Mogelijke wijziging verdelingscriteria verkeersveiligheidsfonds

18 mei 2015

Naar verluidt zou een op stapel staande wijziging van de verdelingscriteria van de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds er voor zorgen dat de federale politie in de toekomst recht heeft op 30% van de zogenaamde 'tweede schijf' i.p.v. 5%.

Als gevolg zouden de lokale politiezones zo’n 18 miljoen euro minder ontvangen. De extra middelen voor de federale politie zouden evenwel gebruikt worden voor de investeringen in iPolice, waar ook de lokale politie mee aan de slag gaat en die de huidige informaticalasten van de lokale zones zal wegnemen.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Wat kan de mogelijke impact van deze wijziging voor Politiezone Gent zijn?
  • Werd al bekeken op welke manier deze impact kan opgevangen worden?
  • Is de politiezone Gent betrokken bij deze ontwikkelingen. Zo neen, welke stappen zullen er al dan niet worden ondernomen?
  • In welke mate kan de ingebruikname van iPolice bestaande informaticalasten wegnemen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde op 29 april 2015 in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dat hij het voorstel om de verdeelsleutel van de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds te wijzigen ten gunste van de federale politie (30% i.p.v. 5%) intrekt omdat er geen draagvlak voor is en dat hij – in overleg met de burgemeesters en de Lokale Politie – op zoek gaat naar een andere manier om het project I-Police te financieren.

Dat is uiteraard goed nieuws want dit zou naar onze inschatting voor de Politiezone Gent voor de periode 2010 – 2013 een financiële aderlating van circa 157.430 euro betekend hebben. Een eerder genoemd bedrag van 186.000 euro werd later bijgesteld.

Wij stellen ons anderzijds wel ernstige vragen bij de ondersteuning die de politiezones de komende jaren van de Federale Politie mogen verwachten, vooral op het vlak van ICT. Al enkele jaren ontvangen wij signalen dat de Federale Politie onvoldoende budget heeft om een aantal voor de geïntegreerde Politie zeer belangrijke projecten zoals de verdere ontwikkeling van de personeelsbeheerstool GALOP (is een humanresourcesmanagementprogramma voor de registratie van de gepresteerde uren) en de toepassing ISLP (Integrated System for Local Police, een informaticasysteem dat in alle lokale Politiezones wordt aangewend) verder te ontwikkelen of te vernieuwen. Daarnaast kondigt de nieuwe directie van de informatica met grote trom ook de realisatie van nieuwe projecten aan zoals een interactief intranetplatform en het mobiel werken voor politiemensen op het terrein. Van de twee projecten (Anders Werken en Mobiel Werken) is op het terrein nog niets te zien, ondanks de aankondiging dat beide thema’s voor eind 2014 volledig operationeel zouden zijn.

Nochtans is er binnen de Politiediensten echt wel nood aan goede, gebruiksvriendelijke toepassingen die niet alleen op het kantoor maar ook mobiel en op een performante wijze op tablets en andere mobiele devices raadpleegbaar zijn.

Aan de ontwikkeling van deze toepassingen hangt natuurlijk een aanzienlijk kostenplaatje en daar zal het schoentje wringen. De Federale Politie doet immers voor dergelijke projecten ook vaak een beroep op (dure) externe consultancy.

Het is de opdracht en de verantwoordelijkheid van de Federale Informaticadienst om ICT aan te bieden die beantwoordt aan de verwachtingen van de eindgebruikers. Dat vraagt van het federale niveau investeringen in ontwikkeling en achterliggende infrastructuur.

Die toepassingen worden echter niet gratis aangeboden. Politiediensten die bijvoorbeeld in het verhaal van het Mobiel Werken willen instappen, zullen immers zelf de nodige aankopen moeten doen om deze technologie in huis te halen. Maar ook dit blijft onduidelijk want er is nog geen raamcontract waar de politiezones kunnen uit putten.

Politiezones kunnen dergelijke projecten niet op eigen houtje opzetten. Dergelijke tools of oplossingen moeten federaal ontwikkeld en aangeboden worden en dan is het aan de Politiezones om op dit aanbod in te gaan of niet.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.