groene ruimte mogelijk is in de voortuinen van deze woningen.

Bovendien werden er in de volledige verkaveling elektrische laadpalen voorzien op de percelen om het mogelijk te maken om zich op een meer uitstootneutrale manier te verplaatsen. Aangezien niet iedereen over een job beschikt die met de fiets of het openbaar vervoer kan bereikt worden, zou het in die optiek zonde zijn mocht dit initiatief verloren gaan.

Vraag:
1. Kan er in duidelijk aantoonbare situaties en onder duidelijke voorwaarden waaruit blijkt dat het nodige groen in de voortuin gegarandeerd wordt en er geen verhoging van de parkeerdruk veroorzaakt wordt een uitzondering gemaakt worden op het verbod van de aanleg van een oprit of autostelplaats?
2. Zoniet, hoe kunnen we als Stad Gent deze bewoners helpen wanneer zij een deelauto, eigen personenwagen of wagen van derden wensen te gebruiken en deze op billijke afstand van hun woning even wensen te parkeren?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van schepen Filip Watteeuw leest u hier.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info