Parking SIVI Ma´sstraat

14 februari 2014

In 2006 heeft de stad, met het oog op de integrale heraanleg, een erfpacht gevestigd op de omgeving rondom de Sint-Vincentiuskerk in de Maïsstraat, die momenteel gebruikt wordt als parking voor ontmoetingscentrum SIVI. Door het intensief gebruik ontstaan er na verloop van tijd putten in de parking.

In het verleden werd door de stad gravé bijgestort om hieraan te verhelpen, maar vandaag ligt de parking er opnieuw desolaat bij.

  • Welke actie zal ondernomen worden om de staat van de parking terug te verbeteren?
  • Wat is de stand van zaken van de integrale heraanleg van de omgeving en met welke timing dient rekening te worden gehouden voor de uitvoering ervan?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De parking en doorsteek tussen de Roggestraat en Maïsstraat worden door middel van een integrale heraanleg aangepakt. In het verleden werd door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen hier nog geen enkele interventie op uitgevoerd daar dit een taak is van de gebruiker. Dat hier ooit door de stad Gent een lading gravé werd gespreid zullen we niet ontkennen maar kan de dienst evenmin bevestigen.

Gelet op de huidige erfpachtovereenkomst voor de integrale heraanleg en in afwachting van deze integrale heraanleg zullen we inplannen om met eigen personeel eens de bestaande sintels aan te vullen en dus de putten te dichten als curatieve maatregelen.

Wat betreft uw vraag over de stand van zaken over de integrale heraanleg, kan ik u meegeven dat binnen het ontwerp enerzijds een doorgang voor voetgangers en fietsers wordt aangelegd met een breedte van 3m in betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat.

Anderzijds wordt op de brede zone ter hoogte van de Roggestraat een buurtparking ingericht. De effectieve parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien. Omdat deze parking enkel druk gebruikt wordt bij activiteiten in het buurtcentrum houden we er rekening mee dat de verharding op andere momenten functioneel moet zijn voor andere doeleinden, bijvoorbeeld leren fietsen of voor spelende kinderen. Hiervoor wordt geopteerd om het centrale deel van de parking aan te leggen in een vlakke cementbetonverharding. Bij het ontwerp van de parking wordt rekening gehouden met een mogelijke toegang naar het naastgelegen plein dat ook eigendom is van de parochie.

Het stenige beeld wordt gebroken door op de parking één bestaande boom behouden en een aantal nieuwe bomen aan te planten die uiteindelijk tot een groen kader moeten leiden. Door de randen van de kerk verder te vergroenen kunnen we deze architectuur terug beter tot zijn recht laten komen.

Verder worden slechts de noodzakelijke verhardingen voorzien om toegang te verlenen aan de aanpalende gebouwen. Aangezien het niet meer toegelaten zal zijn om te parkeren voor het portaal van de kerk, worden in de Maïsstraat zelf 2 parkeerplaatsen omgevormd tot parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

In 2012 werd voor deze aanleg reeds een vergunning aangevraagd en bekomen. De deputatie heeft in zitting van 22 november 2012 echter het beroep van derden (vzw Sivi en de kerkfabriek) tegen de stedenbouwkundige vergunning voor het maken van een doorsteek voor voetgangers en fietsers ingewilligd.

Op 1 februari 2013 hebben we hetzelfde dossier ingediend onder een andere meer omvattende titel en volgens de bijzondere procedure zodat we tegemoet kwamen aan de redenen waardoor de vorige bouwvergunning geweigerd was.

Op basis van gesprekken die met de VZW SIVI gevoerd werden tijdens het openbaar onderzoek hebben we deze procedure geannuleerd.

Het plan dat sinds 3 december 2013 terug ingediend is voor bouwvergunning is op volgende punten gewijzigd om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de gebruikers:

  • ter hoogte van de doorgang naar het aanpalende perceel wordt een slopingsaanvraag meeegenomen voor een bijgevouw om de toegang naar dit perceel beter te faciliteren. De daadwerkelijke afbraak zal door de eigenaar opgenomen worden.
  • In het ontwerp werden fietsenstallingen toegevoegd langsheen het verbindingspad tussen de Roggestraat en de Maïsstraat.
  • Er werd één smalle groenzone gesuppimeerd om ruimte te maken voor een laad- en loszone in functie van de feestzaal die door middel van bebording aangeduid zal worden.
  • Ter hoogte van de cafetaria is de ruimte voor het terras behouden als verharde zone.
  • Het toegangspad tot het schutterlokaal is versmald tot 1,5m en er wordt een extra parkeerplaats voorzien.
  • Eén parkeerplaats wordt omgevormd tot een parkeerplaats voor personen met een handicap op de parking aan de Roggestraat.

Volgens de huidige planning worden de werken voor de integrale heraanleg uitgevoerd vanaf midden 2015.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info