Buurtnetwerk Hoplr

14 september 2017

De afgelopen weken en maanden kregen heel wat Gentenaars een brief in de bus om zich te registreren voor Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt.

Bewoners kunnen er spullen of diensten uitwisselen, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen, meldingen doen of gewoon elkaar beter leren kennen. Daarnaast laat Hoplr toe meldingen van de stad, politie, brandweer... te ontvangen. In de uitnodiging staat alvast te lezen: “In samenwerking met IVAGO”.

  • Was er reeds overleg met de initiatiefnemers van Hoplr over een mogelijke samenwerking met andere stadsdiensten?
  • Zullen ook andere stadsdiensten gebruik maken van Hoplr om aankondigen te doen of om te monitoren wat leeft in de wijken? Bijvoorbeeld de wijkregisseurs van de Dienst Beleidsparticipatie of de buurtinspecteurs.

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Hoplr is een commercieel ontwikkelde applicatie met als doel het verbeteren van de sociale interactie op het niveau van buurten en wijken. Het opzet is mensen in dialoog te brengen, te engageren voor de buurt en zaken te laten delen. Het programma – dat nog verder wordt ontwikkeld – zal bestaan uit 3 luiken:

  1. participatie en interactie tussen buurtbewoners;
  2. de verspreiding van informatie door een organisatie (een lokale overheid bijvoorbeeld) aan de geregistreerden;
  3. de aankoop van anonieme statistische informatie over de interacties die plaatsvinden, de gespreksonderwerpen die veel worden gebruikt, enzovoort.

Het onderdeel participatie en interactie tussen buurtbewoners is gratis. Opzet van de ontwikkelaar is dat deze communicatie tussen burgers vertrouwelijk blijft en dat overheden er geen toegang tot hebben.

Het verdienmodel is gekoppeld aan de 2 andere onderdelen van Hoplr. Een lokale overheid kan tegen betaling informatie verspreiden op maat, naar de gebruikers van Hoplr in een bepaalde buurt of straat (bijvoorbeeld ‘door onvoorziene omstandigheden zal de huisvuilophaling in uw straat een dag later plaatsvinden’, een oproep van de Politie, mensen bevragen, …).

Het derde betalende luik is ‘dashboard’: de mogelijkheid om anonieme statistische informatie aan te kopen over de interacties die plaatsvinden, de gespreksonderwerpen die veel worden gebruikt, enzovoort. Hoplr denkt nog na over een toepassing voor de middenstand, de mogelijkheid om via de applicatie signalen te geven aan de overheid over bijvoorbeeld losliggende tegels, de toevoeging van een zorgapplicatie, enzovoort. Een aantal steden en gemeenten experimenteren al met de verschillende mogelijkheden van Hoplr, zoals Mechelen, Olen, Sint-Niklaas en Hasselt.

Naar aanleiding van de eerste brieven van Hoplr in en rond Gent en een infovergadering over Hoplr in buurtcentrum Macharius, vond op 3 mei 2017 een eerste kennismaking plaats tussen de initiatiefnemers en medewerkers van de diensten Beleidsparticipatie, Communicatie en Ontmoeten & Verbinden. Tijdens dit overleg bleek dat Hoplr een gefaseerde uitrol kon doen over het ganse grondgebied van Gent dankzij een samenwerking met IVAGO. IVAGO blijkt alvast geïnteresseerd in de tweede (betalende) toepassing van Hoplr, namelijk informatieverschaffing op wijk en straatniveau. Vandaar ook de vermelding van IVAGO op de gebuste brieven van Hoplr.

Het verslag van de vergadering werd verspreid onder een groter aantal diensten (o.a. ook OCMW, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, betrokken kabinetten).

Een aantal bedenkingen, klachten, … die bij diensten rezen en die het stadsbestuur ontving naar aanleiding van de Hoplr-brieven werden ter informatie bezorgd aan Hoplr. Deze deed een aantal verduidelijkingen aan de inhoud en weergave van de brief die wordt verspreid.

Verschillende toepassingen van Hoplr sluiten aan bij de kerntaak van bepaalde diensten (Beleidsparticipatie, Communicatie, Ontmoeten & Verbinden, OCMW,…). Met Hoplr werd afgesproken om eind oktober 2017, na de uitrol van Hoplr over gans Gent, opnieuw samen te komen met alle geïnteresseerde diensten en kabinetten. Op basis van de stand van zaken en resultaten van de uitrol en de verdere plannen van Hoplr zal een advies worden opgemaakt over hoe de Stad Gent eventueel verder kan samenwerken met Hoplr als dat opportuun lijkt.

Daniel Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info