Doorlichting scholen van het Gentse onderwijsnet

25 maart 2015

Elk jaar worden een aantal scholen in Vlaanderen gecontroleerd door de onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Elke school moet binnen een periode van 10 jaar minstens één doorlichting krijgen. De onderwijsinspectie schrijft de observaties van een doorlichting uit in een doorlichtingsverslag. De scholen worden ruim op voorhand ingelicht over tijdstip en verloop van de doorlichting.

Het doorlichtingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de instelling.

Wat het onderwijsnet van de stad Gent betreft werd bijvoorbeeld het secundair Kunstinstituut in 2012 doorgelicht. Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 juni 2015 kunnen aantonen dat de tekorten met een beperkt gunstig advies in voldoende mate werden geremedieerd.

  • Werden er de afgelopen jaren (vanaf 2012) scholen van het Gentse onderwijsnet – zowel basisscholen als secundair onderwijs – doorgelicht? Zo ja, over welke scholen gaat het en wat was het resultaat van deze doorlichting?
  • Welke scholen moeten in voorkomend geval de komende jaren een verbeterplan uitwerken, en vanaf welke datum moeten de scholen aantonen dat de tekorten in voldoende mate werden geremedieerd?
  • Welke scholen van het Gentse onderwijsnet - zowel basisscholen als secundair onderwijs - zullen (voor zover doorlichtingsdatum reeds bekend) de komende periode een doorlichting krijgen?
  • Worden deze doorlichtingen, met het oog op kwaliteitsbewaking van het stedelijke onderwijsnet, systematisch opgevolgd, en desgevallend bijgestuurd, door de stad? Zo ja, op welke manier?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Werden er de afgelopen jaren (vanaf 2012) scholen van het Gentse onderwijsnet – zowel basisscholen als secundair onderwijs – doorgelicht? Zo ja, over welke scholen gaat het en wat was het resultaat van deze doorlichting?

Ja, onze scholen werden doorgelicht.

Tijdens het schooljaar 2012 – 2013 werden alle scholen van het gewoon secundair onderwijs onder de loep genomen. De resultaten waren de volgende:

School Advies voor onderwijs Advies voor bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne
VIP

Beperkt gunstig
na paritair college

Beperkt gunstig

Hotelschool

Beperkt gunstig

Gunstig
Secundair Kunstinstituut

Beperkt gunstig

Beperkt gunstig

De Wingerd

Beperkt gunstig

Beperkt gunstig

Atheneum Wispelberg

Beperkt gunstig

Beperkt gunstig

CLW Goedgekeurd verbeterplan

Beperkt gunstig


De adviezen die de onderwijsinspectie uitbrengt, hebben betrekking op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan drie adviezen uitbrengen:

een gunstig advies (1): het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen

een beperkt gunstig advies (2): het inspectieteam adviseert gunstig over de erkenning van de school of van structuuronderdelen als de school binnen een bepaalde periode voldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies

een ongunstig advies (3): het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen op te starten. De school moet binnen de dertig dagen na de doorlichting een verbeterplan indienen. Op basis van dit verbeterplan, wordt het advies al dan niet aangepast

Voor het stedelijke secundair onderwijs volgen vanaf mei de opvolgingsdoorlichtingen (voor de VIP-school vanaf september 2015). Er zijn nog geen specifieke data bekend.

Alle scholen gewoon basisonderwijs worden dit schooljaar doorgelicht. De doorlichting werkt – anders dan vroeger het geval was – met volledige scholengroepen. De resultaten hiervan zullen op het einde van het schooljaar bekend gemaakt worden aangezien de doorlichting nog volop bezig is.

In het buitengewoon basisonderwijs werden volgende scholen doorgelicht:

Het Kompas: schooljaar 2012-2013, advies 3, verbeterplan goedgekeurd, opvolgingsdoorlichting in 2016

De Zonnepoort: huidig schooljaar, advies 2, actieplan opgesteld, opvolgingsdoorlichting in 2018

De Octopus: schooljaar 2009-2010 – advies 1


Welke scholen moeten in voorkomend geval de komende jaren een verbeterplan uitwerken, en vanaf welke datum moeten de scholen aantonen dat de tekorten in voldoende mate werden geremedieerd?

Voor het gewoon basisonderwijs kunnen we hierop nog niet antwoorden gezien de doorlichting nog volop lopende is.


Welke scholen van het Gentse onderwijsnet - zowel basisscholen als secundair onderwijs - zullen (voor zover doorlichtingsdatum reeds bekend) de komende periode een doorlichting krijgen?

Aangezien zo goed als alle scholen van het stedelijk basis- en secundair onderwijs werden doorgelicht of nu worden doorgelicht, verwachten we niet onmiddellijk nieuwe doorlichtingen, maar er zijn nog geen specifieke data bekend.


Worden deze doorlichtingen, met het oog op kwaliteitsbewaking van het stedelijke onderwijsnet, systematisch opgevolgd, en desgevallend bijgestuurd, door de stad? Zo ja, op welke manier?

In het basisonderwijs worden de scholen met advies gunstig (advies 1) verder opgevolgd door hun coördinatiedirecteur.

Voor scholen met advies beperkt gunstig (advies 2) of advies ongunstig (advies 3) wordt een actieplan opgesteld waarin een engagement tussen school en IVA SOG wordt opgenomen. In het kader van de kwaliteitsbewaking van de schoolprocessen, waar de opvolging na een doorlichting een onderdeel is, ondersteunen ook de pedagogisch begeleiders van het IVA SOG. Elke school heeft een contactpersoon die de processen van de school helpt in kaart brengen. Dit gebeurt door samen met de school terug te blikken op voorgaande processen en van hieruit nieuwe focussen/vragen/ ondersteuningsbehoeften te laten rijzen. De pedagogisch begeleider verzamelt deze begeleidingsvragen en stemt er het begeleidings- en vormingsaanbod op af. Elke school krijgt opvolging op maat voor zijn gestelde ondersteuningsbehoeften waarbij de pedagogische begeleiding van het IVA SOG de bevoorrechte ondersteuningspartner van alle stedelijke basisscholen is. Deze vorm van ondersteuning wordt vanaf dit schooljaar ook stapsgewijs uitgebreid naar het secundair stedelijk onderwijs.

In het secundair onderwijs wordt de opvolging van de doorlichting op vele scholen begeleid door medewerkers van OVSG. Ter voorbereiding van de opvolgingsdoorlichting organiseerde de coördinerend directeur secundair onderwijs in samenwerking met OVSG “proefopvolgingsdoorlichtingen, met een verslag” op de verschillende scholen. Op basis van de opmerkingen in dat verslag gaan de scholen verder aan de slag om hun acties nog verder te verfijnen.

Zowel voor basis- als secundair onderwijs wordt de toestand rond opvolging van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne op regelmatige tijdstippen geëvalueerd door de FM-coördinator van het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd in overleg met afgevaardigden van FM en IDPBW.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.