Screening voorrangssituaties

12 februari 2015

Via de pers vernamen we dat steeds meer gemeenten de voorrang van rechts op drukke straten met veel doorgaand verkeer afschaffen. Voor de VAB mag de regel zelfs helemaal afgeschaft worden. Ook in Gent kennen we zo’n straten: straten met druk doorgaand verkeer die als het ware aanvoelen als voorrangsweg, maar dat in de feiten niet zijn. Dat zorgt vaak voor verwarring en gevaarlijke situaties.

Men roept alle steden en gemeenten dan ook op hun voorrangssituatie te screenen en waar nodig aan te passen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Werd in Gent al een screening uitgevoerd?
  • Zo ja, wat waren de resultaten hiervan en zal dit op bepaalde plaatsen, desgevallend in overleg met de wegbeheerder, tot een aanpassing van de voorrangsregels leiden?
  • Zo nee, bent u bereid de voorrangssituaties in Gent aan dergelijke screening te onderwerpen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

We hebben deze screening niet uitgevoerd en hebben ook geen plannen om dat te doen.

De voorrang van rechts als algemene regel lijkt me zeer duidelijk. In het kader van de invoering van zone 30 binnen de R40 worden de voorrangssituaties wel herbekeken. Het voorrangsstatuut van de oude P-route wordt daarbij afgeschaft en voorrang van rechts veralgemeend. Het is niet de bedoeling om hiervan af te wijken, tenzij op specifieke assen, zoals tramassen en hoogwaardige buslijnen zoals lijn 3.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info